fbpx
21. mars 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Biodebatten oppsummert

Miljøvennlig transport

Mange mener mye om biodrivstoff, og de siste ukene har diskusjonen dreid seg om bærekraft, omsetningskravet og om det er mulig å produsere biodrivstoff av den norske skogen. Her oppsummerer vi de viktigste spørsmålene rundt klimaløsningen biodrivstoff.

Vi i Miljøstiftelsen ZERO mener bærekraftig biodrivstoff er en nødvendig del av det grønne skiftet dersom vi skal klare å kutte utslippene fra transportsektoren. Samtidig er det viktig å understreke at forutsetningen er at biodrivstoffet er bærekraftig.

Det betyr for eksempel at et av deRapsåker (pexels imaged) viktigste virkemidlene for å få redusert utslippene er å innføre bærekraftskrav til alt biodrivstoff som selges. Det bør også vurderes å utvide disse kravene til å gjelde all bruk av biomasse, altså alt som går til mat, drivstoff, materialer, kjemikalier.

Indirekte arealbruksendringer (ILUC) regner inn indirekte utslipp av at områder brukes til biodrivstoffproduksjon, som at et nytt jorde må opprettes et annet sted for å dyrke mer raps til mat, når man i økt grad bruker raps til biodrivstoff. Les mer om hva som er problemet med ILUC.

fuels-2119543_1920Stortinget har vedtatt en opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff fra dagens 7 prosent til 20 prosent i 2020. Det innebærer at 20 prosent av drivstoffet i veitransporten i 2020 skal være biodrivstoff, altså drivstoff laget av biologisk materiale.
Det kan blant annet oppnås ved å ta i bruk E10, en bransjestandard med 10 % etanol innblandet i vanlig bensin. E10 vil ikke bli et påbud, og det vil fortsatt vil være alternativer tilgjengelig på markedet for de bilene som ikke kan fylle E10: Fakta om innføring av E10 bensin.

A_man_uses_a_ling_stick_with_a_knife_on_the_end_to_harvest_the_fronds_of_the_Palm_oil_tree._(10662376496)Et annet viktig tema har vært palmeolje. Det er knyttet risiko til å åpne nye markeder og øke etterspørselen etter palmeolje. Biodrivstoff er et slik nytt marked. ZERO fraråder derfor bruk av biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeindustrien, og har sammen med Regnskogfondet tatt initiativ til en bransjestandard: Dropp palmeolje i biodrivstoff

Heldigvis finnes det i dag tilgang til bærekraftig biodrivstoff som ikke er basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeindustrien: Det finnes palmefri HVO

Den norske skBiomasse fra skogogen
 er en viktig ressurs til biodrivstoff i Norge. Økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren skyldes i hovedsak tilført fossilt karbon, og FNs klimapanel legger til grunn økt bruk av biomasse og skog for å nå klimamålene. Skog hogges for å lage planker, men den delen man kan ta ut til byggematerialer utgjør kun 20 % av tømmeret. Resten kan brukes til å lage papir, kjemikalier, ved og biodrivstoff: Bærekraftig biodrivstoff fra skog

ZERO mener derfor at det er fullt mulig å oppfylle omsetningskravet samtidig som man tar vare på skogen

_DSC3144CNGEI februar arrangerte ZEROs forum for tungtransport et seminar om bærekraftig biodrivstoff der politikere, forskere, biodrivstoffprodusenter og miljøorganisasjoner diskuterte mulighetene og utfordringene fremover.

Les også vår rapport Bærekraftig biodrivstoff 2017.

FAKTA: Omsetningskravet 

Hvor mye 20 prosent biodrivstoff i 2020 vil tilsvare avhenger av hvor mye flytende drivstoff vi bruker til veitransporten. Hvis vi legger dagens omsetning til grunn vil dette bety et sted mellom 600 og 700 millioner liter biodrivstoff.

Det er i vedtaket er krav om at minst 8 prosent av dette skal være såkalt avansert biodrivstoff, som vil telle dobbelt under oppfyllelsen av omsetningskravet. Dette vil tilsvare 170 millioner liter avansert biodrivstoff i 2020. I tillegg er det vedtatt at E10 innføres som bransjestandard, og det betyr at 10 prosent bioetanol vil blandes inn i bensin. I sum fører dette til et behov for konvensjonelle biodrivstoff på 380 millioner liter.

En opptrapping til 20 prosent bærekraftig biodrivstoff betyr at bruken øker fra rundt 180 millioner liter i 2015 til 600-700 millioner liter i 2020. I Sverige var det allerede i 2015 en omsetning på cirka 1,5 milliarder liter biodrivstoff, og bruken økte betydelig i perioden 2011 til 2015. I Europa ble det omsatt rundt 19 milliarder liter biodrivstoff i 2015.