PM: Må stille krav til fornybare løsninger

Regjeringen la mandag fram plan for fossilfri kollektivtrafikk, som oppfølging av stortingsvedtak om nullutslipp- og fossilfri kollektivtrafikk fra 2015 og gjeldende regjeringserklæring.

– Det grønne skiftet i kollektivtrafikken er godt i gang og er den delen av transportsektoren som nå først kan få til et fullt skifte til utslippsfri og fossilfri transportsektor. Men for å få til det, trengs det forbedrede virkemidler, kombinert med finansiering og krav. Vi hadde forventet mer konkrete, nye virkemidler for å få dette til i handlingsplanen, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Fossilfri kollektivtrafikk i Oslo og Akershus

– Søndag startet Norges største bussanbud opp på Romerike, hvor hele 463 busser ble skiftet til fossilfritt med 39 elbusser og resten på bærekraftig biodrivstoff med totalt 86 % klimagassreduksjon. Hele kollektivtrafikken i Oslo og Akershus blir fossilfri innen 2020. Flere andre byer og fylker gjør det sammen. Dette viser vei, og regjeringen må nå sørge for en tilsvarende utvikling i hele landet gjennom sin virkemiddelbruk, sier Gjerset.

Kollektivanbudene har normal kontraktslengde på 8-10 år. For å oppnå fossilfri kollektivtrafikk innen 2025, må det stilles krav til fornybare og utslippsfri løsninger i alle anbud som nå utlyses.

Ikke tilstrekkelige virkemidler

– Det lyses fortsatt ut nye bussanbud i flere fylker med utstrakt bruk av fossil diesel med varighet helt fram til 2030. Dette viser at dagens virkemidler ikke er tilstrekkelige. Finansieringen fra staten til fylkene til kollektivtrafikken er samme beløp samme om fylkene kjører med gammelt materiell og fossil diesel eller nye nullutslippsløsninger. Flere fylker ønsker å gjennomføre dette, men mangler finansiering. Dette må regjeringen nå endre på, slik de tidligere har signalisert at de vil gjøre, sier Gjerset.

Handlingensplanen har med ett nytt virkemiddelet om at regjeringen «vil vurdere krav til fossilfri kollektivtrafikk».

– Det er bra. Her forventer vi at regjeringen nå vil raskt vil sette i gang prosessen med å forskriftsfeste et slikt krav, avslutter Gjerset.

Kontakt:
Marius Gjerset
, teknologiansvarlig i ZERO, tlf: 926 56 010

PM: Handlingsplan mangler handlekraft

Mandag morgen la regjeringen fram Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transport. Planen inneholder blant annet 13 punkter som skal bidra til etablering av enda bedre infrastruktur for alternative energikilder for transportsektoren i hele Norge.

– Det er veldig bra at regjeringen har fokus på den helt nødvendige omstillingen til fornybar og utslippsfri transportsektor. Handlingsplanen burde ha gjenspeilet alvoret i situasjonen hvor lite tid vi egentlig har til rådighet for å nå våre klimamål, og hvor raskt tempoet må økes i utbygging av infrastruktur for fornybare drivstoff over hele landet, sier fagansvarlig for transport, Christine Holtan Bøgh.

Ambisiøse mål, lite konkret oppfølging

Transportsektoren står for rundt 30 prosent av de samlede klimagassutslippene i Norge, noe som tilsvarer ca. 16,5 millioner tonn CO2-utslipp 2018. Regjeringen og Stortinget har vedtatt ambisiøse mål for nullutslipp i transportsektoren fram mot 2030. Disse innebærer blant annet at;

 • Klimagassutslippene fra transportsektoren skal halveres innen 2030
 • Alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025
 • Alle nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler skal være nullutslipp innen 2030
 • Varedistribusjon i de største byene skal være tilnærmet utslippsfrie innen 2030

Etterspør konkret oppfølging

– Planen bærer preg av hva regjeringen skal følge med på, ikke hva regjeringen faktisk skal gjøre. Det vises til Granavolden-erklæringen, men dersom regjeringen skal levere på de mål som er satt der, så må denne planen snarest gi konkret oppfølging av de 13 punktene avslutningsvis i dokumentet, sier Holtan Bøgh.

I handlingsplanen peker regjeringen på Enova som statens virkemiddel for å støtte utviklingen av infrastruktur for alternative drivstoff i den tidlige fasen hvor det er behov for offentlig støtte.

En viktig forutsetning er da å sørge for at ENOVAs støtteordninger innrettes på en hensiktsmessig måte, og fungerer like godt for næringslivet i godstransporten som et CO2-fond etter NOx-fondsmodellen ville gjort.

– Det viktigste for næringslivet nå er at regjeringen leverer en konkret og langsiktig politikk for hvordan utbyggingen av kapasitetssterke lade- og fyllepunkter for både lette og tunge kjøretøy skal se ut og hvordan det skal finansiereres med statlig bistand, avslutter Holtan Bøgh.

Kontakt:
Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport, tlf: 915 82 971
Dennis Klausen Fjellseth, kommunikasjonsrådgiver politikk og næringsliv, tlf: 408 31 760

Elektrisk proveny-hodebry

Skrevet av: Marius Holm, leder i ZERO og Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO

Målet om at hele nybilsalget skal være nullutslippsbiler innen 2025 er forankret i Stortinget, og bekreftet i Granavolden-plattformen. Norge leder an i elbil-utrullingen internasjonalt, men fortsatt er salget av fossilbiler høyt. Veien mot 100% elektrisk eller hydrogen i nybilsalg krever fortsatt stødig styring og sterk virkemiddelbruk. Dagens virkemidler er effektive, og ser ut til å gi elbilene en markedsandel på rundt 50% i 2019. Men økende elbilandel gir store inntektstap for staten, som vil øke ytterligere om ikke virkemidlene justeres.

Regjeringen er dedikert til elbilmålet, men er også motvillige til å øke bilrelaterte avgifter. Dette skaper hodepine for finanspolitikerne. Fra 2008 til 2018 har provenyet fra engangsavgiften på nye biler sunket med om lag 6 milliarder kroner. Mye av dette skyldes elbil, men reduserte avgifter på fossilbiler har bidratt mest.

Dersom engangsavgiften på nye bensin- og dieselbiler hadde vært den samme i 2018 som i 2008, ville det gitt om lag 5 mrd mer i skatteinntekter. De reduserte avgiftene på fossilbil reduserer handlingsrommet for å “normalisere” rammevilkårene for elbil og samtidig nå målet om å stanse salget av fossilbiler.

Granavolden slår prisverdig fast at elbilfordelene, inklusive momsfritaket skal videreføres ut stortingsperioden. Dersom en gradvis innføring av moms på elbil etter 2021 skal være forenlig med å øke markedsandelen raskest mulig, må avgiftene på nye forurensende biler trappes gradvis opp, i hvert eneste statsbudsjett. Denne opptrappingen burde ha startet for lenge siden, men bør i hvert fall komme i neste statsbudsjett. Stadig lavere avgift på bilene vi er enige om å bli kvitt, gjør det vanskeligere og dyrere enn nødvendig å bli kvitt dem.

ZEROs oppskrift for en økonomisk sunn og effektiv omstilling til elektriske og hydrogendrevne biler, er ikke veldig vanskelig;

 • Øk avgiften på nye forurensende biler, litt hvert år.
 • La elbil gradvis betale mer bompenger, men la grensen på halv sats vare mange år.
 • Innfør moms gradvis etter 2021. Elbilers konkurransekraft opprettholdes av tilsvarende avgiftsøkning på fossilbiler.
 • Utred veiprising, som et langsiktig alternativ til veibruksavgift på drivstoff og bompenger. Veiprising kan utformes mer rettferdig enn dagens avgiftssystem, og åpne for fornuftig differensiering mellom feks by og land.
 • Vi kan nå elbil-målet uten å blakke staten, og uten at elbilpolitikken havner i konflikt med andre samferdselspolitiske mål.

«Kongefamilien» blir utslippsfrie

Torsdag ettermiddag seiler MS «Kongen» ut fra Aker brygge til Horten for å bygges om til batterielektrisk drift.

Dermed går startskuddet for at landets største bilfrie passasjersamband, Nesoddbåtene, blir utslippsfritt i løpet av 2019, melder kollektivselskapet Ruter på sine nettsider.

– Ruter viser nok en gang muskler hva angår grønn omstilling og er nå endelig i gang med å legge om fra fossil til utslippsfri båter i Oslofjorden. Med ombyggingen av Nesoddbåtene vil de på kort sikt nå fjerne rundt 6000 tonn CO2, som er blant de største enkelttiltaket som er gjort av en transportaktør i hovedstaden, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Totalt skal tre båter bygges om til batterielektrisk det kommende halve året, noe som vil resultere i at 65 prosent av Ruters båtreiser blir utslippsfrie. MS «Kongen», MS «Dronningen» og MS «Prinsen» går alle på flytende naturgass i dag, og skal alle bygges om på Horten Skipsreparasjoner.

– Det er mange aktører som samarbeider for å få til en overgang til utslippsfri båttransport, og vi ser frem til å få MS «Kongen» tilbake i drift som batterielektrisk passasjerbåt. Som europeisk miljøhovedstad i 2019, er det gledelig at Oslo får på plass et landstrømanlegg som kan sikre batterielektrisk drift av Nesoddbåtene og Ruters øvrige båtruter, sier plandirektør Snorre Lægran i Ruter.

Båtreisene utgjør rundt 10 prosent av utslippene fra kollektivtransporten. Målet er utslippsfri kollektivtransport innen 2028.

Hydrogenkonferansen 2019: – Utslippsfri hydrogen må bli lønnsomt

Årets hydrogenkonferanse samlet rundt 200 viktige aktører til påfyll og debatt om en viktig klimaløsning – utslippsfritt hydrogen.

Ny hydrogenklynge

En av årets store nyheter er at kunnskapsbyen Lillestrøm og Norsk Hydrogenforum har tatt initiativ til å etablere en nasjonal hydrogenklynge.

– Målet er å aksellere den industrielle utviklingen gjennom å øke innovasjonsevnen i bedriftene, forsterke økosystemet for kommersialisering, investeringene og styrke den internasjonale orienteringen, sier Daniel Ras-Vidal, direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

– Nye produkter og innovasjoner tas i bruk i stadig flere markedssegmenter, og finansmarkedene ser potensialet, sier Steffen Møller-Holst, styreleder i Norsk Hydrogenforum.

Sistnevnte stakk også av med den gjeve Hydrogenprisen 2018. Juryen begrunnet valget av årets vinner blant annet med at Møller-Holst lever og ånder for hydrogen, og har over en årrekke vært en pådriver for dens sak. Året før var det klimaminister Ola Elvestuen som ble tildelt prisen.

Forutsigbar politikk

ZERO deltok aktivt under årets konferanse, blant annet med fagansvarlig for transport, Christine Holtan Bøgh, som ledet den politiske debatten.

– Utslippsfri hydrogen er en viktig del av klimaløsningen, både for industrien og for transport til havs og på land. Hydrogen er velegnet drivstoff, spesielt for lange og tunge transporter der batteri alene ikke er nok, eksempelvis for ferger, hurtigbåter og for lastebiler. Både skip og biler som kan benytte hydrogen, finnes på markedet. Det vi nå trenger å få på plass, er gode løsninger for fylling, sier Holtan Bøgh.

Videre påpeker hun at flere aktører i Norge, som NEL, UnoX og Hexagon har mange av løsningene, det som nå trengs er støtte og forutsigbar politikk til storskala produksjon.

– Regjeringens varslede planer på området bør vise til konkrete virkemidler som gir forutsigbarhet for næringsaktørene, og bidra til å øke volumet av utslippsfritt hydrogen, avslutter Holtan Bøgh.

– Et flaggskip for grønn bydistribusjon

Bygget ved logistikkterminalen på Fillipstadkaia er på rundt 460 kvadratmeter, består av containere og er tilrettelagt for effektiv varehåndtering. Allerede fra oppstarten skal den levere 80 prosent utslippsfri distribusjon innenfor Ring 3 i hovedstaden.

– Dette er et flaggskip for grønn bydistribusjon med nullutslipp i Oslo.  Schenker skal ha all ros og ære for å ha satset offensivt. Gjennom denne huben setter de standard for hvordan fremtidens varelevering i Oslo skal være, sier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO.

Fokus på bærekraftige løsninger
Ut av logistikkterminalen vil det rulles ut nye elvarebiler og Cargo Bikes med varer og pakker til næringsliv og industri.

– Fokus på miljø og bærekraftige løsninger innenfor transport sektoren er viet stor oppmerksomhet i Schenker konsernet. I Norge har vi prioritert miljøsatsingen gjennom mange år, og de to siste årene har det vært satset betydelig på å tilby miljøvennlige logistikkløsninger for næringsliv og industri. Vi kommer til å investere betydelige beløp i elektriske kjøretøy de neste årene, sier Lars Sveen, ansvarlig for Schenker sin innlandsvirksomhet.

Oslo City Hub er en del av Electric City, som er Oslo kommunes aktivitetsfeltsatsinger i forbindelse med deres status som Europas Miljøhovedstad 2019. Schenker har en målsetning nullutslipp på all by-distribusjon innen utgangen av 2020.

Teknologi i sammenheng med varestrømmer
Schenkers miljøsatsing i hovedstaden er støttet av Enova, som har bidratt med 5,3 millioner kroner.

– Schenker ser den nye teknologien i sammenheng med egne varestrømmer og utvikler helt nye logistikkløsninger. Erfaringene og kunnskapen som de bygger i dette pilotprosjektet, blir nyttige også for andre transportører og andre byer i Norge, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Schenker etablerte i 2018 tilsvarende løsning i Bergen, men da ut fra eksisterende terminal i bysentrumet. Også i Bergen distribueres rundt 80 prosent av alle varer i sentrum utslippsfritt.

 

«Electric tour of Oslo» for utenlandsk delegasjon

Her er det flere som oppdager likheten mellom den elektriske turistbåten Vision of the Fjords og operabygget. Foto: Sandis Zuciks

I starten av april var ZERO vertsskap for et partnermøte i EU-prosjektet Baltic Sea Region Electric. 40 deltakere fra Tyskland, Polen, Estland, Latvia, Danmark, Finland og Sverige kom for å oppleve Oslo – Europas miljøhovedstad 2019.

De utenlandske gjestene deltok først på ZEROs frokostseminar “Oslo Green Capital: How to electrify all urban transport by 2030?” på Kulturhuset. Miljøhovedstadens neste ambisjon er å bli en utslippsfri by i 2030 og elektrifisere all bytransport – varebiler, lastebiler, busser, ferger og anleggsmaskiner. På seminaret fikk deltakerne presentert inspirerende elektrifiseringsprosjekter, nyheter om elektriske kjøretøy, og høre mer om de neste stegene mot en utslippsfri transportsektor som vil gi klimavennlige byer.

Se hele seminarprogrammet og presentasjonene her, og se video av hele seminaret her.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg åpnet Zerofrokosten med nyheten om at elbiler sto for 77% av nybilsalget i Oslo i mars.

«Electric tour of Oslo» 

Miljøhovedstaden og ZERO tok deretter med de europeiske gjestene med på en «Electric Tour of Oslo». På Vippetangen viste Paal Mork i Bymiljøetaten fram elbil-ladegarasjen under Akershus festning, ladestasjon for elbuss, landstrømsanlegget til danskebåtene og den ladbare hybride turistbåten Vision of the Fjords. På Aker Brygge viste Atle Holth i Ruter fram byggingen av ladestasjonen til de snart elektriske Nesoddbåtene. På Vulkan fortalte Kjersti Folvik og Ingvild Roald i Aspelin Ramm om de smarte energiløsningene til byutviklingsområdet og viste fram parkeringshuset med avansert ladeanlegg, elbildeling og bysykkelpilot med elektrisk kassesykkel.

Paal Mork i Bymiljøetaten i Oslo kommune viste fram ladestasjonen for elbuss på Vippetangen.

Teknologiansvarlig i ZERO Marius Gjerset viser fram landstrømsanlegget på Vippetangen som gjør at danskebåtene til DFDS og Stena Line kan bruke ren strøm i stedet for forurensende diesel når de ligger til land.

Gjestene fikk se verdens første parkeringshus reservert kun for elbiler – under Akershus festning.

Atle Holth i Ruter forklarte hvilke utfordringer de sto overfor i etableringen av ladestasjon på Aker Brygge, som skal brukes av Nesoddbåtene som bygges om fra å gå på fossilgass til batteri i løpet av året.

På Vulkan fortalte Kjersti Folvik og Ingvild Roald i Aspelin Ramm om energisystem, ladegarasje og elbildeling.

I parkeringshuset på Vulkan fikk vi se Oslo Bysykkel sin pilot med elektriske kassesykler som alle kan leie på samme måte som de vanlige bysyklene. Les mer her: https://oslolastesykkel.no/.

I Kvadraturen har kommunen reservert parkeringsplasser med ladestasjoner til elektriske varebiler for å bidra til å få fart på elektrifisering og utslippskutt fra varetransporten.

Peter Lindgren, leder for ElectriCity, ble intervjuet på radio av NRK Østlandssendingen om hva Oslo kan lære av Gøteborg for å rulle ut elbuss , el-lastebil og elferje. Klikk på bildet for å høre intervjuet.

ZERO er samarbeidspartner av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Frokostseminaret var i regi av ZERO, men var også en del av miljøhovedstadsårets offisielle program. Tusen takk til Miljøhovedstaden for en lærerik og inspirerende studietur! På miljøhovedstaden.no kan du lese mer om andre arrangementer i Miljøhovedstadsåret og lese om studiebesøk for utenlandske delegasjoner.

 

 

Siste nytt om fornybare og utslippsfrie busser

Foto: Ruter

Nullutslipp busskonferanse med befaring, Oslo 28. – 29. august

I 2017 arrangerte vi studietur til Eindhoven for å lære om utrulling av elbusser. Nå som elbussutrullingen har startet for fullt i Norge trenger vi ikke lenger å reise til utlandet for å høste erfaringer fra en større flåte med utslippsfrie busser. Innen august blir det over 120 utslippsfrie busser i drift i Oslo-regionen. Vi tar nå initiativ til å samle kollektivbransjen til konferanse med befaring for å lære av erfaringer med gjennomføring av anbud, oppstart og drift i hele landet. Fokuset vil være kunnskap som trengs til gjennomføringen av skiftet til utslippsfri og fornybar kollektivtrafikk over hele landet. Konferansen arrangeres i samarbeid med Ruter, Kollektivtrafikkforeningen og Nordisk Energiforskning, 28. – 29. august i mobilitetsuka i Oslo. Mer informasjon her.

70 nye elbusser i drift i Oslo i løp av mai

Mot slutten av mai settes de 70 nye elbussene i Oslo i drift. Unibuss, Nobina og Norgesbuss setter i drift elektriske busser fra VDL, BYD, Solaris og Mercedes-Benz. De første elbussene var på plass i Oslo i februar og har vært igjennom omfattende testing, blant annet av nytt IT-utstyr som Ruter skal implementere for alle busser. Les mer her

Første elektriske regionsbusser av klasse II til Asker i 2020

Ruter har nå tildelt kontrakt til Vy Buss og Unibuss for busstrafikken i Oslo Vest, nye Asker og Bærum. Bussanbudet var et av de største bussanbudene i Norge, med totalt 264 busser og oppstart 28.juni 2020. Alle bussene vil være med fossilfritt drivstoff, med 43 elektriske busser fra oppstart, inkludert de første 18 elektriske regionsbussene i klasse II.  Dette er en svært viktig milepæl som åpner opp mulighetene for utslippsfri busser på langt flere bussruter i Norge. Antallet utvides til 169 elbusser i 2025, da hele Bærum skifter til elbuss. Les mer her

Biogass på 70% av bussene til Vestfold Nord

Nettbuss vant Kollektivtrafikk Vestfold Nord, i hovedsak innenfor kommunene Sande og Holmestrand, samt enkelte ruter i kommunene Re, Drammen, Svelvik og Horten. Det var krav til 70% biogass i anbudet, og bærekraftig biodrivstoff eller el på resten, med oppstart fra 1.1.2020.

Norge får den lengste selvkjørende busslinjen i verden

Kongsberg får hva man hevder er både den lengste og mest avanserte busslinjen i verden som trafikkeres med selvkjørende busser. Dermed innledes den tredje fasen med selvkjørende busser i Kongsberg. Hittil har den autonome busslinjen bare gått mellom byens sentrum og rådhuset, men nå skal den forlenges til Teknologiparken. Reisetiden mellom stasjonene er 22 minutter. Les mer her.

Skuffende nei til elbuss i Rogaland

Fylkestinget i Rogaland vedtok nylig å ikke følge anbefalingene fra Kolumbus om valg av elbuss på Ryfylke Sør-anbudet. Elbussopsjon på hele anbudet for 36 elbusser ville ha gitt det første anbudet med helt utslippsfri busser og med elektriske regionsbusser. ZERO er veldig skuffet over at fylket heller valgte fossil diesel, i strid med både Stortingsvedtak og miljøkrav i lov om offentlig anskaffelser. Saken viser med tydelighet behovet for styrkede virkemidler fra Regjeringen for gjennomføring av Stortingsvedtakene om nullutslipp og fossilfri buss, med krav og finansiering som Samferdselsminister Jon Georg Dale må levere på i den  kommende handlingsplanen for fossilfri kollektivtrafikk.

Venter på Regjeringens handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk

Regjeringen skal legge fram en handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk 2025. Planen skulle ha kommet før påske, men er utsatt noe. ZERO har klare forventninger til Samferdselsminister Jon Georg Dale og Regjeringen om nødvendig forbedring av virkemidlene, med krav og finansiering for å gjennomføre Stortingsvedtakene om “kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff”.  Og “krav om eller iverksette tiltak som gjør at alle nye offentlige kjøretøy…. benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier dette”.

 

Pågående anbud med fornybare og utslippsfrie busser

Pågående anbud

 • Ålesund, Giske og Sula: FRAM/Møre og Romsdal fylkeskommune har anbud ute på rutepakke 1. Minimumskrav stilt til 10 elbusser – på ca 1/4 av rutekilometerne i anbudspakken. Anbudsfrist 13. juni 2019. Mer informasjon

Kommende anbud

 • Bodø: Nordland fylkeskommune har ute Bussanbud Salten med oppstart 1. januar 2020. For bybusslinjene i Bodø skal det som en del av konkurransen tilbys elbusser. Anbudsfrist var 28.feb, men anbudet ble kansellert.
 • Oslo sentrum/Syd: Busstjenester Oslo 2021/2022. Anbud høst 2019. Kanskje krav til nullutslipp for hele anbudet.

Anbudsevaluering/forhandlinger – venter på kontraktstildeling

 • Bergen sentrum: Anbudet for bussdriften i Bergen sentrum hadde anbudsfrist 30. januar. Det var vedtatt krav til utslippsfrie busser for 10 av linjene. Kontraktstildeling er ventet i juni.
 • Nord Rogaland/Haugalandet: Kolumbus har utlyst anbudet med kvalifiseringsfrist 12. mars. I anbudet ber Kolumbus om opsjon på batterielektriske busser på deler av anbudet, samt biodrivstoff på resten. Det vil bli tatt en politisk avgjørelse på valg av opsjon(ene) i juni. Oppstart 1. juli 2020.
 • Kollektivtjenester i Hamarregionen 2020: Anbud for hele Hamarregionen med 100-120 busser med oppstart 1. juli 2020. 50 prosent av produksjonen som gjennomføres med klasse I bybuss skal være utslippsfri eller med biogass fra 1.7.2022. Fra 1.7.2025 skal 100 prosent av klasse I bybuss være utslippsfri eller biogass,  samt 30 prosent miljøvekting. Anbudsfristen var 22. februar. Kontraktstildeling ventet rundt mai/juni.

 

Nordiske/Internasjonale nyheter:

Danmark har fått sin første elbussby

Nå er samtlige bybusser i Roskilde i Danmark elektriske. 20 batteribussar från den kinesiska busstillverkaren Yutong. Bussarna i Roskilde är normallånga stadsbussar, det vill säga tolv meter långa och laddas i depå. Varje buss har tolv batteripaket som tillsammans levererar 374 kWh. Det uppges räcka till 250 – 300 kilometer körning, men siffran får nog tas med en nypa salt och torde avse ideala förhållanden. Att räckvidden är kortare än uppgivet framgår också av att de på en av linjerna i Roskilde måste gå in i depå för tilläggsladdning under trafikdagen. Av de 20 bussarna ska 17 gå i daglig trafik, vilket betyder att vagnreserven är ovanligt stor. Les mer her

Helelektrisk bussdrift i Trelleborg fra desember

Trelleborg är bland de första skånska kommunerna som nu får en helelektrifierad stadsbusstrafik. Avtalet innebär att stadstrafiken från december uteslutande kommer att köras med elbussar – tio Mercedes-Benz eCitaro. Les mer her

Fler elbussar i Köpenhamn

E.ON och bussbolaget Arriva har slutit ett avtal om att ersätta 21 dieselbussar med eldrivna fordon. Busslinjen 2A tillhör Köpenhamns mest trafikerade, med drygt 6 miljoner passagerare årligen. I december är det nämligen slut med dieselavgaser på ytterligare en busslinje i den danska huvudstaden. Les mer her

Europas største order med 800 elbusser til Paris innen 2024

Lokaltrafiken i Paris, RATP har inngått avtale om levering av 800 elbusser i trafikk innen 2024, delt på 3 bussleverandører (franske): Heuliez, Bolloré og Alstom. Første leveranse er 150 elbusser mot slutten av 2020 (50 fra hver leverandør).

A first batch of charging infrastructures in Paris will be provided by the Polish consortium Ekoenergetyka-Polska and El-Cab. Paris set the goal of a clean bus fleet by 2025: to that date, 2/3 of the buses are expected to be electrically powered, 1/3 biogas powered. Today, RATP has close to 4 700 buses, including 83 electric buses.  So far, the Brittany-based company Bolloréhas provided the largest part of RATP’s currently operating electric buses.  A new large electric bus procurement procedure will soon been launched.   Les mer her

Groningen & Drenthe Order 159 Electric Buses

Qbuzz, the public transport operator in the Dutch provinces of Groningen and Drente, have ordered 159 electric buses to be in service from mid-December. By the end of the year, about half of Qbuzz’s fleet will be made up of electric buses. 60 ebuses comes from Ebusco, 45 from VDL and 55 from Heuliez. The vehicles ordered from Ebusco have a range of up to 400 km for local transport. Les mer her

Germany releases extra €180M to fund electric buses

The German Ministry for the Environment (BMU) is providing an additional 180 million euros for the purchase of electric buses to select cities exceeding the NOx levels set within the EU. Overall funds for electric buses at 300 million euros for the years up to 2022. Les mer her

Berlin’s largest bus fleet gets first of 225 fully-electric buses

The delivery of the first of 15 all-electric eCitaro buses from Mercedes-Benz for Berlin’s largest bus fleet, BVG. With a goal to transition to the fleet to 100% electric by 2030, 225 electric buses have been planned so far, 15 of which will be articulated. Berlin has earmarked 106 million euros ($A168 million) for BVG’s transition to zero emissions buses. Les mer her

30 electric buses to Brussels Airport

The first 12-metre buses have already been put into service. The delivery also included 30 charging points with which the electric buses can be charged overnight in the terminal. The task of the e-fleet will be to transport airport passengers from the terminals to the aircraft or vice versa. Flygplatsen räknar med att bytet från dieselbussar till elbussar innebär att man minskar de årliga utsläppen av koldioxid med 600 ton. Les mer her

Europas største depo for elbusser innviet i Hamburg

Det är lokaltrafiken i Hamburg, Hamburger Hochbahn, som har invigt sin stora, nya bussdepå i Alsterhof i Hamburg som rymmer 240 elbussar som också laddas och servas i depån. Hamburger Hochbahn storsatsar på elektrifiering av stadsbussarna och kommer från nästa år enbart att köpa emissionsfria bussar. Hochbahn har idag cirka 1 000 bussar i trafik. och har nu beställt sina 30 första serietillverkade batteribussar i en order som busstillverkarna Solaris och Mercedes-Benz delar på. Samtidigt pågår en upphandling av ett stort antal elbussar. Tilldelningsbeslut kommer nästa år.  Redan om tre år kommer hälften av alla bussar från depån i Alsterdorf att vara utsläppsfria, Les mer her

56 elbusser til Frankfurt

Mercedes-Benz har fått sin första stororder på sin batteridrivna stadsbuss eCitaro. Det är lokaltrafiken i den tyska staden Wiesbaden, nära Frankfurt am Main, som på onsdagen beställde 56 . De första bussarna ska levereras senare i år, återstoden under 2020. De första femton bussarna till Wiesbaden kommer att vara utrustade med tolv paket med litiumjonbatterier med en sammanlagd kapacitet på 292 kWh. De resterande 41 bussarna ska ha nyutvecklade solid state-batterier. På de aktuella bussarna räcker sju batteripaket för en kapacitet på 441 kWh. Det innebär enligt Mercedes-Benz att bussen även i vinterkyla och med enbart elvärme utan tillsatsvärme får en räckvidd på över 200 kilometer enligt testmetoden SORT 2. Det är en mätmetod som ska spegla fordonets energiförbrukning under verkliga trafikförhållanden, i det här fallet i trafik i medelstora städer och förortstrafik. ESWE Verkehr har idag en flotta på 271 bussar som trafikerar 41 linjer och närmare 60 miljoner passagerare per år. Les mer her

15 Irizar ie tram e-bus model to Switzerland

Irizar has signed a contract for 15 zero emissions electric buses and charging infrastructure for Schaffhausen in Switzerland. This is a lighthouse project with the aim of electrifying public transport in the city of Schaffhausen. There will be the possibility for a second phase in 2022-2027 when the amount could rise to 47 vehicles, 20 quick charging stations and 51 in-depot charging stations. Les mer her

London’s first hop-on hop-off 100% electric double-decker bus

London the first electric tourist double-decker has a range of 150km and will on an average day will make 125 stops on a single charge. It will be charged overnight and can run for up to 11.5 hours.  With six months to go until the introduction of the Ultra Low Emission Zone in central London, electric vehicles are growing in popularity. RATP has worked with four industrial groups in Europe – UNVI, Ziehl Abegg, BMZ and SAF – to design this first double-decker, open-top electric vehicle which was also launched in Paris in 2018. The Extrapolitan alliance is planning to roll out the 100% electric double decker bus on several of its networks, starting with The Original Tour in London, present in 19 cities around the world: Paris, London, Hong Kong, Berlin, Copenhagen, Stockholm, Helsinki, Nice, Marseille, Athens, Bath, Windsor, Cardiff, Riga, Tallinn, Budapest and Split, Rome and Monaco.  Les mer her

Vietnam getting 3,000 electric buses

A new nonprofit bus service coming to Vietnam next year will introduce at least 3,000 new electric buses to Vietnamese roads.. VinBus will only operate electric buses. Les mer her

Beijing takes delivery of 2,790 electric buses and states that at the end of 2019 its bus fleet will be 94% new energy buses

On the 25th of March, Foton Motor and Beijing Bus Group held a delivery ceremony for 2,790 electric buses. It was reported that by the end of 2019, the Beijing Bus Group fleet will be 93.7% new energy buses. Les mer her

All buses in all major Chinese cities to be new energy vehicles in 2020

The Chinese Ministry of Communications issued a notice that by the end of 2020, all buses in key regional municipalities, provincial capitals, and planned cities must be new energy vehicles. This will require all remaining non-electric buses to be replaced. Although, this official notice is not an easy task, as not all cities have had the same electrification path as Beijing, Shanghai, and Shenzhen. Les mer her

China’s Electric Buses Save More Diesel Than All Electric Cars CombinedBy the end of this year, a cumulative 270,000 barrels a day of diesel demand will have been displaced by electric buses, most of it in China. Les mer her

14 electric buses in Alexandria, Egypt

The Public Transport Authority of Alexandria is preparing to receive 14 electric buses in mid-May. Alexandria’s Public Transport Authority received the first electric bus in October 2018, which was tested for a period of up to three months. The transport authority announced in 2017 a public tender for the supply of 15 electric buses. Les mer her

64 Electric Buses For Medellín, Colombia

64 electric buses, to be operating in August, making this the largest electric bus fleet in Colombia. The city made the decision to move forward with the large purchase of 64 buses in 2017. BYD won a contract to supply. Les mer her

New York aims for 100 % electric airport shuttle bus fleet by the end of 2020

The Port Authority of New York and Jersey has announced that 50 per cent of its shuttle bus fleet at the three major regional airports will be all-electric by summer 2019. And aim for 100% by end of 2020 Les mer her

Colorado getting 24 new electric buses through Volkswagen settlement

Colorado is using some of its allocated money from Volkswagen’s Dieselgate emissions settlement to remove 28 diesel-powered buses from state roads and replace them with 24 new electric buses. Les mer her

First ebuses to Ecuador

Ecuador sin første komplette elbussflåte er nå på plass i byen Guayaquil, landets største by. Det er Build Your Dreams BYD som fikk ordren på 20 batterielektriske busser. Les mer her

Rebuilds diesel buses to electric

Complete Coach Works (CCW), headquartered in Riverside, California took a different path of electrifying buses – instead of offering new electric buses, they are rebuilding existing diesel buses to electric drive. Operators can literally convert their existing fleet or purchase newly refurbished buses from CCW’s inventory and reportedly save money compared to brand new vehicles. The latest offer from CCW is optional 466 kWh battery packs for long-range, which maybe will tempt even more agencies to switch to electric. Les mer her

$200M battery leasing program to accelerate electric bus adoption

US electric bus manufacturer Proterra is scaling up its battery leasing program, removing one of the largest barriers to widespread e-bus adoption as it looks to put its buses on even footing with diesel counterparts when it comes to upfront costs. Proterra announced it is partnering with Japanese company Mitsui & Co. to create a $200 million credit facility in support of the company’s battery lease program. The investment will help to make Proterra’s electric buses more affordable for more transit customers, and should help fleets go electric on a larger scale. Proterra’s program allows transit customers to purchase the electric bus separately from its battery, which the company says makes its electric bus “roughly the same price as a diesel bus.”Customers pay to lease the battery separately, and Proterra points out that operating funds which would have gone toward fuel in diesel buses can now be earmarked for the battery lease payment. The battery lease program lasts 12 years, which Proterra owns and guarantees the performance of “through the life of the bus, decreasing operator risk.” The batteries also come with a performance warranty and a midlife replacement. Proterra and Mitsui also announced an effort to use batteries from the leasing program in “secondary applications after the end of their useful life in a vehicle.” Les mer her

Verdens lengst elbuss på 27 meter

Bussen uppges ha en kapacitet på 250 passagerare och är enligt BYD världens längsta fullelektriska buss for BRT. Toppfarten anges till 70 km/t. Les mer her

MAN presenterte sin første elbuss Lion’s City E

Endelig (!) har også MAN nå lanser elbuss, slik at nå alle de store bussprodusentene i Europa har elbuss. Bussen ble lansert på Bus2Bus messen i Berlin i mars. Serieproduktion av denne starter i andre halvdel av 2020. Med 480 KWh batteri for 12m. og 640 kWh for 18m. for min. 200 km rekkevidde. Les mer her

Første ordre på elbuss med sporvogn design

Spårvagns- och tågtillverkaren Alstom har fått den första ordern på företagets unika elbuss Aptis. Det är en fullelektrisk, tolv meter lång stadsbuss som nu har beställts i tolv exemplar av lokaltrafiken i den franska staden Strasbour.  Från Alstom betonar man att Aptis är en elbuss som inte är utvecklad ur normala bussar. Istället är den utvecklad från grunden med företagets mångåriga erfarenheter av spårvagnstillverkning. Bland egenskaperna finns fyrhjulsstyrning som ger en mycket liten vändradie. Interiören på Aptis är starkt inspirerad av moderna spårvagnar med ett helt plant. Den första prototypen presenterades i mars 2017. Sedan dess har fyra exemplar av bussen testats i reguljär trafik i en rad städer i Frankrike, Belgien, Tyskland, Nederländerna och Spanien. Les mer her

Världspremiär för självkörande elektrisk Volvobuss

Volvo Bussar och den tekniska högskolan NTU (Nanyang Technological University) i Singapore presenterade på tisdagen vad man hävdar är världens första fullstora, självkörande elbuss  trafik.   Inom kort ska den trafikera NTU:s universitetsområde, alltså dess campus, och senare även gator utanför detta. Projektet ingår i Singapores satsning på att ta fram nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Singapore har uttalat att självkörande bussar ska införas i flera områden i landet år 2022. Den självkörande elbussen är en enplans Volvo 7900 Electric. Les mer her

Nobina: – “elbussar kommer snabbt”

Nobinas vd Magnus Rosén räknar också med en snabb ökning av elektrifieringen av busstrafiken och troligen även elbussar i landsbygdstrafik inom en snar framtid. – Utvecklingen går snabbt och inom en snar framtid ser vi troligen även elbussar för trafik på landsbygden. Vid utgången av året hade vi 50 elbussar i drift, och vi räknar med att denna siffra tredubblats om ett år, för att sedan fortsätta öka i snabb takt. – Vår bussflotta drivs idag på 81 procent förnybara drivmedel och inom ett par år har vi fler elbussar än dieselbussar, skriver Magnus Rosén. Les mer her

 

Er du nysgjerrig på siste nytt innen utslippsfrie og fossilfrie busser og kollektivtrafikk? Her har ZERO samlet noen gode nyheter vi har sett på dette i det siste. Har du tips til andre gode nyheter innen dette emnet?  Send en e-post til: marius.gjerset@zero.no

 

SE TIDLIGERE NYHETER HER

 

Endelig er de store elvarebilene her

Foto: IKEA

Møller har nå endelig begynt å levere VW e-Crafter. Bilen har en totalvekt på 3,5 tonn, nyttelast på 950 kg og et lastevolum på 10,7 m3. Oppgitt rekkkevidde er på 173 km, med mulighet for å hurtiglade 80% på 45 min. Prisen starter på 630.000 kr, og per 1. mai er det registrert 31 biler i Norge. De har blant annet levert biler til Kolonial.no.

De første Maxus EV80 ruller nå på norske veier og forhandles av RSA. Maxus er et hittil ganske ukjent merke i Norge, eid av kinesiske SAIC, som er verdens 7. største bilprodusent. Maxus er et nyttekjøretøy-merke som nå satser i det europeiske markedet, der Norge er et pionèrmarked. Maxus EV80 har også 3,5 tonn totalvekt, med nyttevekt på 950 kg, 10,2-11,5 m3 lastevolum og tillatt hengervekt på 1250 kg. Denne har en «offisiell» rekkevidde på 192 km og kan hurtiglades. Per 1. mai har de levert 22 biler i Norge.  De har blant annet levert biler til Posten/Bring.

Bedre tilgjengelighet på større elektriske kjøretøy begynner å gi utslag i flere spennende initiativer:

Ragn-Sells, Bring og KLP lanserte tidlig i april Elskede By i Oslo, der elektrisk transport kombineres med samarbeid om distribusjon av gods og innsamling av avfall som reduserer både transport og utslipp. IKEA lanserte tidlig i mai at de i samarbeid med Bring nå tilbyr utslippsfri hjemlevering, og at de i løpet av de nærmeste årene kun skal benytte elektriske varebiler til hjemlevering i Oslo, Asker og Bærum. Innen 2025 skal IKEA bruke kun nullutslippskjøretøy til hjemleveranser, leiebiler og interne transporter. DB Schenker satser nå også på utslippsfri og fossilfri varetransport, og lanserer den 8. mai Oslo City Hub. Dette er en samlastningssentral der de nå skal kunne levere 80% utslippsfri distribusjon innenfor Ring 3, og 100% innen 2020. Dette vil de få til ved hjelp av elvaresykler, elvarebiler og etter hvert ellastebiler.

Bredere tilbud av elvarebiler i sikte i løpet av de nærmeste årene

Mercedes-Benz har åpnet ordrebøkene for eVito, mellomstørrelse varebil med 150 km rekkevidde, opp til 990 kg nyttelast og 6,6 m3 lastevolum, og levering i løpet av 2019. Sprinter kommer også i elektrisk versjon i løpet av 2019 med opp til 1040 kg nyttelast og opp til 150 km rekkevidde.

Volkswagen kommer også med ABT e-Caddy Maxi og e-Transporter med planlagt produksjonsstart i 2. halvdel av 2019. e-Transporteren vil kunne leveres med rekkevidde på 208 og 400 km etter NEDC, med nyttelast på hhv. 1000 og 700 kg, med mulighet for hurtiglading og trolig hengerfeste. e-Caddy vil leveres med 220 km rekkevidde etter NEDC.

På nyttekjøretøy-utstillingen i Birmingham 30. april stod utslippsfrie kjøretøy i fokus, med lansering av flere nye elvarebiler. Her ble det kjent at det vil komme elektrisk Citroën Jumper og Peugeot Boxer fra PSA med rekkevidde på 160-225 km, og en elektrisk Opel Vivaro, som blir lansert i Norge i 2020.

Maxus lanserte også en ny elvarebilmodell i mellomstørrelsen: EV30. Denne er utviklet som en elvarebil fra bunnen, og vil leveres i to størrelser. 4,8 og 6,5 m3. Denne vil komme med 225 til 325 km rekkevidde, og salget starter i første kvartal 2020. Denne ble presentert på ZEROs frokostmøte 2. april.

BYD satser også i Europa med elektriske nyttekjøretøy. I første omgang har de lansert at de kommer med T6, 7,5 tonns elektrisk lastebil, og T3, mellomstor elektrisk varebil i løpet av de nærmeste årene. Disse planene ble blant annet presentert på ZEROs frokostmøte 2. april

Stadig høyere omsetning av avansert biodrivstoff

Omsetningen av avansert biodrivstoff økte med hele 40 prosent i fjor sammenlignet med året før. – Det er svært gledelig å se en økende etterspørsel i markedet av produkter med høy klimanytte, sier Christine Holtan Bøgh i ZERO.

Det kommer fram i en ny rapport som Miljødirektoratet presenterte fredag. Rapporten viser at omsetningen av avansert biodrivstoff i Norge økte fra 140 millioner liter i 2017 til 200 millioner liter i 2018.

– Det er gledelig at omsetningsvolumet av disse produkter har hatt en betydelig økning. Gjennom økt etterspørsel, skaper vi et attraktivt marked for biodrivstoff med høy klimanytte, noe som stimulerer til investeringer i ny bærekraftig biodrivstoff-produksjon i Norge, sier Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO.

Avgjørende for å nå klimamålene
– Bærekraftig biodrivstoff vil være avgjørende for at transportsektoren når sine mål om utslippskutt og utfasing av fossile drivstoff. Transportsektoren trenger større volumer av biodrivstoff med høy klimanytte, sier transportansvarlig, Christine Holtan Bøgh, i ZERO.

Transportsektoren står for om lag 1/3 av de totale årlige norske Co2-utslippene på ca. 50 millioner tonn.

Nedgang i omsetning av palmeolje

Den totale omsetningen av biodrivstoff var på 500 millioner liter i 2018 mot 660 millioner året før, en reduksjon på 25 prosent. Nedgangen av totalomsetningen er direkte knyttet til nedgang i omsetning av palmeolje. Det er en direkte sammenheng mellom økt bruk av palmeolje og avskoging, og norsk klimapolitikk må ikke bidra til økt etterspørsel etter biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.

– ZERO forventer at regjeringen følger opp budsjettvedtaket fra 2018 og faser ut biodrivstoff med høy avskogingsrisiko. Vi mener det bør innføres veibruksavgift på denne typen drivstoff, og at slikt drivstoff ikke kan bidra til å oppfylle omsetningskravet. Samtidig vet vi at regelverket som skal sikre utfasing av palmeolje vil presenteres i statsbudsjettet for 2020, sier Holtan Bøgh.

– For å stimulere etterspørsel etter bærekraftig biodrivstoff som ikke er knyttet til avskoging, bør det være et krav om at omsettere jevnlig rapporterer hvilke råstoff som benyttes i biodrivstoff i Norge, sier Anne Marit Post-Melbye.

Definisjoner

Bærekraftig biodrivstoff: sertifisert iht. EUs bærekraftskriterier, fastsatt i Produktforskriften, og inneholder ikke palmeolje eller biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.
Avansert biodrivstoff: kommer fra definerte råstoff, typisk avfall, rester og skog, og teller dobbelt i oppfyllelsen av omsetningskravet.
Høy klimanytte: de beste biodrivstoffene som overoppfyller minstekravene til klimanytte på 50 % i bærekraftskriteriene.

For pressehenvendelser, kontakt:
Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO, telefon 915 82 971
Anne-Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO, telefon 959 05 732

Her kan du lese mer om omsatt biodrivstoff i 2018