fbpx
Vi jobber med

Plast

Det er stor oppmerksomhet rundt forsøplingsproblemene med plast, men det mange ikke er like klar over er de store klimagassutslippene knyttet til selve plastproduksjonen. Et skifte til fossilfritt råstoff for plast vil gi en stor reduksjon av klimagassutslippene.

Derfor jobber ZERO med å gjøre plast utslippsfritt

Plast er et produkt med mange fordeler, men som utgjør en stor utfordring for miljø og klima. Prognosene til Ellen MacArthur Foundation tilsier at plast vil utgjøre 15 prosent av klimagassutslippene i verden i 2050, om det ikke skjer endringer. Vi kommer til å trenge plast i fremtiden, men det må være uten utslipp og vi må hindre at plast havner på avveie. Vi må få til høyest mulig resirkuleringsgrad av plast.

Løsningene er sammensatte; hvordan redusere unødvendig forbruk, hvordan unngå at plast forsøpler, hvordan omstille fra fossil og lineær bruk til sirkulær bruk basert på fornybar og resirkulert plast og hvordan rydde opp verdenshavene? Er det mulig å både løse problemer, skape nye forretningsmuligheter og utvikle nye produkter?

Klimagassutslippene fra fossil plast tilsvarer utslippene fra den samlede flytrafikken i verden.

Det jobbes langs flere linjer for å finne løsninger. Det brukes midler for å rydde opp og for å redusere unødvendig forbruk. Men det er begrenset med virkemidler som skaper markeder som hindrer plast å havne på avveie, til tross for at OECD har pekt på dette som avgjørende.

Fossilfri plast

Fossilfri plast er plast laget av fornybart råstoff og/eller fra resirkulert plast. Dette innebærer at man har kjøpt plast hvor det ikke er brukt nytt fossilt råstoff i produksjonen av produktet.

Fornybar plast

Fornybar plast er laget av fornybart råstoff, fra ulike typer biomasse. Denne typen plast kan lages med eksakte samme materialkvalitet som plast fra fossilt råstoff.

Resirkulert plast

Resirkulert plast bidrar til å redusere nytt fossilt råstoff i plastproduksjonen og reduserer andre miljøproblemer forbundet med plast. Råstoffet kan opprinnelig ha fossilt opphav, men produksjonen bidrar ikke til økte klimagassutslipp.

Nedbrytbar plast

Noen typer plast lages for å være nedbrytbare. Disse har tradisjonelt vært kalt for bioplast.

Bionedbrytning er en kjemisk prosess hvor mikroorganismer som er tilgjengelige i miljøet, omdanner materialer til naturlige stoffer som vann, karbondioksid. Det finnes mange ulike typer nedbrytbar plast hvor betingelsene for hvor raskt plasten brytes ned og under hvilke betingelser variere. Nedbrytbar plast er en egenskap knyttet til plastens kjemiske struktur, og er uavhengig av om råstoffet for produksjonen er fossil eller fornybar.

Med andre ord kan 100 prosent biobasert plast være ikke-biologisk nedbrytbart, og 100 prosent fossilbasert plast kan være bionedbrytbart.

Dette gjør ZERO

ZERO arrangerer jevnlig Forum for fossilfri plast. Målet med forumet er å bidra til kompetanseheving og informasjonsutveksling samt være en nettverksarena for hele verdikjeden.

ZERO jobber med å skape marked for resirkulert og fornybar plast. Ved å stimulere etterspørselen etter resirkulert råstoff vil det påvirke hele plastverdikjeden. Det blir økt kommersiell interesse i forbedre resirkuleringsanleggene, produktutvikling, design for gjenvinning og økt innsamling. Dette vil være en bærekraftig løsning som sikrer høy ressursutnyttelse og hindre forsøpling. Utviklingen av markedet for fornybar og resirkulert plast vil være et viktig skritt over mot en mer sirkulær økonomi.

ZERO jobber for:

  • En forpliktende bransjeavtale om økt bruk av fornybar og resirkulert plast.
  • Arrangere Forum for fossilfri plast for å bidra med kompetanseheving og informasjonsutveksling samt være en nettverksarena for hele verdikjeden.
  • Utvide produsentansvarsordningen til å omfatte bruk av fornybar og resirkulert plast i emballasje som selges i Norge.
  • Bytte ut grunnavgiften på drikkevareemballasje med en materialavgift som reduseres etter mengden resirkulert og fornybar plast emballasjen inneholder.
  • Næringslivet skal få økt kompetanse til å utvikle nye produkter med resirkulert og fornybart råstoff.
  • Å etablere en pilot med en full verdikjede for innsamling, sortering og komprimering av EPS i et samarbeidsprosjekt. Målet for prosjektet er å gjøre bruken og avhendingen sirkulær. Les mer her.
  • Å skape fossilfrie løsninger for plast i bygg sammen med FutureBuilt. I prosjektet skal vi også realisere forbildeprosjekter, pilotbygg med fossilfri plastløsninger. Les mer om prosjektet her.

Våre fagpersoner på feltet

Rapporter og publikasjoner

31. mars 2022 | ZERO-rapport

Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter

8. oktober 2021 | ZERO-rapport

Sirkulær og utslippsfri EPS er mulig

24. september 2021 | ZERO-rapport

ZEROs klimaplattform – jukselapp til ny regjering