fbpx
Vi jobber med

Sirkulær økonomi

Norge er i verdenstoppen for forbruk av naturressurser, men har knapt startet omstilling mot en sirkulær økonomi. Gjennom utsatt eller redusert behov for ressursutvinning til nye produkter, kan sirkulær omstilling utløse betydelige kutt i klimagassutslipp: globalt ca 39 prosent, i Europa opptil 56 prosent, og i Norge ca 46 prosent.

Derfor jobber ZERO for sirkulær omstilling mot et lavutslippssamfunn

Sirkulærøkonomi som begrep har mange ulike tolkninger, med få godt utviklede indikatorer. Miljødirektoratets definisjon lyder: «I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt.»

Analysemetodikken i «the Circularity Gap Report» gav i 2020 norsk økonomi en score som 2,4 prosent  sirkulær – lavest av de fem landene som er undersøkt, og godt under global score som nå er på 7,2 prosent. På FNs utviklingsmål nummer 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon» er Norge rangert nest nederst, kun foran Luxembourg. Bygg- og anleggsvirksomhet står for en betydelig andel av ressursforbruket i Norge, rundt 15 prosent av klimagassutslippene, og 25 prosent av avfallet. Forbrenning av fossil plast – etter én eller få gangers bruk – står for over halvparten av Norges klimagassutslipp fra energiforsyning.

Dette gjør ZERO

ZERO jobber opp mot myndighetene for å endre rammebetingelser i sirkulær retning. Her en oversikt over ZEROs arbeid innen fokusområdene bygg og anlegg og plast, samt hvilke politiske føringer og insentiver vi jobber for:

Bygg og anlegg

ZERO jobber sammen med aktører i bygg- og anleggsnæringen for å synliggjøre beste praksis for sirkulære løsninger, og for å oppskalere markedet for ombruk av materialer. Vi jobber blant annet med:

 • Digitalisering: Utviklingsprosjekt med offentlig-privat samarbeid om nasjonal portal for tilgjengelige ombruksmaterialer fra bygg og anlegg
 • Standardisering: Deltar i Standard Norges speilkomité SN/K 605 «Sirkulær økonomi i BA-næringen»
 • Powerhouse: partner i samarbeid om oppskalering av bygg som oppfyller «Paris proof» kriterier gjennom energieffektivitet og lavutslippsløsninger
 • Klimapartnerskap for bygg- og anleggsnæringen med forpliktende klimamål og tiltak for sirkulær omstilling
 • Sirkulært løsningsbibliotek med offentlig-privat samarbeid om nettside for beskrivelser av beste praksis av sirkulære løsninger på ulike operative nivåer av 9R-rammeverket
Plast

Et skifte til fossilfritt råstoff for plast vil gi en stor reduksjon av klimagassutslippene. Utviklingen av markedet for fornybar og resirkulert plast er derfor et viktig skritt mot en mer sirkulær økonomi. ZERO jobber for:

 • Å etablere sirkulære materialstrømmer og verdikjeder for oppskalert materialgjenvinning av én konkret plasttype.
 • Bytte ut grunnavgiften på drikkevareemballasje av plast med en materialavgift som reduseres etter mengden resirkulert og fornybar plast emballasjen inneholder. 
Politiske føringer og insentiver
 • Tilskuddsordninger med utvidete mandater og midler for oppskalering av sirkulære løsninger med høy klimaeffekt, særlig i tilfeller hvor innovasjonshøyden er lav og lønnsomhet er avhengig av å nå kritisk volum i markedet
 • Utvidet produsentansvar for flere produktgrupper, samt krav rettet mot både klimagassutslipp og nivå for sirkulære løsninger (ombruk og materialgjenvinning)
 • Styrket innretning av offentlige anskaffelser, fra innretning av krav om 30 prosent vekting av miljø, til forenkling av øvrig anskaffelsesregelverk, til mer operativ utforming av veiledningsmateriell
 • Tidfestet ny revisjon av TEK – med innføring av minstekrav for klimagassutslipp etter modell og erfaringer fra Danmark
 • Skattereform som forlater likebehandlingsprinsippet til fordel for aktiv bruk av skatte- og avgiftssystemet for å stimulere til sirkulær omstilling mot et lavutslippssamfunn. Les mer om slike grep i policy-rapport fra Verdensbanken
 • Utvidet oppdrag i alle offentlige utredninger, slik at disse alltid inkluderer identifikasjon av barrierer mot og muligheter for sirkulær omstilling mot et lavutslippssamfunn, i tråd med nasjonale klimamål

Våre fagpersoner på feltet

Rapporter og publikasjoner

14. juni 2023 | ZERO-rapport

Zerorapporten 2023: Usannsynlig, men mulig