fbpx
1. februar 2020
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Fossilfrie løsninger for plast i bygg

Klimagassfotavtrykket fra bygg- og anleggssektoren i Norge utgjør over 13 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig og er dermed på størrelse med industri og petroleumssektoren. Rundt halvparten av disse utslippene er knyttet til utslipp fra byggematerialer. Nå må byggebransjen omstille seg og ta i bruk fossilfrie materialer og utslippsfri plast.

Hva er fossilfri plast?

FutureBuilt og ZERO samarbeider om å skape fossilfrie bygg. Med fossilfri plast mener vi plast som er fremstilt av gjenvunnet plast eller basert på fornybare råvarer, altså plast som ikke krever jomfruelig olje eller gass. I dette prosjektet skal vi få fram fossilfrie alternativer til dagens plast. Fossilfrie løsninger for produksjon av plast er tilgjengelige i dag, men foreløpig i liten skala. Målet med prosjektet er å skape etterspørsel og marked for fossilfri plast i byggsektoren og få frem nye utslippsfrie plastprodukter for bruk i bygg. I prosjektet skal vi også realisere forbildeprosjekter, pilotbygg med fossilfri plastløsninger.

Plast og klima

Klimagassutslippene fra byggematerialer utgjør rundt halvparten av livsløpsutslippene fra nybygg. Stål og betong er de materialene som bidrar til de aller største utslippene, men mange andre byggevarer har også store utslipp, blant dem finner vi plastmaterialer. Til sammen kommer nærmere 10 prosent av klimagassutslippene fra materialbruken i bygg fra plast. Klimagassutslippene fra plast oppstår i hovedsak først når plasten brennes. Man kan dermed si at karbon fra plast i bygg lagres i byggets levetid. Men hva skjer med plasten når bygget rives eller bygges om?

Nødvendig onde?

Byggebransjen er en storforbruker av plast og står for 20 prosent av det totale plastforbruket (tall fra Plastic Europe). Plast i bygg brukes til blant annet isolasjon, rør, tetting, tekniske anlegg og belegg. I tillegg inngår plast i svært mange produkter og som emballering for bygningsdeler og materialer. Et plastfritt bygg kan dermed virke som en fjern tanke for den moderne byggebransjen. Man kan også spørre seg om plastfrie bygg vil være hensiktsmessige i et klimaperspektiv. Plastbasert isolasjon som EPS og XPS bidrar til å redusere energiforbruket i bygg. Plastrør for drikkevann kan være et klimamessig godt alternativ til metallrør. Vinyl (PVC) gir slitesterke og fuktsikre overflater. Vi bruker også plast i for eksempel takbelegg, rør- og kanalisolasjon, veggplater, vinduer, tapet, maling, fuger og grunnmursplater.

Men selv om den har mange nyttige egenskaper, representerer også plasten store miljøproblemer. Det er for tiden mye oppmerksomhet rundt plast som avfallsproblem, der graden av resirkulering er lav og der store mengder plast kommer på avveie i naturen. I tillegg består konvensjonell plast av fossile kilder og står for et betydelig klimagassutslipp, både i produksjon og ved avhending (forbrenning). 

Sirkulær plastbruk

For å ta tak i de overnevnte problemene, må plastbruken bli mer sirkulær. Brukt plast må samles inn og resirkuleringsgraden må økes drastisk. I tillegg må jomfruelig plast baseres på fornybare kilder, ikke fossile. Ved hjelp av resirkulert og biobasert plast kan vi kutte utslippene betydelig. Vi ser med interesse på plastfrie alternativer for byggebransjen, men for å kutte klimagassutslipp er det avgjørende at disse alternativene ikke medfører økte utslipp sammenlignet med fossilfri plast. 

Forbildeprosjekter

Gjennom dette prosjektet ønsker vi, i samarbeid med fremtidsrettede utbyggere, å demonstrere bruken av fossilfri plast i bygde forbildeprosjekter i regi av FutureBuilt. Ved at utbyggere stiller krav til fossilfri plast, ønsker vi å øke etterspørselen. Det vil i sin tur skape marked for bedre resirkulering og fornybar plast.

Prosjektet vil pågå i 2020 og 2021.

Ønsker du delta med et pilotbygg med fossilfrie plastløsninger?
Kontakt Erlend Seilskjær / 900 71 985

Ønsker du å stille krav til fremtidige innkjøp eller levere fossilfrie løsninger til byggebransjen og prosjektet?
Kontakt Sindre Østby Stub / 957 83 237