Etter et snaut tiår med lokale klimaplaner er både små og store norske kommuner i gang med klimatiltak. Men det er stort sprik i laget – noen storbyer, fylker og enkeltkommuner er pådrivere for klimaløsninger, mens mange henger etter. Byer leder sterkest an i det grønne skiftet både i Norge og internasjonalt. Hvorfor er det sånn og hva kan vi lære av pådriverne? I dette notatet får du et knippe konkrete klimatiltak fra byer rundt om i verden, til inspirasjon og læring for norske kommuner.

Forside rapport Boks

HVA FÅR DU I DETTE ZERO-NOTATET?
I dette notatet viser vi fram et knippe fremragende, lokale klimatiltak fra storbyer rundt i verden, for å inspirere norske kommuner til konkret handling og til å ta i bruk det store handlingsrommet sitt i klimaomstillingen. I så å si alle klimatiltakene er dynamikken mellom tiltak og virkemidler fra kommuner, fylker og Staten svært viktig. Virkemidlene må spille sammen og utfylle hverandre, og gradvis trappes opp til hele utslippet er kuttet.

Til slutt i notatet følger ZEROs Sjekkliste for kommunale klimatiltak.

Last ned rapporten “Lokale grep for global endring” her.