fbpx
8. januar 2021

ZEROs reaksjoner på regjeringens klimaplan

Fredag kom endelig regjeringens klimamelding. Vi i ZERO har gått grundig gjennom meldingen, og her finner du en oppsummering av våre reaksjoner.

Regjeringen lanserte en etterlengtet økning i CO2-avgiften, og det er det all grunn til å glede seg over. Kombinert med andre nye virkemidler vil dette gi et taktskifte i norsk klimapolitikk, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO, i vår pressemelding tidligere fredag. 

Viktige klimakrav til offentlige innkjøp

ZERO er glad for at regjeringen vektlegger krav i offentlige innkjøp som et kraftfullt verktøy for klimaomstilling. Endelig skal et gammelt mål om at kommuner, fylker og staten kun skal kjøpe utslippsfrie person- og varebiler kreves fra 2022.

– Dette ble vedtatt i regjeringsplattformen for snart åtte år siden, så det er på høy tid. Det trengs også krav til utslippsfritt også for tyngre varebiler og lastebiler i alle offentlige virksomheter. Dette er nødvendig for å sette fart i tilgangen på utslippsfrie kjøretøy også for tyngre transporter, sier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO.

Regjeringen vil også bruke krav i offentlige innkjøp som virkemiddel for å redusere utslippene fra bygg- og anleggsplasser, med mål om å legge til rette for at disse skal være fossilfrie innen 2025. 

Forventer nullutslippssoner raskt

ZERO har lenge jobbet for innføring av nullutslippssoner i byer, og er glad for at regjeringen nå åpner for dette.  

– Nå forventer vi at samferdselsminister Knut Arild Hareide sørger for at dette gjennomføres raskt. Nullutslippssoner vil være et effektivt virkemiddel for utslippsfri varetransport i byene, sier teknologiansvarlig Marius Gjerset i ZERO.

Regjeringen vil innføre krav som sikrer nullutslipp i nye bybussinnkjøp fra 2025. Bra, men ingen grunn til å vente så lenge, mener ZERO. 

– Elektrisk bybuss er en fullt tilgjengelig løsning nå. Bergen har allerede skiftet ut alle bybussene til elektriske busser. Oslo gjør det samme nå i løpet av 2022-2023. Kravet bør gjelde for alle nye bussinnkjøp fra 2022, sier Gjerset.

Transport: Trenger kraftfull politikk

Innen transportsektoren legger regjeringen teknologimålene i Nasjonal transportplan til grunn for helt nødvendige utslippskutt, og det er bra at disse målene opprettholdes. 

– Nå må det settes i verk kraftfull politikk for å sørge for at det skjer i praksis, for disse målene nås ikke av seg selv, sier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO.

Regjeringen vil bruke Enova for å støtte teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon. Dette er et viktig virkemiddel, men ikke nok i seg selv, mener ZERO. 

– ENOVAs støtteordninger må i større grad tilpasses de reelle behovene i transportbedriftene. Fondet må også sikres tilstrekkelig store pengebeløp i kommende budsjetter for å kunne ta en større andel av investeringskostnaden for virksomhetene, sier Holtan Bøgh.

ZERO savner mer konkret politikk og målrettede virkemidler for hvordan utslippsfrie lastebiler nå skal erstatte de fossile på norske veier de aller nærmeste årene. Vi etterspør også konkrete tiltak for å tilrettelegge for lading og fylling for tungtransporten på alle lade- og fyllestasjoner langs riksveiene. Den økte CO2-avgiften vil ha effekt – men kun om den ikke kompenseres med lavere veibruksavgift. 

Positivt om utslippsfri luftfart

Regjeringen gir tydelige signaler om at Norge skal bli en arena for testing og utvikling av lav- og nullutslippsfly. De vil også be Avinor og Luftfartstilsynet tilrettelegge for dette. 

– Dette er veldig gode nyheter. Sammen med finansiering av utvikling og krav i offentlige anskaffelser, vil dette være et viktig norsk bidrag på veien mot utslippsfri luftfart. Nå venter vi i spenning på konkretisering og iverksetting av planene, sier Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver for luftfart i ZERO. 

Varsler klimakrav til byggenæringen

Regjeringen varsler at de vil innføre klimakrav til nye i bygg i teknisk forskrift, et viktig steg for det grønne skiftet i byggenæringen.

– Både byggenæringen og ZERO har jobbet for dette over lang tid, og det veldig gledelig at regjeringen nå ønsker å innføre et klimagasskrav. Nå blir det viktig at vi får dette på plass så fort som mulig, og vi ser frem til implementeringen av dette i byggteknisk forskrift, sier Guro Hauge, fagansvarlig for bygg og materialer i ZERO.

Trenger kraftigere tiltak for avfall

Regjeringen kommer ikke med nye virkemidler for å stimulere til økt utsortering av fossil plast eller for bruk av bioplast. 

– Dagens innretning på CO2-avgiften for avfall vil trolig føre til eksport av avfall fremfor utsortering av plast. ZERO etterlyser strengere krav til bruk av fossilfri (bioplast og resirkulert) plast og krav til økt utsortering. Dette er tiltak som kan gi betydelige utslippskutt mot 2030, sier Guro Hauge. 

Maritimt: Raske tiltak og strenge krav 

For å innfri målet om å halvere utslippene fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030, er det viktig at tiltakene som varsles i klimameldingen innføres raskt og at kravene blir strenge.

– Det skal stilles krav om lav- og nullutslipp for ferger, hurtigbåter og supplyfartøy i havbruk og petroleumsnæringen. Disse kravene må innføres raskt, og utslippskravene må bli så strenge at de utløser bygging av nullutslipps skip i alle fartøyssegmentene, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Må forsterke global innsats

ZERO mener Norge må forsterke den globale klimainnsatsen, og at dette også bør fastslås i klimaplanen. 

– Norge har kapital, teknologi og kompetanse som kan fremskynde skiftet fra kull til fornybar energi i utviklingsland, og svært gode erfaringer fra investeringene gjennom Norfund som vi kan bygge videre på. Å etablere en storstilt satsing på klimafond for grønne investeringer i utviklingsland, i tråd med hva regjeringen utreder nå, vil kunne sette global agenda og bidra til å oppfylle våre internasjonale klimaforpliktelser, sier Dagfrid Forberg, fagansvarlig for finans i ZERO.

Kontaktperson i ZERO:
Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (Tlf: 971 72 650)