plastic-bottles

Fossilfri Plast

Fossilt råstoff til plastproduksjon fører til klimagassutslipp tilsvarende de samlede klimagassutslippene fra verdens flytrafikk. Omlegging til fornybar råstoff for plast er derfor et viktig klimatiltak som kan gi store utslippsreduksjoner.

Gode fornybare plastalternativer er utviklet, og verdensmarkedet for bioplast er i raskt vekst. Produksjonen av bioplast er over 1 million tonn, og er forventet å firedobles de neste fire årene.

I Norge er bruken økende, men fortsatt et godt stykke igjen til de fossilfrie plastløsningene har fullt markedsgjennombrudd. Manglende kunnskaper om løsningene er fortsatt én av de viktige barrierene for å få til økt bruk.

ZEROs mål mer fossilfri plastarbeidet er å få til økte bruk av plast fra fossilfri råstoff, og nå opp til min. 10 prosent av det norske plastmarkedet skal bytte fra fossil til fornybar plast innen fem år. For å lykkes med det trengs både kompetanseheving, flere produkter på markedet og politiske virkemidler som gjør de fornybare løsningene konkurransedyktige. I dag er bruk av fossilt råstoff til plast helt uten miljøavgifter.

Norge og Norden har store biomasseressurser som kan være interessante for framtidig bærekraftig råstoff for bioplastproduksjon. Treforedlingsindustrien er i tilbakegang og må omstille seg til produksjon av nye produkter. Produksjon av bioplast kan også gi nye muligheter for fornybar biomasseindustri i Norge.

Forum for fossilfri plast

ZERO tok initiativ til Forum for fornybar plast i 2014. Målet med forumet er å bidra til kompetanseheving og informasjonsutveksling, nettverksarena for økt kunnskap og diskusjon om felles utfordringer, og bidra til etablering av konkrete samarbeid, utviklingsprosjekter o.l. Med kvartalsvise møter i forumet har det bidratt til god kunnskapsheving og bidratt til å få flere aktører i gang med skiftet til fornybar plast.

Våre eksperter

Guro Hauge
Fagansvarlig bygg og materialer
918 78 318
Marius Gjerset
Teknologiansvarlig
926 56 010

Publikasjoner

Fornybar landbruksplast

ZERO og Bondelagene i Agder har gjennom prosjektet Fossilfritt landbruk undersøkt muligheter, barrierer og virkemidler for bruk av landbruksplast med fornybart råstoff. Dette fagnotatet går gjennom bruk av fornybar rundballeplast og nedbrytbar dekkfilm.

Last ned PDF

Utslippsfri plast

Rapporten Utslippsfri plast er en mulighetsstudie omkring verdens plastproduksjon og klimagassreduksjonstiltak
innenfor denne sektoren.

Last ned PDF

Klimaløsning: Bioplast!

For å nå mål om kutt i utslipp av klimagasser, må vi finne nullutslippsalternativer til fossile løsninger – både til energi og til annen vareproduksjon. Derfor lagde ZERO i 2011 en mulighetsstudie for plast produsert fra biologisk materiale, bioplast.

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE