Kategori: Bioøkonomi

I dag kom nyheten at Biozin Holding AS fortsetter arbeidet med å etablere et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje, det de kaller biozin, i Åmli i Aust-Agder. Selskapet har besluttet å starte neste fase av prosjektet, pre-engineering. Fullskala-anlegget er planlagt å komme i drift i løpet av 2022. ZERO har lenge ønsket ny grønn industri

Read more

Klimaskepsis er en trussel mot en grønn framtid, og både talspersonene for Bygde-Norge og folk på bygda må ta utfordringene på alvor. Kåre Gunnar Fløystad, bonde og fagsjef i ZERO Bygde-Norge sitter på mange av løsningene for å bekjempe klimaendringene. Mer enn noen gang trengs det jordnære klimaløsninger og fotosyntesen, ikke bare konsekvent kritikk av alle

Read more

Søndag 2.september åpnet Biokraft sitt nye biogassanlegg på Skogn. Anlegget skal produsere biogass og er et av de største anleggene i verden. – Det har vært mye snakk og ønsker om grønn vekst og nye investeringer fra politisk hold. Nå går vi fra ord til handling, og dette er startskuddet for den nye bioøkonomien i

Read more
  UPM Biofuels og Miljøstiftelsen ZERO har inngått samarbeid for å realisere det grønne skiftet i transportsektoren og innen petrokjemi - herunder fornybar plast. Arbeidet fokuserer på å skape forutsigbare og langsiktige rammevilkår for bærekraftig, avansert biodrivstoff i 2030, og muliggjøre reduksjon av klimagassutslipp i transportsektoren med fornybare drivstoff. Samarbeidet tar også sikte på å
Read more
Tirsdag 12. desember ble det avholdt en ny samling i Forum for fossilfri plast med mange gode innlegg og godt engasjement. Blant annet presenterte Oslo kommune sine miljøkrav  i anbudsprosesser hvor de blant annet skal etterspørre bioplast.  Flere nye produkter med fornybar plast ble vist frem, som Ikeas Istad-poser og en ny bærekraftsserie fra Orkla
Read more
I dag kom nyheten at Statkraft og Södra investerer 500 millioner kroner i et norsk demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogsråstoff. Byggingen starter i februar 2018 og demonstrasjonsanlegget vil stå ferdig i løpet av 2019. - Dette viser at norsk biodrivstoffpolitikk fungerer, sier Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO. - Dette er
Read more
Torsdag 7. september avhold Forum for fossilfri plast møte med i overkant av 40 deltakere og et variert og spennende program med blant annet Norges første søppelkasser i fornybar plast og verdens første dampsperre til bygninger i fossilfri plast. Innledninger Nordisk bioplast forening. Status og videre planer, Kjell Ivar Bache, Biobag. Sirkulær plast - nytt forskningsprosjekt
Read more
Av Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO Dette innlegget var på trykk i Nationen 9. juni Folk som har jord, skog og hav som en sentral del av sitt daglige liv er de første til å merke at klimaet er i endring. Vi møter stadig norske bønder som merker det, som ønsker å gjøre en
Read more
FNs klimapanel legger til grunn økt bruk av biomasse og skog for å nå klimamålene: Økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren skyldes i hovedsak tilført fossilt karbon. Derfor er overgangen fra fossilt til biodrivstoff god klimapolitikk. Hvorfor er skogen en viktig ressurs til biodrivstoff i Norge? Bærekraftig skogbruk, forstått som høsting av tilvekst, må ikke forveksles med
Read more
Selv om den store markedsveksten for biodrivstoff i 2016 i stor grad var basert på PFAD, er ikke bildet svart/hvitt.Det er i dag tilgang til bærekraftig biodrivstoff som ikke er basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeindustrien. Eksempler på leverandører i det norske markedetEksempler på dette er biodrivstoff fra tallolje, som omsettes av Uno X (fra
Read more
Dropp palmeolje i biodrivstoff Innfør bærekraftskrav for alt biodrivstoff og en bransjestandard som går lenger enn bærekraftskravene på bruk av palmeolje og biprodukter fra palmeoljeindustrien. I følge NRK ble det i 2016 omsatt omlag 15 % biodrivstoff, og NRK hevder at palmeolje står for veksten. Deler av veksten har skjedd med HVO, hvor et biprodukt
Read more
Hva er indirekte arealbruksendringer (ILUC)? Biodrivstoff er helt avgjørende for å redusere utslippene fra transportsektoren på både kort og lang sikt. Derfor er det viktig å rydde opp i noen misoppfatninger om biodrivstoffets klimanytte, spesielt knyttet til diskusjonen om indirekte arealbruksendringer, heretter kalt ILUC. Direkte vs indirekte Direkte arealbruksendringer ser på de utslippene som er
Read more

Det ble i 2016 vedtatt en opptrappingsplan for omsetningskravet for biodrivstoff, som skal øke fra 7 % i 2017 til 20 % i 2020. ZERO-rapporten Bærekraftig biodrivstoff, som ble lansert på ZEROs seminar om bærekraftig biodrivstoff 28. februar, belyser hvordan opptrappingen av omsetningskravet kan gjennomføres på en bærekraftig måte.  Transport er en av de sektorene

Read more
av Anne Marit Melbye, rådgiver i ZERO og Marius Holm, leder i ZERO  Dette er en omskrevet versjon av et innlegg som var på trykk i klassekampen 10. desember 2016. For å rydde litt i tallene, slik Heggdal etterlyser i Klassekampen 7. desember; 20 prosent biodrivstoff tilsvarer 670 millioner liter med dagens drivstofforbruk i veitransporten,
Read more

  – ZERO mener det er riktig av Venstre og KrF å inngå denne avtalen og utnytte det handlingsrommet som dagens politiske konstellasjon muliggjør. Forbedringene er betydelige, så det ville vært dumt å vende ryggen til dette, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. – Samtidig gir ikke budsjettet den farten klimaet trenger, og Venstre og

Read more

Næringslivets klimapris 2016 gikk til Borregaard. Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO. Borregaard er en norsk bedrift med aktivitet over hele verden, og har et av verdens mest avanserte bioraffineri. Deres hovedmål er å levere bærekraftige løsninger basert på fornybare råvarer. Med sin unike kompetanse driver Borregaard det grønne skiftet videre, og har

Read more

  Statsbudsjettet for 2017 må være et budsjett som gjør grønne intensjoner om til grønn handling, og tar i bruk konkrete verktøy for å kutte utslipp. Stortinget må ruste Norge for fremtiden, utvikle nye klimaspydspisser og sørge for at Norge går fra fossil særstilling til grønn særstilling. Nå er det få dager til statsbudsjettet for

Read more
Mongstadraffineriet (Foto: Øyvind Hagen / Statoil) ZEROkonferansen 2016: Renewing the refinery business – from fossil to biobased solutions I Norden og Europa er omstillingen fra foredling av fossile råstoffer i gang. Norsk kompetanse kan være en drivkraft, og bidra til økt verdiskapning fra biomasse fra jord, skog og hav. Mulighetene for å lage både bedre produkter
Read more

St1 har i dag meddelt at de vil etablere biodrivstoffproduksjon basert på norsk skogsavfall i samarbeid med Treklyngen. Dermed får vi milliardinvesteringer i norsk industrivirksomhet, som vil levere 50 millioner liter bærekraftig biodrivstoff årlig til det norske markedet. – Etableringen av biodrivstoffabrikk på Hønefoss er en milepæl i det grønne skiftet. ZERO har lenge pekt på

Read more

Onsdag 27. april samlet Miljøstiftelsen ZERO 250 deltakere til to halvdagsseminarer om biodrivstoff. Her finner du presentasjonene fra seminarene: Presentasjoner: DEL 1:  Bærekraftig biodrivstoff – En del av klimaløsningen v/Kåre Gunnar Fløystad fra ZERO Potensialet for økt bruk av biodrivstoff fra bærekrafti råstoff globalt  v/Anne Marit Melbye fra ZERO Hvilke biodrivstoff er tilgjengelige på det

Read more

I dag ble det kjent at miljødirektoratet endrer klassifiseringen av palmeoljeproduktet PFAD fra å regnes som restprodukt til regnes som biprodukt. Dermed blir det omfattet av bærekraftskriteriene. Dette er helt i tråd med oppfordringen fra ZERO og  Regnskogfondet i et brev til Miljødirektoratet 19. februar, hvor vi oppfordrer til å endre klassifiseringen av dette produktet slik at det ikke lenger

Read more

– Vi trenger biokull for å fase ut fossilt i prosessindustrien, vi trenger biodrivstoff for å fase ut fossilt i transporten og vi trenger nye investeringer i norsk skogindustri. Dette prosjektet er et kinderegg! Elkem, Treklyngen, Avinor og energiselskapet Vardar inngår et samarbeid på Hønefoss for å utvikle en helt ny verdikjede for industriell produksjon

Read more

Det grønne skiftet representerer en enorm forretningsmulighet for norsk skog. Reduksjon i klimagassutslipp kan gå hånd i hånd med videreutvikling av eksisterende og etablering av ny industri. ZERO er opptatt av å realisere klimaløsninger med utgangspunkt i råstoff fra skogen. 27.4 fra kl 12:45-16:00 arrangerer vi halvdagsseminar og viser fram de mest lovende prosjektene for

Read more

Den 27. april arrangerer ZERO temamøte om biodrivstoff i forum for fornybar transport, etterfulgt av et halvdagsseminar om norsk produksjon av flytende biodrivstoff. Forrige møte i forumet, 3. februar, kom over 150 personer for å høre om elektriske løsninger for tyngre kjøretøy, til denne biodagen er det allerede mer enn 130 påmeldte. Spørsmålene vi skal svare

Read more

Hvis vi skal nå klimamålene om 40 % kutt i ikke-kvotepliktig sektor i Norge innen 2030, må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri. Alle fagmiljøer som har sett på hvordan vi kan få til dette, viser til at det er mulig å halvere eller eliminere utslippene fra sektoren til 2030. Dette forutsetter et bredt sett av tiltak;

Read more

    NRK har de siste dagene fremmet en del påstander om biodrivstoff med palmeolje. Blant annet påstås det at biodrivstoff med palmeoljeprodukter utgjør 70 – 85 prosent av biodrivstoffet i Europa. Dette tallet er svært langt fra virkeligheten. Det korrekte tallet er at palmeolje utgjør ca 5 prosent av råstoffet brukt til produksjon av

Read more

ZERO og Regnskogfondet sendte 19. februar i år et felles brev til Miljødirektoratet hvor vi krever at de endrer sin avgjørelse om å klassifisere palmeoljeproduktet PFAD som “rester fra produksjonsprosesser”. Ved å klassifisere PFAD som et restprodukt faller denne råvaren utenfor arealkravene i bærekraftssertifiseringen som gjelder for andre råvarer til biodrivstoff. I tillegg får restprodukter telle

Read more