fbpx
17. juni 2020
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Setter regjeringen på klimabremsen?

Det er uforståelig at regjeringen stikker kjepper i hjulene for det som kan bli Norges viktigste klimatiltak.

I slutten av mai oppfordret regjeringen Norcem og Fortum Oslo Varme å søke om midler fra EUs Innovasjonsfond.

I flere tiår har Norge hatt som uttalt mål å realisere en infrastruktur for karbonfangst og -lagring (CCS) som et av landets viktigste klimatiltak. Derfor er det uforståelig hvis regjering nå legger hindre for realisering av en fullverdig norsk satsing på CCS, særlig i lys av ambisjonen om å halvere utslippene innen 2030.

Med dette signaliserer regjeringen i større grad enn tidligere investering i kun ett fangstanlegg. En betinget investeringsbeslutning for anlegg nummer to kan bidra til betydelige forsinkelser, og det er ikke avklart om staten vil finansiere dette.

Å satse på kun ett anlegg, vil innebære en kraftig svekkelse av Norges klimainnsats frem mot 2030. De to fangstprosjektene i det norske fullskalaprosjektet er unike hver for seg, og vil bidra til å oppnå to svært ulike forutsetninger for klimaomstillingen i Norge. 

1. CCS bidrar til grønn konkurransekraft

Fangstprosjektet til sementprodusenten Norcem i Brevik vil bidra til å øke konkurransekraften til den norske, landbaserte industrien. 

Prosessindustrien i Norge har høye ambisjoner om utslippskutt og teknologiløft, og lanserte i arbeidet med grønn konkurransekraft et av de beste veikartene for nullutslipp. CCS er en  forutsetning for å realisere dette veikartet og få til dype utslippskutt i alle våre industrigrener.

Fangstprosjektet på Norcem er derfor avgjørende for den norske prosessindustrien, og vil bidra til å styrke konkurransekraften til industrien i årene framover. 

2. CCS bidrar til å nå de norske klimaforpliktelsene overfor EU

Fangstprosjektet på avfallsforbrenningsanlegget til Fortum Oslo Varme vil realisere store utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor (som avfallsforbrenning, transport og landbruk). For disse sektorene har vi inngått en bindende avtale med EU om å kutte utslippene med minst 40 prosent innen 2030. Når EU øker sin klimaambisjon vil Norges forpliktelse trolig bli et utslippskutt på minst 50 prosent innen 2030. Miljødirektoratets Klimakur-rapport viser at CCS er avgjørende for å halvere norske utslipp innen 2030. Ikke bare på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, men også i Trondheim og Bergen.

Fangstprosjektet til Fortum Oslo Varme vil bidra til å kutte 400.000 tonn CO2 årlig. To-tre års forsinkelser som fryktet, kan bidra til et etterslep på mer enn 1 million tonn CO2 i det akkumulerte utslippsbudsjettet med EU.

Realiser en fullverdig infrastruktur for CO2

Det er to svært ulike CCS-prosjekter som nå har gjort et stort stykke arbeid med mål om investeringsstøtte og bygging. Norcems sementfabrikk i Brevik og Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg i Oslo representerer svært ulike typer industrier og utslippskilder. Vi trenger løsninger som kutter utslippene fra begge disse sektorene. 

Det er også sentralt å få til teknologiutvikling og læringsoverføring fra flere utslippskilder. En realisering av flere fangstprosjekter vil gjøre hele verdikjeden mindre sårbar og mer kostnadseffektiv. Med kun ett anlegg er infrastrukturen mer utsatt for eventuelle økonomiske svingninger hos de involverte aktørene. Med flere fangstanlegg vil også flere dele på kostnadene. 

Regjeringen må sikre at det fattes en investeringsbeslutning for et fullskala CCS-prosjekt i Norge med to fangstanlegg i statsbudsjettet for 2021. Samtidig må regjeringen sørge for å etablere rammeverk og et marked som gjør CCS lønnsomt på sikt. Vi står midt i en økonomisk krise. Det er ikke tiden å bidra til forsinkelser for store industriutbygginger.