fbpx
1. desember 2015
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Viktig vedtak for fornybar ferge- og skipsfart

Stortinget gjorde i dag viktige vedtak for grønt skifte til fornybar ferge- og skipsfart.

Et samlet Storting «ber regjeringen iverksette tiltak som sikrer at alle fylkeskommunale og kommunale ferger og hurtigbåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi ved nye anbud og på ruter i egen regi. «

Dette vil sikre at nå blir det omlegging til null- og lavutslippsløsninger på alle fergesambandene i Norge når mange fergestrekninger skal ut på anbud nå de nærmeste årene.

ZERO markerte vedtaket med kake i Stortinget. (foto: Martin Grüner)

– Nå kommer det grønne skiftet for fullt til fylkesfergene også, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO. De fleste av landets fergesamband – 102 av 119 fergesamband – er drevet av fylkene og er helt sentralt for å få til det grønne skiftet til fornybar fergedrift.

Norsk skipsbyggermiljø ligger i front i verden på batteriferger med verdens første batteridrevne bilferge Ampere i drift. Med et stort nytt marked for null- og lavutslippsløsninger vil det gi gode muligheter for videreutvikling av verdensledende nullutslippsløsninger for ulike skipstyper. Dette kan gi store ringvirkninger til maritim bransje også internasjonalt. 

– Dette er et klimatiltak som vil ha store ringvirkninger gjennom teknologiutvikling og økt etterspørsel etter nye løsninger for hele den maritime sektoren. Her viser Stortinget en veldig god måte å drive fram utslippsreduksjoner og teknologiutvikling som vil ha store internasjonale ringvirkninger i klimaarbeidet. Dette bør Erna Solberg ta med seg rett inn i klimaforhandlingene i Paris til inspirasjon for andre om hvordan klimautfordringen kan løses, sier Gjerset.

I desember 2014 vedtok Stortinget å be «regjeringen sørge for at alle fremtidige fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette». Statens vegvesen er i gang med omstillingen i riksvegferjedriften. Det neste anbudet med krav til batteriferge på riksveisamband er nå ute på anbud på Anda-Lote sambandet, der det stilles krav til en elektrisk ferge og en lav- eller nullutslippsferge på enten strøm og/eller biodrivstoff.

ZERO arrangerte i oktober en stort seminar om gjennomføring av null- og lavutslipp fergedrift på fylkesambandene. Mange fylker som er godt igang med å jobbe med dette og er klar til å gjennomføre dette, med Hordaland som først ute.

Også null- og lavutslipp godstransport på sjø.

I vedtaket tar Stortinget også viktig beslutninger for å få til lav- og nullutslippsteknologi i nærskipsfarten. «ber Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til tiltak for økt bruk av lav- og nullutslippsteknologi i nærskipsfarten, og komme tilbake til Stortinget med dette.»

Andre viktige punkter i Stortingsvedtaket idag er:

  • Komiteen ønsker å videreføre NOx-fond-ordningen med nye reduksjonsmål for næringen, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om dette på egnet måte.
  • Komiteen vil understreke at naturgass i denne sammenheng ikke kan regnes som lavutslippsteknologi
  • Komiteen mener regjeringen bør benytte utviklingskontrakter til å få inn anbud på hydrogenferger og andre nullutslippsteknologier.

Dok8 forslaget om nullutslippsteknologi i fergetransporten og bruk av ny teknologi i nærskipsfarten

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=62907