tungtransport-medium

Fornybar tungtransport

I 2030 skal transporten i Norge være tilnærma utslippsfri. Vi skal ikke bare få flere til å skifte til sykkel, kollektivt og gange, varer til å flytte fra land til sjø, vi skal også kutte alle utslipp fra kjøretøyene. Bussene skal bli utslippsfri, lastebilnæringen skal kjøre med fossilfritt drivstoff, båter, ferger, tog, containerskip, gravemaskiner, dumpere og fly skal alle ta i bruk fornybare og utslippsfrie løsninger.

Mye av transporten, både av varer og personer er kommet for å bli, men det betyr ikke at det trenger å forurense! Batteriteknologien blir stadig bedre, hydrogen testes for tyngre kjøretøy flere steder og biodrivstoff som biodiesel, bioetanol og biogass kan produseres fra bærekraftig råstoff og fylles på lastebiler, busser, båter, gravemaskiner og fly. Skal Norge klare sine forpliktelser om 40 prosent kutt i ikkekvotepliktg sektor er det avgjørende å få på plass gode tiltak som kutter utslipp fra transportsektoren. Skal vi klare dette trenger vi et teknologiskift, og det er det ZERO jobber med. Vi jobber for at næringen skal ta i bruk de gode løsningene og at politikerne skal vedta forutsigbare rammevilkår som gjør fornybar transport til det mest lønnsomme.

Forum for fornybar transport

ZERO har tatt initiativ til en erklæring der over 80 aktører har forpliktet seg til å kutte utslipp fra egen transport og etterspørre utslippsfrie løsninger. På bakgrunn av den store interessen har vi opprettet et forum for fornybar transport som viser fram hvilke løsninger som er tilgjengelige for ulike kjøretøy og innen ulike teknologier og drivstoff typer. Forumet samler aktører fra hele næringskjeden, med leverandører, transportører, bestillere og myndigheter. Målet er å skape endring, sette søkelys på rammevilkår og samle de viktige aktørene som sammen kan få til et storstilt grønt skifte i transportsektoren.

Våre eksperter

Tonje Sæther
Seniorrådgiver næringsliv
911 65 665
Dennis Klausen Fjellseth
Kommunikasjonsrådgiver, politikk og næringsliv
408 31 760
Torfinn Belbo
Rådgiver transport
959 65 459
Jenny Skagestad
Rådgiver transport og storby
926 10 995
Liv-Elisif Kalland
Rådgiver, transport og hydrogen (i permisjon)
994 78 721

Publikasjoner

Bærekraftig biodrivstoff ZERO-rapport 2017

Det ble i 2016 vedtatt en opptrappingsplan for omsetningskravet for biodrivstoff, som skal øke
fra 7 % i 2017 til 20 % i 2020. I dette notatet belyser vi hvorfor biodrivstoff er en viktig del av
det grønne skiftet, og hvordan opptrappingen av omsetningskravet kan gjennomføres på en
bærekraftig måte.

Last ned PDF

Bærekraftig biodrivstoff: Et avgjørende klimatiltak

Stortingets vedtak om å innføre avgift på biodiesel fra 1.1.2010 har skapt stor debatt. Debatten viste at det er
behov for oppklaringer om en del faktiske forhold knyttet til biodrivstoff.

Last ned PDF

Klimavennlig drivstoff og nullutslippskjøretøy

Klimaendringer er i følge FN den største utfordringen vi står overfor i dag, og vil tvinge frem
omstillinger som vil få stor betydning for næringsliv, offentlig sektor og enkeltindivider.

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE