Publikasjoner

Personbil

Norges satsing på elbiler hydrogenbiler og ladbare hybrider

For å redusere klimagassutslippene må vi gjøre det mulig å kjøre bil uten å forurense. Biler må drives av utslippsfri
energi. Norge har allerede gjort mye for å fase inn nullutslippsbiler

Last ned PDF

Klimavennlig drivstoff og nullutslippskjøretøy

Klimaendringer er i følge FN den største utfordringen vi står overfor i dag, og vil tvinge frem
omstillinger som vil få stor betydning for næringsliv, offentlig sektor og enkeltindivider.

Last ned PDF

Taking charge: Introduction fast chargers in Norway

The auto industry across the globe is gearing up for electric mobility to adapt to a changing world with new expectations
and new emission standards. Electric vehicles have gained strong political backing to become part
of the solution for the transport sector.

Last ned PDF

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Norge er et foregangsland for introduksjon av ladbare biler. Det er ingen tvil om at mye av æren kan
tilskrives omfattende statlige og kommunale virkemidler, som er fredet ut 2017. Rapporten viser at ladbare
biler vil trenge støtte utover 2017, men at behovet gradvis vil falle.

Last ned PDF

En fornybar revolusjon på fire hjul

Vi står overfor store utfordringer. Økte
klimagassutslipp endrer det globale
klimaet. For å få slutt på økningen i
konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren
må vi slutte å slippe ut CO2 fra fossile
drivstoff, som bensin og diesel.

Last ned PDF

Industri

Hvorfor karbonfangst og -lagring er viktig

Skal vi lykkes med å kutte utslippene fra industrien må verden realisere karbonfangst- og lagring så raskt som mulig. Derfor må regjeringen følge opp den norske prosjektene i revidert nasjonalbudsjett 2018.

Last ned PDF

Seks grep for teknologiskift i industrien

ZERO mener at dagens virkemidler for industrien ikke er tilstrekkelig for å få til teknologiutvikling og utslippskutt i den skala det er behov for, og at det er nødvendig med nye og tilpassede virkemidler. Basert på analysen i denne rapporten foreslår ZERO seks prioriterte virkemidler.

Last ned PDF

CO2 -infrastructure on the Norwegian-British Shelf

Climate solutions across borders.

Last ned PDF

En norsk-britisk infrastruktur for CO2

Klimaløsninger på tvers av landegrenser. Det er en stadig økende erkjennelse av at framtidig bruk av fossil energi i noen skala uløselig er
knyttet til fangst og deponering av CO2

Last ned PDF

CO2-fangst og -lagring

Denne rapporten beskriver hva CO2-fangst og lagring er, hvorfor det er nødvendig, hvilke hovedmetoder
som fi nnes i dag, et utvalg framtidsteknologier, og de vesentligste sikkerhetsaspektene
rundt lagring av CO2.

Last ned PDF

Carbon capture and storage

This booklet explains what carbon capture and storage (CCS) is. It presents the major CCS technologies
available and some future technologies, as well as the main security issues of CO2
storage.

Last ned PDF

Policy instruments for large-scale CCS

This report is part of ZERO’s work to achieve the necessary deployment of large-scale carbon capture
and storage (CCS) as an important mitigation solution to solve the climate challenge.

Last ned PDF

Den norske stats medvirkning til bygging av fullskala CCS-anlegg

Regjeringen må utlyse en konkurranse for statsstøtte til å bygge et fullskala renseanlegg (CCS) innen 2020.

Last ned PDF

Diagnosing CCS

Where are we today and how do we move on from here?

Last ned PDF

Strøm fra land til olje og gassplattformer

Som følge av klimaendringene må vi kutte klimagassutslippene i alle sektorer, også
i petroleumssektoren. Denne rapporten ser på hvordan utslippene fra olje- og gassindustrien
kan reduseres ved å forsyne plattformene offshore med strøm fra land.

Last ned PDF

En grønn industri er Norges framtid

Som følge av klimaendringene må vi slutte å forurense i alle sektorer, også i norsk fastlandsindustri. Vi
mener det er mulig å redusere utslippene i industrien betydelig fram mot 2020, samtidig som den norske
industrien videreutvikles og styrkes

Last ned PDF

Nettverk for industriell utnyttelse av CO2

Denne rapporten er en sammenfatning av det som har kommet ut av arbeidet som ZERO sammen med
nettverket «Nettverk for industriell utnyttelse av CO2» har utført siden sommeren 2011 framt til høsten
2012.

Last ned PDF

Storby

ZEROs Sjekkliste for klimaledelse i kommunene

Lokalpolitikere og lokal forvaltning er sentrale aktører i den grønne omstillingen verden trenger for å unngå farlig global oppvarming over 1,5 grader. ZERO vil løfte fram behovet for klimaledelse og lanserer derfor en sjekkliste for klimaledelse i kommunene.

Last ned PDF

Lokale grep for global endring

Byer leder sterkest an i det grønne skiftet både i Norge og internasjonalt. Hvorfor er det sånn og hva kan vi lære av pådriverne? I dette notatet får du et knippe konkrete klimatiltak fra byer rundt om i verden, til inspirasjon og læring for norske kommuner.

Last ned PDF

Fornybart Oslo

Hvordan bli kvitt oljefyringen i Oslo? Oslo kommune har vedtatt at byen skal være en av verdens mest miljøvennlige og bærekraftige
hovedsteder. Da må politikerne få en slutt på bruk av fossil energi både til oppvarming og
transport.

Last ned PDF

Byene som klimaspydspiss

Hvem blir den første norske byen
til å innføre nullutslippssone? Hvor
kommer Norges clean tech hub?
Hvem får de første elektriske lastebilene
eller nullutslipps
anleggsplass? Og hvor får vi flest
grønne arbeidsplasser?

Last ned PDF

Bygg

Slik kutter vi energibruken i bygg – virkemidler som tar oss til 10 TWh

Det er bred politisk enighet om at energibruken i bygg må reduseres med 10 TWh innen 2030, men dagens virkemiddelbruk ikke er tilstrekkelig for å nå målet. Denne rapporten anbefaler 15 virkemidler for å kutte energibruken i bygg.

Last ned PDF

Energisparing i norske bygg mot 2030

Sweco og miljøstiftelsen ZERO har valgt å spørre en rekke av landets fremste utbyggere og finansinstitusjoner om deres vurderinger av
realismen i målet om 10TWh reduksjon frem til 2030, og hvordan de selv opplever markedet og markedsutviklingen nå. Svarene er interessante og danner utgangspunkt for videre debatt.

Last ned PDF

Fornybart Oslo

Hvordan bli kvitt oljefyringen i Oslo? Oslo kommune har vedtatt at byen skal være en av verdens mest miljøvennlige og bærekraftige
hovedsteder. Da må politikerne få en slutt på bruk av fossil energi både til oppvarming og
transport.

Last ned PDF

Plusshus

ZERO har lenge jobbet med å fase ut all bruk av fossil energi til oppvarming av bygninger. I dette arbeidet
har hovedvekten vært på konvertering til biobrensel.

Last ned PDF

Fossil eller fornybar oppvarming av sjukehus?

I dette arbeidsnotatet kartlegger miljøstiftinga
ZERO oppvarmingskjelder i norske sjukehus.
Kartlegginga syner at 67 prosent (40 av 60) av
norske sjukehus bruker fossil energi, som regel
i kombinasjon med straum gjennom tilfeldige
kraftavtaler

Last ned PDF

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Å fase ut bruk av fossil energi til oppvarming har vore ei viktig sak for ZERO i fleire
år. Vi meiner utslepp av klimagassar frå oppvarming av bygg er unødvendig når ein
tenker på alle dei utsleppsfrie alternativa som er tilgjengelege.

Last ned PDF

Maritimt

Biofuels in ships

A project report and feasibility study into the use of biofuels in the Norwegian domestic fleet

Last ned PDF

Biodiesel in car ferries

A feasibility study on the use of biofuels in Norwegian domestic ferries.

Last ned PDF

Norsk skog i skip

Denne rapporten er en prosjektrapport basert på prosjektet ”Norsk skog i skip”. ”Norsk skog i
skip” er en studie omkring mulighetene til å bruke pyrolyseolje i skip. Studien ser nærmere på
ideen om å benytte skogråstoff omgjort til flytende brensel på skip.

Last ned PDF

Batteridrift av ferger

Denne studien er et resultat av ZERO-prosjektet «Batteriferge». Hensikten
med rapporten har vært å utrede mulighetene for å erstatte dieselfremdriftssystem
med batterielektrisk fremdrift på ferger, og hvilken effekt en slik omlegging
kan ha som klimatiltak i norsk innenriks sjøtransport.

Last ned PDF

Kartlegging av potensialet for batteridrift på ferger i Norge

ZEROs prosjekt ”batteridrevne ferger” i 2010 avdekket at det er gode teknologiske muligheter for elektriske
batteriferger. I tiden etter rapporten har dette fått økt oppmerksomhet, og flere ulike prosjekter for batteridrift
av ferger og hurtigbåter er nå lansert

Last ned PDF

Landstrøm i Norge

Formålet med denne rapporten har vært å utrede mulighetene for landstrøm i Norge.
Med utgangspunkt i arbeidet som ZERO har gjort rundt temaet «batteridrift av ferger» ble det etter hvert
klart at den gryende interessen rundt landstrøm var noe organisasjonen ville ta tak i.

Last ned PDF

ZEROFjord: Ferger uten utslipp

Transportsektoren er i stor grad drevet av fossile drivstoff, så også i maritim sektor.

Last ned PDF

Fornybar tungtransport

Bærekraftig biodrivstoff ZERO-rapport 2017

Det ble i 2016 vedtatt en opptrappingsplan for omsetningskravet for biodrivstoff, som skal øke
fra 7 % i 2017 til 20 % i 2020. I dette notatet belyser vi hvorfor biodrivstoff er en viktig del av
det grønne skiftet, og hvordan opptrappingen av omsetningskravet kan gjennomføres på en
bærekraftig måte.

Last ned PDF

Bærekraftig biodrivstoff: Et avgjørende klimatiltak

Stortingets vedtak om å innføre avgift på biodiesel fra 1.1.2010 har skapt stor debatt. Debatten viste at det er
behov for oppklaringer om en del faktiske forhold knyttet til biodrivstoff.

Last ned PDF

Klimavennlig drivstoff og nullutslippskjøretøy

Klimaendringer er i følge FN den største utfordringen vi står overfor i dag, og vil tvinge frem
omstillinger som vil få stor betydning for næringsliv, offentlig sektor og enkeltindivider.

Last ned PDF

Fossilfri plast

Fornybar landbruksplast

ZERO og Bondelagene i Agder har gjennom prosjektet Fossilfritt landbruk undersøkt muligheter, barrierer og virkemidler for bruk av landbruksplast med fornybart råstoff. Dette fagnotatet går gjennom bruk av fornybar rundballeplast og nedbrytbar dekkfilm.

Last ned PDF

Utslippsfri plast

Rapporten Utslippsfri plast er en mulighetsstudie omkring verdens plastproduksjon og klimagassreduksjonstiltak
innenfor denne sektoren.

Last ned PDF

Klimaløsning: Bioplast!

For å nå mål om kutt i utslipp av klimagasser, må vi finne nullutslippsalternativer til fossile løsninger – både til energi og til annen vareproduksjon. Derfor lagde ZERO i 2011 en mulighetsstudie for plast produsert fra biologisk materiale, bioplast.

Last ned PDF

Fornybar energi og kraftnett

Possibilities for electricity exchange between Norway and Germany

This report presents different possibilities, expectations, scenarios and political objectives for development
of renewable electricity, electricity storage and balancing potential in Germany, and
the possibilities for meeting some of these needs through Norwegian hydro power.

Last ned PDF

Lyd fra vindmøller

Spørsmål og svar i debatten om vindmøller og støy. Klimaendringer skyldes utslipp av CO2 fra fossil energibruk og er i dag en alvorlig miljøtrussel
hele verden står overfor. Derfor trengs CO2-fri energiproduksjon

Last ned PDF

Vindkraft i Midt-Norge

Hvordan gjøre de mobile gasskraftverkene overflødige? Vindkraft må til for å løse kraftsituasjonen i Midt-Norge på en miljøvennlig måte. ZERO forventer
derfor at olje- og energiminister Åslaug Haga får fortgang i utbyggingen av vindkraft i regionen.

Last ned PDF

Vindkraft i Nord-Norge

Denne rapporten om vindkraft i Nord- Norge har som intensjon å vise frem de enorme mulighetene for produksjon
av fornybar energi som ligger i vinden som blåser i Nord-Norge.

Last ned PDF

Plusshus

ZERO har lenge jobbet med å fase ut all bruk av fossil energi til oppvarming av bygninger. I dette arbeidet
har hovedvekten vært på konvertering til biobrensel.

Last ned PDF

Possibilities for electricity exchange between Norway and Germany

This report presents different possibilities, expectations, scenarios and political objectives for development
of renewable electricity, electricity storage and balancing potential in Germany, and
the possibilities for meeting some of these needs through Norwegian hydro power.

Last ned PDF

Kommer Norge på nett med Europa?

Et framtidig samfunn uten farlige klimagassutslipp forutsetter nye teknologiske løsninger, tilgang på fornybar
energi og infrastruktur som muliggjør utslippsfritt energiforbruk

Last ned PDF

Viktige veivalg for energipolitikken

Den nye regjeringen har som mål å føre en ambisiøs
nasjonal klimapolitikk med en langsiktig
omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050.

Last ned PDF

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den klart
viktigste årsaken, også i Norge - over halvparten av vår energibruk er fossil. For å komme til et
nullutslippssamfunn i 2050 må vi i Norge fjerne denne fossile energibruken

Last ned PDF

Smart strøm – neste skritt for de smarte, grønne forbrukerne

En god klimapolitikk legger til rette for at folk flest kan bidra gjennom å ta klimaløsninger i bruk. Det
er åpenbart mer effektivt å peke på utslippskilder samtidig som det tilbys et alternativ, enn å ensidig
appellere til folks samvittighet.

Last ned PDF

Hydrogen

Norges satsing på elbiler hydrogenbiler og ladbare hybrider

For å redusere klimagassutslippene må vi gjøre det mulig å kjøre bil uten å forurense. Biler må drives av utslippsfri
energi. Norge har allerede gjort mye for å fase inn nullutslippsbiler

Last ned PDF

Klimavennlig drivstoff og nullutslippskjøretøy

Klimaendringer er i følge FN den største utfordringen vi står overfor i dag, og vil tvinge frem
omstillinger som vil få stor betydning for næringsliv, offentlig sektor og enkeltindivider.

Last ned PDF

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Fra 2015 kommer de første masseproduserte brenselscellebilene for salg globalt.
Japan, Korea, Tyskland, California og Skandinavia er interessante tidligmarkeder
på grunn av pågående pilot- og demonstrasjonsprosjekter for hydrogen til transportsektoren.

Last ned PDF

Karbonfangst og -lagring

Hvorfor karbonfangst og -lagring er viktig

Skal vi lykkes med å kutte utslippene fra industrien må verden realisere karbonfangst- og lagring så raskt som mulig. Derfor må regjeringen følge opp den norske prosjektene i revidert nasjonalbudsjett 2018.

Last ned PDF

CO2 -infrastructure on the Norwegian-British Shelf

Climate solutions across borders.

Last ned PDF

En norsk-britisk infrastruktur for CO2

Klimaløsninger på tvers av landegrenser. Det er en stadig økende erkjennelse av at framtidig bruk av fossil energi i noen skala uløselig er
knyttet til fangst og deponering av CO2

Last ned PDF

CO2-fangst og -lagring

Denne rapporten beskriver hva CO2-fangst og lagring er, hvorfor det er nødvendig, hvilke hovedmetoder
som fi nnes i dag, et utvalg framtidsteknologier, og de vesentligste sikkerhetsaspektene
rundt lagring av CO2.

Last ned PDF

Carbon capture and storage

This booklet explains what carbon capture and storage (CCS) is. It presents the major CCS technologies
available and some future technologies, as well as the main security issues of CO2
storage.

Last ned PDF

Policy instruments for large-scale CCS

This report is part of ZERO’s work to achieve the necessary deployment of large-scale carbon capture
and storage (CCS) as an important mitigation solution to solve the climate challenge.

Last ned PDF

Den norske stats medvirkning til bygging av fullskala CCS-anlegg

Regjeringen må utlyse en konkurranse for statsstøtte til å bygge et fullskala renseanlegg (CCS) innen 2020.

Last ned PDF

Diagnosing CCS

Where are we today and how do we move on from here?

Last ned PDF

Nettverk for industriell utnyttelse av CO2

Denne rapporten er en sammenfatning av det som har kommet ut av arbeidet som ZERO sammen med
nettverket «Nettverk for industriell utnyttelse av CO2» har utført siden sommeren 2011 framt til høsten
2012.

Last ned PDF

Årsrapport

Årsrapport 2017

Last ned PDF

Årsrapport 2016

Last ned PDF

Andre

Biodrivstoff og fattigdom

Med denne rapporten ønsker ZERO å systematisere det potensialet og de utfordringene biodrivstoff
har å by utviklingsland, med særlig fokus på prisutvikling av landbruksvarer og konsekvensen
for tilgang på mat.

Last ned PDF

Muligheter og utfordringer ved utvidelse og intensivering av jordbruk i Afrika for produksjon av biodrivstoff

Afrika har ifølge Verdens matvareorganisasjon,
FAO, stort potensial til å øke
landbruksproduksjonen sammenlignet med
andre deler av verden (FAO 2003).

Last ned PDF

How to run an air-cooled Lister engine on Jatropha oil

This report describes the process and experiences
of converting a two cylinder air- cooled Lister
diesel engine (see below for further details) to run
on pure plant oil (PPO).

Last ned PDF

Internasjonale spydspisser for det grønne skiftet

ZERO lanserte i forbindelse med Zerokonferansen 2015 et knippe gode eksempler på spydspisser som viser vei internasjonalt til det grønne skiftet

Last ned PDF

Fornybar landbruksplast

ZERO og Bondelagene i Agder har gjennom prosjektet Fossilfritt landbruk undersøkt muligheter, barrierer og virkemidler for bruk av landbruksplast med fornybart råstoff. Dette fagnotatet går gjennom bruk av fornybar rundballeplast og nedbrytbar dekkfilm.

Last ned PDF

Reduksjon av utslipp av klimagasser fra veksthusnæringen

Miljøstiftelsen ZERO synliggjør i denne rapporten
tiltak som vil redusere klimagassutslipp og bidra
til energieffektivisering i norsk veksthusnæring

Last ned PDF

Strøm fra land til olje og gassplattformer

Som følge av klimaendringene må vi kutte klimagassutslippene i alle sektorer, også
i petroleumssektoren. Denne rapporten ser på hvordan utslippene fra olje- og gassindustrien
kan reduseres ved å forsyne plattformene offshore med strøm fra land.

Last ned PDF

Small-scale Water Current Turbines for River Applications

The purpose of this report is to get an overview of the
existing technology of water current turbines with a
unit power output of about 0.5-5 kW.

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE