Air products & Chemicals Inc

Industri

ZEROs visjon er en lønnsom og innovativ nullutslippsindustri. Vi trenger industriens produkter til å realisere det grønne skiftet og i et nullutslippsamfunn. Norge bør ha som ambisjon om å realisere lavutslippsteknologier innen alle våre viktigste industrigrener. Den fossile energibruken må fases ut, og prosessene effektiviseres. Det må realiseres ny teknologi som gir overgang fra fossile reduksjonsmidler til fornybare alternativer i prosessindustrien, og vi må skape ny industri som tar fornybar kraft og råstoffer i bruk for å realisere nye klimaprodukter.

Med våre betydelige vannkraftressurser, avanserte teknologi og faglærte arbeidskraft, bør vi bygge opp hjemlig høyteknologisk industri i sektorer som trolig vil bli sentrale i lavkarbonøkonomien. Norge har et stort potensial til å bli et konkurransedyktig og innbydende land som tiltrekker seg høyteknologiske bedrifter.

Bioøkonomi – fra svart til grønt karbon

Bioøkonomi er produksjon av fornybare biologiske ressurser og deres konvertering til f.eks. mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bioenergi. Det handler om hvordan man går fra en økonomi basert på fossile ressurser til en grønn økonomi basert på fornybare ressurser, og det er langt mer enn produksjonen av energi. For ZERO er målet med bioøkonomien å bidra til en reduksjon i vårt fossile karbonavtrykk – hvordan vi erstatter fossilt med fornybart i f.eks. plast, parfyme, klær, maling, kompositter, drivstoff eller asfalt. Vi jobber for tiden spesielt med plast, biobaserte reduksjonsmidler, drivstoff og rammevilkårene for ny biobasert industri. «Bioøkonomien» utgjør en stor vekstmulighet for Norge, og nasjonen bør utnytte muligheten for å ta en verdensledende posisjon på utvalgte områder. Den innebærer omdannelse av fornybare biologiske ressurser til næringsmidler, biodrivstoff og biobaserte produkter.

Karbonfangst og -lagring

Karbonfangst- og lagring (CCS) er en sentral teknologi for å kutte utslipp fra industri og prosessutslipp, som avfall, sement og metallproduksjon. FNs klimapanel sin spesialrapport om 1,5 grader pekte på CCS i kombinasjon med forbrenning av bioenergi (BECCS) som en mulig løsning for fjerne CO2 fra atmosfæren i scenarioer der tiltak globalt kommer for å sent til å holde utslippene innenfor et karbonbudsjett for 1,5 gradersmålet. Videreutvikling av CCS-teknologien er derfor viktig av to grunner, både for å kutte dagens utslipp, men også for å muliggjøre å karbonnegative utslipp i fremtiden.

Norge kan spille en avgjørende forskjell i hvor raskt teknologien blir tatt i bruk, og hvor. Gjennom å sørge for utbygging av prosjektene ved energigjenvinningsanlegget ved Klemetsrud i Oslo og sementfabrikken i Brevik, kan vi etablere den første fullskala verdikjeden for fangst og -lagring fra både avfall og sement.

Finansiering av CCS på kort og lang sikt: Nye forretningsmodeller nødvendig

Alternative finansieringsløsninger til ren statsstøtte er avgjørende for CCS skal bli et viktig klimatiltak både i Norge, Europa og resten av verden. For de første anleggene er statsstøtte avgjørende, men for kommende anlegg vil nye virkemidler som muliggjør at kostnadene for rensing kan videreføres inn i verdikjeden til produktene være mer effektivt. Skal verdens lykkes med CCS, må teknologien videreutvikles gjennom oppskalering og volum, og det må skapes et lønnsomt marked for produkter produsert uten utslipp. På sikt vil karbonpris i kombinasjon med effektiv regulering utløse nødvendige investeringer.

Våre eksperter

Publikasjoner

ZERO-notat: Nye forretningsmodeller for karbonfangst og -lagring

Karbonfangst og -lagring som klimatiltak er avgjørende for å nå verdens klimamål.
Et gjennombrudd for karbonfangst og -lagring krever nye finansieringsløsninger for
det neste tiåret, herunder markedsfremmende virkemidler.

Last ned PDF

Hvorfor karbonfangst og -lagring er viktig

Skal vi lykkes med å kutte utslippene fra industrien må verden realisere karbonfangst- og lagring så raskt som mulig. Derfor må regjeringen følge opp den norske prosjektene i revidert nasjonalbudsjett 2018.

Last ned PDF

Seks grep for teknologiskift i industrien

ZERO mener at dagens virkemidler for industrien ikke er tilstrekkelig for å få til teknologiutvikling og utslippskutt i den skala det er behov for, og at det er nødvendig med nye og tilpassede virkemidler. Basert på analysen i denne rapporten foreslår ZERO seks prioriterte virkemidler.

Last ned PDF

CO2 -infrastructure on the Norwegian-British Shelf

Climate solutions across borders.

Last ned PDF

En norsk-britisk infrastruktur for CO2

Klimaløsninger på tvers av landegrenser. Det er en stadig økende erkjennelse av at framtidig bruk av fossil energi i noen skala uløselig er
knyttet til fangst og deponering av CO2

Last ned PDF

CO2-fangst og -lagring

Denne rapporten beskriver hva CO2-fangst og lagring er, hvorfor det er nødvendig, hvilke hovedmetoder
som fi nnes i dag, et utvalg framtidsteknologier, og de vesentligste sikkerhetsaspektene
rundt lagring av CO2.

Last ned PDF

Carbon capture and storage

This booklet explains what carbon capture and storage (CCS) is. It presents the major CCS technologies
available and some future technologies, as well as the main security issues of CO2
storage.

Last ned PDF

Policy instruments for large-scale CCS

This report is part of ZERO’s work to achieve the necessary deployment of large-scale carbon capture
and storage (CCS) as an important mitigation solution to solve the climate challenge.

Last ned PDF

Den norske stats medvirkning til bygging av fullskala CCS-anlegg

Regjeringen må utlyse en konkurranse for statsstøtte til å bygge et fullskala renseanlegg (CCS) innen 2020.

Last ned PDF

Diagnosing CCS

Where are we today and how do we move on from here?

Last ned PDF

Strøm fra land til olje og gassplattformer

Som følge av klimaendringene må vi kutte klimagassutslippene i alle sektorer, også
i petroleumssektoren. Denne rapporten ser på hvordan utslippene fra olje- og gassindustrien
kan reduseres ved å forsyne plattformene offshore med strøm fra land.

Last ned PDF

En grønn industri er Norges framtid

Som følge av klimaendringene må vi slutte å forurense i alle sektorer, også i norsk fastlandsindustri. Vi
mener det er mulig å redusere utslippene i industrien betydelig fram mot 2020, samtidig som den norske
industrien videreutvikles og styrkes

Last ned PDF

Nettverk for industriell utnyttelse av CO2

Denne rapporten er en sammenfatning av det som har kommet ut av arbeidet som ZERO sammen med
nettverket «Nettverk for industriell utnyttelse av CO2» har utført siden sommeren 2011 framt til høsten
2012.

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE