fbpx
15. mai 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Alvorlig med utsettelse av karbonfangst og -lagring

Alvorlig med utsettelse av karbonfangst og -lagring

I Revidert Nasjonalbudsjett for 2018 foreslår Regjeringen å utsette investeringsbeslutningen for Norges satsning på karbonfangst og -lagring med opptil to år. Videre prosjektering av karbonfangst og -lagring ved Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn kuttes. Prosjektet ved Norcem sementfabrikk videreføres, mens forbrenningsanlegget på Klemetsrud settes på vent.

– En utsettelse svekker forutsigbarheten for alle industriaktørene. Et globalt viktig klimaprosjekt nedskaleres, og skyves ut i tid. Stortinget må nå sørge for at Klemetsrud blir med for fullt videre, og at opprinnelig tidsplan overholdes, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

– Vi håper KrF vil bidra inn i budsjettforhandlingene slik at vi hindrer en alvorlig nedskalering av ambisjonsnivået i dette viktige klimaprosjektet. Det bør ikke være veldig vanskelig for Regjeringen å imøtekomme et krav om at forbrenningsanlegget på Klemetsrud skal være med for fullt videre. Karbonfangst og -lagring er jo et klimatiltak som Venstre og Frp er enige om og egentlig vil gjennomføre. Dette forprosjektet vil være viktig for Bergen og de mange byene som har avfallsforbrenningsanlegg, sier Holm.

– Når Regjeringen kutter forprosjekteringen fra tre til i praksis ett prosjekt, vanner de ut sitt eget beslutningsgrunnlag. Det er for tidlig å kutte på antall aktører som nå var klare for å gå videre med forprosjektering. Et best mulig beslutningsgrunnlag for Norges fremtidige satsning på karbonfangst og -lagring sikres dersom flere prosjekter videreføres frem mot en investeringsbeslutning.  Alle prosjektene har vakt stor internasjonal interesse, og kan gi globale ringvirkninger, sier Holm.

– Industrien står for om lag en fjerdedel av CO2-utslippene globalt. Vi har få eller ingen andre måter å håndtere CO2-utslipp fra industrien på i dag enn å fange og lagre dem. Derfor er det bra at regjeringen ser viktigheten av Norcem. Regjeringen må parallelt med forprosjekteringen jobbe med virkemidler for finansiering av karbonfangst og lagring, og med løsninger som kan bidra til lønnsomheten, for eksempel ved å stille klimakrav til materialer i offentlige anskaffelser, sier Holm.

– Karbonfangst og -lagring (CCS) er en helt avgjørende klimaløsning, og av regjeringen utpekt som et av Norges viktigste klimainnsatsområder. Fangst, transport og lagring av CO2 er grunnleggende samfunnsinfrastruktur på linje med vei, jernbane og strøm. Vi må søke å maksimere effekten av denne infrastrukturinvesteringen, både for å kutte mest mulig klimagassutslipp og for å sikre best mulig lønnsomhet. Jo flere fangstprosjekter som knyttes til en etablert CO2-infrastruktur, desto lavere blir kostnadene per lagret tonn CO2, og desto større blir klimaeffekten, sier Marius Holm.

For mer informasjon kontakt:
daglig leder Marius Holm tlf. 957 21 632
fagsjef Kåre Gunnar Fløystad tlf. 951 80 221
kommunikasjonssjef Jon Evang tlf. 934 01 382

In english:

Unfortunate delay of Norwegian carbon capture and storage project I

In the Revised National Budget for 2018, the Government proposes to postpone the investment decision for Norway’s commitment to carbon capture and storage for up to two years. Further engineering of carbon capture and storage at Yara’s feed plant in Porsgrunn is cut. The project at Norcem cement factory is continued, while the Klemetsrud combustion plant is put on hold.

– A delay weakens the predictability for all industrial actors. A globally important climate project is being scaled down and pushed out in time. The Parliament must now ensure that Klemetsrud waste facility can participate fully, and that the original time schedule, is respected, says Marius Holm, general manager of the environment foundation ZERO.

– When the government cuts the FEED phase from three to in practice one project, they water down their own decision base. It is too early to cut the number of players who were ready for continuation with the FEED. The best possible basis for decision making for Norway’s future investment in carbon capture and storage will be ensured if several projects are continued towards an investment decision. All projects have awoken major international interest, and can give global effects, «says Holm.

-Industry accounts for about a quarter of CO2 emissions globally. We have few or no other ways to handle CO2 emissions from industry than to capture and store the emissions. Therefore, it is good that the government to see the importance of Norcem and suggests funding for further devolopment of CCS at their factory in Brevik.

-The government must now, in parallel with the work with the FEED phase, set aside funding for development of financial mechanisms for carbon capture and storage, and solutions that can contribute to profitability, for example by setting climate requirements for materials in public procurement, says Holm.

– Carbon capture and storage (CCS) is an absolutely crucial climate solution, and by the government designated as one of Norway’s most important climate measures. Capture, transport and storage of CO2 are a fundamental societal infrastructure in line with road, rail and power-grids. We must seek to maximize the impact of this infrastructure investment, both to cut as much greenhouse gas emissions as possible and to ensure optimal profitability. The more capture projects participating in  an established CO2 infrastructure, the lower the cost per stored tonne CO2, and the greater the climate effect, «says Marius Holm.