fbpx
28. november 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Seier for biogass

Regjeringens lenge varslede strategi på biogass, som ble forsøkt lansert i skyggen av statsbudsjettet, var heller trist lesning. Heldigvis kom det et løft i den endelige versjonen av statsbudsjettet som kom i forrige uke.

Norge har i dag et stort uutnyttet potensial for å produsere og biogass til transportformål. Vi brenner for eksempel årlig matavfall som kunne erstattet mer enn 130 million liter diesel. I tillegg produserer vi en del gass i dag som enten blir faklet eller brukt til strømproduksjon med relativt lav virkningsgrad. Til nå har ikke myndigheten hatt noen målrettet plan for hvordan denne ressursen skulle kanaliseres inn dit den gir størst klimanytte, i transportsektoren. ZERO hadde store forventning til regjeringens biogasstrategi. Dessverre leverte ikke dette 19 sider lange dokumentet på noe område.

Strategien peker riktig nok på at det bør være realistisk å produsere biogass tilsvarende 230 millioner liter diesel i 2020 – noe som gir en årlig reduksjon i klimagassutslipp på 500 000 tonn CO2-ekvivalenter. Med andre ord et betydelig klimatiltak. Men strategien definerer hverken dette som et mål eller sier noe om hvordan vi skal komme dit.

Veibruksavgift i statsbudsjettet

Det er derfor gledelig at det nå i endelig versjon av statsbudsjettet har blitt bestemt at det skal innføres veibruksavgift på fossil naturgass fra 1. juli 2015. Dette er en sak som ZERO har arbeidet for lenge, og som vil ha stor betydning for satsningen på biogass i Norge. Siden fossil gass er billigere enn biogass har vi vært bekymret for at denne ville konkurrere ut biogass til kjøretøy. Dette har vi sett ett konkret eksempel på i Trondheim der man kjøpte inn gassbusser som skulle kjøre på naturgass i påvente av at biogass skulle bli tilgjengelig.

Men siden den fossile naturgassen er 30-40 prosent billigere enn biogass har ikke Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsket å gå over til biogass. Med den nye avgiftsendringen vil biogass være konkurransedyktig med naturgass på pris, og bussene vil så snart som mulig gå over til det suverent mest klimavennlige alternativet, biogass.

Det benyttes i dag om lag 16 millioner kubikkmeter med naturgass til veibasert transport i Norge, i følge SSB. Dette kunne ha erstattet rundt 16 millioner liter diesel. Halvparten av dette brukes av bussene i Trondheim. Resten går i hovedsak til kjøretøy i Stavanger, Bergen og Oslo. Det finnes ikke nok ledig biogass i markedet i dag til at dette behovet for drivstoffgass kan dekkes umiddelbart, men med den nye avgiftsendringen forventer vi at flere aktører realiserer mer leveringskapasitet, nå er det ingen prismessig hindring for at transportaktøren skal velge biogass-alternativet når dette blir tilgjengelig.

Tiltak må erstatte fossile alternativer

Dette er også et viktig grep for å sikre at eventuelle tiltak fra myndigheten, rettet mot å få flere gasskjøretøy på veien, ikke bare fører til økt bruk av fossil naturgass. En bekymring som blant annet Transnova tidligere har ytret.

Som et godt eksempel på viljen til å øke leveringskapasiteten av biogass står selskapet Biokraft AS klar til å stikke spaden i jorda for å bygge det som vil bli Norges største biogassanlegg, på Skogn i Nord-Trøndelag. Selskapet ønsker på sikt å investere milliardbeløp i produksjon av biogass og dermed også bidra til flere hundre nye grønne arbeidsplasser.

Overgangen fra fossilgass til biogass på bussene i Trondheim har vært en forutsetning for at dette anlegget skulle bli bygget. Den nye avgiften på naturgass var derfor avgjørende her, og vi takker Venstre og Kristelig Folkeparti for innsats for denne avgiften i budsjettforhandlingene.