fbpx
10. januar 2023

Hensynet til klima og natur må styrkes i havvindutbyggingen

ZERO har levert høringsinnspill til hvordan klima og natur må styrkes som tildelingskriterie for Sørlig Nordsjø II og Utsira Nord.

Overskuddet av fornybar kraft i Norge avtar raskt, og Statnett varsler underskudd allerede fra 2026. For å nå målet om 55 prosent utslippskutt i Norge i 2030 trenger vi 55 TWh ny fornybar eller frigjort elektrisitet. Havvind må dekke rundt en tredel av dette kraftbehovet. ZERO er derfor glad for at regjeringen holder tempoet oppe i havvindtildelingene på Sørlig Nordsjø II (SNII) og Utsira Nord (UN). At prosjektene gjennomføres så raskt som mulig med full utbygging er avgjørende både for å nå regjeringens eget klimamål og etablere ny, grønn industri i Norge. ZERO er derfor enig i at gjennomføringsevne må vektlegges betydelig, særlig for SNII. Samtidig må vi ha flere tanker i hodet på en gang. 

Manglende ivaretakelse av naturmangfold og biodiversitet i høringsforslaget

Stortinget bad 10. juni, i forbindelse med behandlingen av energimeldingen, regjeringen  “sikre at utbygging og drift av havvindparker og annen fornybar energiproduksjon på norsk sokkel har vesentlig bedre natur- og miljøregnskap enn tidligere energiprosjekter i Norge..» (Vedtak 737) ZERO leverer i høringsforslaget mange forslag til hvordan dette skal styrkes i tildelingen av areal og auksjonsprosessen. Ett av disse handler om den tilhørende maritime næringen. ZERO tror ikke tildelingskriteriene og -kravene i høringsnotatet for SNII og Utsira Nord i stor nok grad legger til rette for utvikling av en grønn og klimavennlig maritim næring for havvind. Lave utslipp fra maritime operasjoner inkluderes som en del av konkurransen på klima, men det må andre virkemidler på plass for å sikre lav- og nullutslipps skipsfart for havvindindustrien. ZERO foreslår et absolutt krav til lav- eller nullutslippsdrift av maritime fartøy knyttet til planlagt drift og vedlikehold som SOV (service and operation vessel) og eventuelt andre typer supplyskip.  

Reell konkurranse om klima og miljø

For både SNII og Utsira Nord er det kvalitative kriterier kun i den første konkurransen, i prekvalifiseringen for SNII og i arealtildeingen for Utsira Nord. ZERO mener det er svært viktig at også bærekraft, klima og natur må spille en rolle i selve priskonkurransen. Tiltak for bærekraft, natur og klima har gjerne en liten merkostnad for prosjektet, men vil utgjøre en relativt stor andel av avkastningen til aktørene. Først når dette blir en del av priskonkurransen kan aktørene forsvare fullt ut å konkurrere om de beste miljø- og klimatilltakene. ZERO mener bærekraft, klima og natur må vektes 30 prosent, i tråd med regjeringens nylige forslag om at miljø skal vektes 30 prosent i offentlig anskaffelser. Andre områder som industriutvikling bør også vektes. Dette vil bedre ivareta regjeringens målsettinger om industriutvikling og bærekraftig utvikling av havvind.

Her kan du lese hele ZEROs høringsinnspill til Utsira Nord, og her høringsinnspill til Sørlige Nordsjø II.