I dag har Regjeringen vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Men når det gis unntak for sykehus, landbruk og byggeplasser, uthules Stortingets vedtak.


– Generelt forbud mot bruk av fyringsolje er et prinsipielt viktig vedtak, som vil bli lagt merke til også internasjonalt. Dette gir et viktig signal om at vi skal fase ut bruk av fossil energi til oppvarming i Norge. Forbudet vil kutte store klimagassutslipp og redusere lokal luftforurensing, sier Jenny Skagestad, rådgiver i miljøstiftelsen ZERO.

Regjeringen gjør likevel et unntak for sykehus, landbruk og byggeplasser. Dermed er disse store forbrukerne av fyringsolje unntatt frem til 2025.

– At Regjeringen unntar sykehus, landbruk og byggeplasser fra forbudet uthuler Stortingets vedtak. Allerede i dag finnes gode alternativer, og åtte års utsettelse gir ikke disse aktørene incentiv til å komme raskt i gang med å ta i bruk fornybare oppvarmingsløsninger, sier Jenny Skagestad.

 

– Nå må Regjeringen raskt følge opp med et forbud om bruk av fossil gass til oppvarming, slik at dette kommer på plass innen 2020. Det må til for å unngå at store aktører bare skifter fra fossil olje til fossil gass, i stedet for å starte innfasing av utslippsfrie og fornybare løsninger, sier Jenny Skagestad.


For mer informasjon kontakt:

rådgiver Jenny Skagestad tlf. 92610995
kommunikasjonssjef Jon Evang tlf. 93401382