7. juni 2017

PM: Ikke en budsjettavtale for klima

Marius Gjerset

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har i dag lagt fram budsjettavtale om revidert nasjonalbudsjett for 2017. – For klimaet er budsjettavtalen dårlig nytt, mener Miljøstiftelsen ZERO, tross noen lysglimt.

Det siste budsjettvedtaket i denne Stortingsperioden var en siste mulighet for de blå-grønne til å ta viktige steg videre for det grønne skiftet før valget.

– Det er skuffende at viktige vedtak på klima fra Statsbudsjettet for 2017 som skulle følges opp i revidert blir ikke gjennomført. I kroner kuttes det mer på klimatiltak enn det legges på fra Regjeringens forslag til revidert budsjett, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

En viktig sak som partiene nå svikter på er at det ikke blir innført en materialavgift for mer sirkulær og fornybar ressursbruk. Stortinget vedtok i Statsbudsjettet for 2017 å be regjeringen om å utrede en materialavgift differensiert på fossil og resirkulert. Tiltaket er viktig for å få mer resirkulert og fornybar plast. Fossil plast står globalt for omtrent like store klimagassutslipp som all flytrafikk.

-Vi er skuffet over at stortingsflertallet ikke innfører en materialavgift, men lar Finansdepartementet vinne fram i sin motstand mot en viktig miljøavgift for økt bærekraftig fornybar plast og materialbruk, sier Gjerset.

For å gjøre fornybar og resirkulert plast konkurransedyktig og få til et grønt skifte i plastbransjen trengs det incentiv gjennom avgiftssystemet, slik som det er for fossil energibruk i andre sektorer.

– Bransjen er positive til en slik endring og har systemer på plass for håndtering av dette, sier Gjerset.

Av andre viktige klimasaker som skulle vært gjennomført i dette reviderte statsbudsjettet som det ikke kommer noe på er

  1. Redusert avgiftsfordel for ladbare hybrider, hvor Stortinget vedtok i statsbudsjettet 2017 at det skal innføres en differensiert avgiftsfordel for ladbare hybrider, slik at det gis større fordel til ladbare hybrider med lang elektrisk rekkevidde enn kort elektrisk rekkevidde.
  2. Veibruksavgift på naturgass. Mangel av avgift på naturgass gjør at biogass i dag ikke er konkurransedyktig og er et hinder for økt bruk av biogass, innføring av støtte til kjøretøy på biogass og nye investeringer i økt produksjon. Stortinget har vedtatt at det skal innføres veibruksavgift på naturgass, med en overgangsordning som sikrer at det i en oppbyggingsfase kan brukes naturgass som backup. Avgift på fossil gass må innføres nå.

Noen lyspunkt i verbalvedtak i avtalen, men med usikker verdi

I verbalpunktene i budsjettavtalen er det noen gode punkter. Men mer erfaringen i hvor mange av verbalvedtakene som ikke gjennomføres av Regjeringen og at disse nå kommer på slutten av Stortingsperiodene, gjør at verdien av dem er høyst usikker.

CO2-fond
Stortinget vedtok i NB2017 å igangsette prosess med berørte næringsorganisasjoner om etablering av en miljøavtale med tilhørende CO2- fond. Prosessen fra da har gått tregt, og i RNB snevrer Regjeringen inn dette til en statstøtte-regulert ordning. I budsjettavtalen slås det fast at det skal innledes forhandlinger om dette nå også med mulighet for en privatbasert avtale ala NOX-fondet. Det er viktig for å få til et nytt CO2-fond som med størst mulig handlingsrom for store klimagassreduksjoner i næringslivet.

Biodrivstoff
Avtalen ber Regjeringen utrede muligheten for differensiert avgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet med sikte på å fremme bærekraftig biodrivstoff.

Anleggsplasser
Avtalen ber Regjeringen utrede hvordan fossilfrie anleggsprosjekter eventuelt kan gjennomføres og hva konsekvensen av dette vil være. Stortinget har imidlertid allerede vedtatt i NB2017 at Regjeringen skal utarbeide en handlingsplan for fossilfrie byggeplasser/anleggsplasser innen transportsektoren, og komme tilbake til Stortinget med et konkret mål for overgang til fossilfri anleggsdrift.

 

Kontaktpersoner:
Marius Gjerset, teknologiansvarlig/fagansvarlig fossilfri plast, marius.gjerset@zero.no, 926 56 010

Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef, kare.gunnar.floystad@zero.no, 951 80 221

Budsjettavtalen revidert budsjett 2017