fbpx
13. april 2021

Mange uavklarte spørsmål om offshore nett

Mange spørsmål gjenstår å avklare når det gjelder hvordan et offshore nett skal organiseres, finansieres og driftes, men noen av svarene kommer i energi- og verdiskapingsmeldingen, som etter planen kommer i månedsskifte mai/juni.

Har du noen spørsmål om offshore nett? Kontakt Jon Evang, fagansvarlig for energisystemer i ZERO.

På ZEROs webinar “Offshore nett – hva, hvem, hvordan?” ble det klart at mye gjenstår før vi har nødvendig nett på plass for havvindutbygginger. Første spørsmål er om det skal bygges et hybridnett, altså med forbindelser både til fastlandet og til andre land. Åsmund Jensen fra Thema viste i sin gjennomgang til at det er den samfunnsøkonomisk mest fornuftige løsningen, gitt at havvind kommer til å spille en stadig større rolle i den europeiske kraftmiksen.

Se opptaket av webinaret i bunnen av saken.

Videre må spørsmål om finansiering, drift og organisering avklares. Det ble klart at både NHO og LO er opptatt av å skjerme kraftkrevenede industri på land for økte kostnader knyttet til utbygging av havnett. På spørsmål om hvordan nettet bør organiseres og driftes ble det klart at Statnett må ha en koordinerende rolle uansett valg av modell. En variant av måten Gassco finansierer og drifter gassrørnettet på er en mulig måte å organisere et offshore nett på, som både Terje Aasland fra Arbeiderpartiet, Are Tomasgaard fra LO og Per Øyvind Langeland fra NHO mener det er verdt å vurdere nærmere.

På det meste var det rundt 80 deltakere på ZEROs webinar om offshore nett.

Politisk rådgiver Karoline Sjøen Andersen fra Olje- og energidepartementet mente at det i første omgang bare vil være aktuelt med enkeltutbygginger av havvind, og at et sammenkoblet nett derfor ikke er aktuelt i første omgang. Hun ga ingen klare svar på hvordan et fremtidig offshore nett bør organiseres, men viste til den kommende energi- og verdiskapingsmeldingen som skal komme i mai/juni. På spørsmål om det hadde vært nyttig med et GW-mål for utbygging av havvind på norsk, svarte Sjøen Andersen at det hadde vært vel så aktuelt med et mål for antall arbeidsplasser, siden havvind først og fremst er en industrisatsning, og ikke en utbygging for å få mer energi.

Her finner du programmet for webinaret.