7. mars 2019

PM: – Norge bør bidra til ny Verdensbanken-satsning på havvind i vekstøkonomier

Verdensbanken lanserer nå ny satsning på å få fart på utviklingen av havvind i utviklingsland. ZERO utfordrer norske myndigheter og næringsliv til å bidra til satsningen.
Verdensbanken vil hjelpe vekstøkonomier med å vurdere deres havvindpotensiale og gi teknisk bistand til å utvikle en pipeline av prosjekter som er klare for investeringer fra energiutviklere.
– Offshore vind kan gi enorme muligheter for å bygge en fornybar energisektor i utviklingsland med sterk vekst i energiforbruk, som i dag i stor grad dekkes av kullkraft, og veksten i kullforbruk må stanses raskt om vi skal unngå katastrofale klimaendringer, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans i ZERO.
Regjeringen har i Granavolden-plattformen lovet en ny satsning på å «bidra til utfasing av kull». Verdensbankens nye initiativ er en del av nettopp en slik satsning.
– Ved å bidra til å bygge dette markedet, kan man også åpne store muligheter for norsk maritim industri som er godt posisjonert til å bruke kompetansen fra oljesektoren til ny framtidsrettet virksomhet innen havvind, sier Sbertoli.
Utviklingsland er helt avhengige av mer energi for å arbeide seg ut av fattigdom, og en satsningen på havvind bidrar dermed også effektivt til å bekjempe fattigdom.
– Mange av landene med størst energibehov har også utfordringer med å skaffe til veie nok land til storskala sol og vind, og det er ofte knyttet utviklings- og omdømmerisiko til landrettigheter. Det gjør havvind særlig interessant i disse markedene, sier Sbertoli.
– Flytende havvind åpner særlig spennende muligheter for både masseproduksjon og bruk av havvind i nye markeder, og der er Norge særlig godt posisjonert, sier Sbertoli.
Se Verdensbankens pressemelding her.
Mer info:
Per Kristian Sbertoli
Fagansvarlig finans i ZERO
Tel: 930 89 103