Om ZERO

Det grønne skiftet

ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. Vår oppgave er å sikre en praktisk og raskest mulig overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger –
det grønne skiftet.

ZERO jobber kompromissløst med å realisere gode klimaløsninger som reduserer utslippene direkte og er spydspisser for nullutslippssamfunnet.

Ekspert på å skape endring

Vi jobber på kort og lang sikt for endringer i politikk, marked og oppfatninger, ved å fremme nye premisser, rammebetingelser og konkrete løsninger. Vi definerer vår rolle på et område ut ifra hvilken utviklingsfase klimaløsningen befinner seg i, og hvor mye kompetanse som finnes på området fra før.

Oversetter – Vi bygger bro mellom parter i klimasaken. Vi kan politikk bedre enn næringslivet, og vi kan teknologi og marked bedre enn politikere og forvaltning. Vår styrke er innsikt i hvordan klimatiltakene henger sammen på systemnivå og i hva som skal til for å skape nullutslippssamfunnet. Gjennom kunnskapsdeling og dialog med partene øker vi handlingsrommet og får gjennomslag.

Ekspert – Vi kan gå i dybden på smale eller umodne løsninger i startfasen.. Vi kan gjennomføre spydspissprosjekter som viser frem ny teknologi. Vi får det til ved å ha evnen til raskt å sette oss inn i nye løsninger og tilegne oss kunnskap. Ekspertrollen går hånd i hånd med oversetterrollen, som sikrer kunnskapsformidling, konkrete virkemidler og gjennomslag.

Spydspiss i klimasaken

ZEROs posisjon skal være spydspiss i klimasaken. Posisjonen rommer lederskap og autoritet. Vi er en ledende aktør på klima i Norge, og skal være en naturlig samarbeidspartner når målgruppene våre vil engasjere seg i klimasaken.

ZERO jobber ut fra en overbevisning om at klimakampen vinnes gjennom å systematisk erstatte forurensende teknologi med utslippsfrie alternativer. Vårt tverrfaglige miljø og omfattende nettverk har alt som skal til for å utarbeide konkrete løsninger, som kan iverksettes gjennom politiske vedtak og virkemidler, eller som investeringer og satsninger i næringslivet.

Den viktigste energikilden på vei mot målet om et moderne nullutslippssamfunn er handlekraft. Historien om handlekraft er dét som skal snu opp ned på forestillingen om at problemet er for stort eller dyrt til å løses.

Marius og Jonas Gahr Støre på Zerokonferansen
Paneldebatt på ZEROfrokost

Årsrapport

Årsrapport 2016

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE