14-Spydspissene i transportnæringen

Maritimt

Norge er en stor maritim nasjon. Vi har mye kompetanse fra skipsfart og skipsbygging. Frakt av varer på skip er energieffektivt, men for å få til en reduksjon av klimagasser trenger vi en overgang til fossilfrie drivstoff i alle typer fartøy.

Innenlands skipsfart i Norge står for 9 % av CO2-utslippene. ZERO for at fergene på riks- og fylkesveier skal bli elektriske med batteri eller hydrogen. Fergene er et godt sted å begynne med nullutslippsdrivstoff, men erfaringene kan tas med til andre typer fartøy. Økt bruk av landstrøm i norske havner vil også bidra til å gi flere skip nytte av batterier til framdrift. I kombinasjon med biodrivstoff kan skipsfarten bli fossilfri. På denne måten kan maritim bransje være med på å nå Norges klimamål, og skape teknologiske eksempler til global skipsfart.

ZERO arbeider sammen med aktører i bransjen for å skape rammevilkår for klimavennlig skipsfart, teknologiske spydspissprosjekter, og havner uten utslipp.

Våre eksperter

Marius Gjerset
Teknologiansvarlig
926 56 010

Publikasjoner

Kartlegging av lademuligheter og landstrøm for Kystruta

ZERO har sammen med Rederiforbundet, Energi Norge, Norske Havner og KS Bedrift Energi, kartlagt status for utrulling av landstrøm og ladestrøm i kystrutehavnene.

Last ned PDF

Biofuels in ships

A project report and feasibility study into the use of biofuels in the Norwegian domestic fleet

Last ned PDF

Biodiesel in car ferries

A feasibility study on the use of biofuels in Norwegian domestic ferries.

Last ned PDF

Norsk skog i skip

Denne rapporten er en prosjektrapport basert på prosjektet ”Norsk skog i skip”. ”Norsk skog i
skip” er en studie omkring mulighetene til å bruke pyrolyseolje i skip. Studien ser nærmere på
ideen om å benytte skogråstoff omgjort til flytende brensel på skip.

Last ned PDF

Batteridrift av ferger

Denne studien er et resultat av ZERO-prosjektet «Batteriferge». Hensikten
med rapporten har vært å utrede mulighetene for å erstatte dieselfremdriftssystem
med batterielektrisk fremdrift på ferger, og hvilken effekt en slik omlegging
kan ha som klimatiltak i norsk innenriks sjøtransport.

Last ned PDF

Kartlegging av potensialet for batteridrift på ferger i Norge

ZEROs prosjekt ”batteridrevne ferger” i 2010 avdekket at det er gode teknologiske muligheter for elektriske
batteriferger. I tiden etter rapporten har dette fått økt oppmerksomhet, og flere ulike prosjekter for batteridrift
av ferger og hurtigbåter er nå lansert

Last ned PDF

Landstrøm i Norge

Formålet med denne rapporten har vært å utrede mulighetene for landstrøm i Norge.
Med utgangspunkt i arbeidet som ZERO har gjort rundt temaet «batteridrift av ferger» ble det etter hvert
klart at den gryende interessen rundt landstrøm var noe organisasjonen ville ta tak i.

Last ned PDF

ZEROFjord: Ferger uten utslipp

Transportsektoren er i stor grad drevet av fossile drivstoff, så også i maritim sektor.

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE