fbpx
7. november 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Seks grep for teknologiskift i industrien

seks grep for utslippskutt i industrien

 

Klimagassutslippene fra industrien utgjør rundt en femtedel av de nasjonale og globale utslippene, og implementering av ny teknologi i industrien er helt avgjørende for å nå klimamålene i Parisavtalen. I industrien utgjør prosessutslippene to tredeler av klimagassutslippene, og ny produksjonsteknologi og karbonfangst er nødvendig for å kutte disse utslippene.

I denne rapporten peker ZERO på seks virkemidler som kan gi teknologiskift og utslippskutt i industrien.

Industrien har vist hvordan det er mulig å få dette til gjennom Prosessindustriens veikart (2016). Utvikling av lavutslippsteknologi i industrien og karbonfangst og -lagring (CCS) er utpekt av regjeringen som to prioriterte innsatsområder i klimapolitikken (Meld. St. 13 2014-2015). Norge har også en internasjonalt ledende rolle innen teknologiutvikling i prosessindustrien, og dette gir oss helt spesielle forutsetninger for å bidra til løsningene som verden trenger. EUs kvotesystem er utilstrekkelig som eneste virkemiddel for å realisere viktig lavutslippsteknologi i industrien. Hovedforklaringen på dette er at kvoteprisen er for lav og forventes heller ikke å bli tilstrekkelig høy til å kunne realisere de nødvendige teknologiutviklingsløpene i industrien. ZERO mener derfor at dagens virkemidler for industrien ikke er tilstrekkelig for å få til teknologiutvikling og utslippskutt i den skala det er behov for, og at det er nødvendig med nye og tilpassede virkemidler.

Basert på analysen i denne rapporten foreslår ZERO seks prioriterte virkemidler for industrien:

  1. Enova støtter dedikerte teknologiutviklingsløp i industrien. ZERO mener det aller viktigste fokuset framover er en strategisk oppfølging av de nødvendige teknologiutviklingsløpene, og at Enova bør gis i oppgave å støtte dedikerte teknologiutviklingsløp i industrien.
  2. Fond for finansiering av karbonfangst- og lagring. Karbonfangst og lagring (CCS) er det største enkelttiltaket for klimagassreduksjoner i industrien. ZERO mener at et fond for CCS vil være et effektivt virkemiddel. Fondet foreslås finansiert ved en øremerket avgift på opptak av fossilt karbon, som tilbakebetales ved sluttlagring av karbon. Dette vil bidra til at det etableres en lønnsom forretningsmodell for CCS.
  3. Nytt investeringsselskap for reduserte klimagassutslipp, Fornybar AS. Fornybar AS kan dekke et hull i det norske virkemiddelapparatet, i overgangen fra pilot- og demonstrasjonsprosjekter som støttes av Enova, til kommersiell drift. ZERO mener Fornybar AS bør innrettes mot de fem prioriterte innsatsområdene i norsk klimapolitikk, herunder lavutslippsteknologi i industrien. Fondets innretning og mandat er avgjørende for virkemiddelets effektivitet.
  4. Klimakrav og miljøvekting i offentlige anskaffelser av grønne industriprodukter. Det bør være et mål at lønnsomhet i industribedriftene er basert på fungerende markeder, framfor subsidier og støtte. Tydelig miljøvekting og aktiv bruk av klimakrav i offentlige anskaffelser vurderes som det mest effektive virkemiddelet for å skape en etterspørsel etter industriprodukter med lavere utslipp.
  5. Teknologi- og BAT-krav. Bruk av reguleringer kan være effektivt for å kutte utslipp fra industrien, og er en sentral del av virkemiddelapparatet for industrien. Industrien i EU er pålagt å begrense utslipp gjennom bruk av beste tilgjengelig teknologi (BAT), og handlingsrommet og oppfølgingen av slike krav bør prioriteres.
  6. Klima blir styrende i eksisterende ordninger og programmer. Det er på plass en lang rekke virkemidler for industrien i dag, og det bør være et strategisk mål å gjøre klima til et styrende kriterium i det eksisterende virkemiddelapparatet.

Les vår rapport «Seks grep for teknologiskift i industrien»