4. mai 2018

På tide å la Oljefondet få investere direkte i fornybar energi

Photo by Jason Blackeye on Unsplash

ZERO mener det er på tide at Oljefondet får muligheten til å investere direkte i fornybar energiprosjekter som ikke er på børs (såkalt unotert fornybar infrastruktur). Under følger ZEROs innspill til Finanskomiteens høring i forbindelse med behandling av stortingsmelding om fondet 4. mai 2018.

Innspill til Finanskomiteens behandling av Meld. St. 13 (2017-2018) Statens pensjonsfond

ZERO mener Statens pensjonsfond utland bør få utvidet sitt mandat til å innbefatte investeringer i unotert fornybar infrastruktur. Det vil sikre langsiktig og stabil avkastning på våre pensjonspenger, samtidig som fondet kan bidra til at verden når klimamålene.

 

Behov for et klart vedtak nå

ZERO mener det er bra at finansdepartementet nå har en mer positiv vurdering av mulighetene for å åpne for investeringer i unotert fornybar infrastruktur, slik også NBIM har bedt om i lang tid. Vi vil imidlertid advare mot nok en runde med vurderinger som ikke fører fram. Stortinget bør fatte et klart vedtak der departementet bes komme tilbake med forslag til mandat som åpner for slike investeringer senest våren 2019.

Det vil ta tid å gjennomføre investeringer i infrastruktur. Investeringer i det unoterte markedet skjer vanligvis gradvis og over flere år. Det viser erfaringene fra eiendomsinvesteringene. Dette viser at Norges Bank bygger opp investeringer og kompetanse i det unoterte markedet gradvis og på en forsvarlig måte, med mulighet til å høste erfaringer underveis. Vi mener det er rimelig å forvente en liknende tilnærming til investeringer i unotert infrastruktur.

Unotert infrastruktur bør ikke legges under miljømandatene

NBIM og en rekke uavhengige eksperter mener det er gode finansielle grunner til å åpne for investeringer i unotert infrastruktur, fordi det gir stabilt god avkastning med liten samvariasjon med øvrige investeringer og fordi fondets størrelse og langsiktighet gjør det særlig attraktivt å høste fordelene ved slike investeringer. Miljømandatene utgjør kun vel én prosent av fondet, og selv om størrelsen skal vurderes, vil det trolig være krevende å utvide det tilstrekkelig til at det monner. Norges Bank selv  har tidligere bedt om et mandat for unotert infrastruktur på opp mot 5 %.

Dersom unotert infrastruktur likevel legges innenfor miljømandatene, bør størrelsen på mandatene utvides betydelig, også for å sikre at infrastrukturinvesteringer ikke går på bekostning av dagens miljømandatinvesteringer i aksjer og grønne obligasjoner. Størrelsen på et slikt mandat bør være en prosentandel av fondet, ikke et absolutt tall slik som nå.

Eget mandat for unotert fornybar infrastruktur

Debatten har til nå handlet om all unotert infrastruktur. Det kan være gode grunner til å begrense mandatet til fornybar, slik departementet nå legger opp til og Høyre nylig vedtok.

1)   Bygge kompetanse: Det gjør det mulig å bygge opp tilstrekkelig kompetanse i NBIM på et mer begrenset område, og det reduserer dermed forvaltningskostnadene.

2)   Marked i vekst: Fornybar energi utgjør flertallet av transaksjoner innen infrastruktur, kategorien vokser svært raskt og vil vokse enda raskere når verden skal nå klimamålene, og gir dermed særlige muligheter til vekst og avkastning. Storparten av investeringsmulighetene innen fornybar energi vil være i det unoterte markedet, i følge NBIM.

3)   Håndtere klimarisiko: Det bidrar til å sikre Norge mot eksponeringen vi har mot olje, i en tid der verden skal fase ut bruken av fossil energi. NBIM slo nylig fast at å ikke åpne for investeringer i unotert fornybar infrastruktur «begrenser handlingsrommet vi som forvalter har til å tilpasse oss finansielle konsekvenser av klimaendringer».

Forslag til vedtak

Vi foreslår at Finanskomiteen samler seg om følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til mandat som gir Statens pensjonsfond utland anledning til å investere i unotert fornybar infrastruktur med samme krav til lønnsomhet som for andre investeringer i SPU, utenfor miljømandatene senest våren 2019 .»

 

For mer informasjon:

Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig fornybar energi, 930 89 103, per.sbertoli@zero.no

Ingrid Aaasaaren, prosjektleder, 482 05 210‬, ingrid.aasaaren@zero.no