29- Spydspissene i byggebransjen

Bygg

Energibruk i bygg står for omkring 40 prosent av energiforbruket i Norge. Globalt står byggsektoren for en om lag like stor andel av klimagassutslippene. Lavere energibruk og produksjon av energi på norske bygg er en viktig nøkkel i kampen mot klimaendringene, fordi ren energi kan frigjøres til å kutte klimagassutslipp i andre sektorer som transport og industri. Vi jobber for klimavennlig materialbruk, utfasing av fossile oppvarmingskilder, fornybar energiproduksjon på bygg, energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse, og forbrukerfleksibilitet som understøtter energisystemet ved at bygg bruker mer energi ved kraftoverskudd og mindre ved knapphetssituasjoner.

ZERO arbeider for at alle disse mulighetene kan realiseres gjennom å påvirke virkemiddelpolitikken slik at næringslivet og forbrukere skal få gode og forutsigbare rammevilkår. ZERO fremmer det grønne skiftet i byggsektoren i samarbeid med framsynte aktører i bygg- og eiendomsbransjen, blant annet gjennom å bidra i Powerhouse-samarbeidet, et spydspissprosjekt for plusshus med svært ambisiøse krav til material- og energibruk.

Våre eksperter

Guro Hauge
Fagansvarlig bygg og materialer
918 78 318
Einar Wilhelmsen
Fagansvarlig energisystemer
906 98 446

Publikasjoner

Slik kutter vi energibruken i bygg – virkemidler som tar oss til 10 TWh

Det er bred politisk enighet om at energibruken i bygg må reduseres med 10 TWh innen 2030, men dagens virkemiddelbruk ikke er tilstrekkelig for å nå målet. Denne rapporten anbefaler 15 virkemidler for å kutte energibruken i bygg.

Last ned PDF

Energisparing i norske bygg mot 2030

Sweco og miljøstiftelsen ZERO har valgt å spørre en rekke av landets fremste utbyggere og finansinstitusjoner om deres vurderinger av
realismen i målet om 10TWh reduksjon frem til 2030, og hvordan de selv opplever markedet og markedsutviklingen nå. Svarene er interessante og danner utgangspunkt for videre debatt.

Last ned PDF

Fornybart Oslo

Hvordan bli kvitt oljefyringen i Oslo? Oslo kommune har vedtatt at byen skal være en av verdens mest miljøvennlige og bærekraftige
hovedsteder. Da må politikerne få en slutt på bruk av fossil energi både til oppvarming og
transport.

Last ned PDF

Plusshus

ZERO har lenge jobbet med å fase ut all bruk av fossil energi til oppvarming av bygninger. I dette arbeidet
har hovedvekten vært på konvertering til biobrensel.

Last ned PDF

Fossil eller fornybar oppvarming av sjukehus?

I dette arbeidsnotatet kartlegger miljøstiftinga
ZERO oppvarmingskjelder i norske sjukehus.
Kartlegginga syner at 67 prosent (40 av 60) av
norske sjukehus bruker fossil energi, som regel
i kombinasjon med straum gjennom tilfeldige
kraftavtaler

Last ned PDF

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Å fase ut bruk av fossil energi til oppvarming har vore ei viktig sak for ZERO i fleire
år. Vi meiner utslepp av klimagassar frå oppvarming av bygg er unødvendig når ein
tenker på alle dei utsleppsfrie alternativa som er tilgjengelege.

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE