fbpx
23. juni 2021

“Energi til arbeid” – et gjennomslag for omstillingen av Norge

Energimeldingen er et viktig steg i riktig retning for å elektrifisere Norge og utvikle teknologi og industri som verden trenger. 

– For ZERO betyr denne meldingen gjennomslag for det grunnleggende i omstillingen av Norge: nok kraft til å fjerne utslipp og utvikle nye næringer, og en etterlengtet satsing på havvind, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO. 

ZERO har lenge påpekt at det å bygge fornybar energi i stor skala og drive frem klimaløsninger i høyt tempo, er helt nødvendig for å nå klimamålene. – Det kan både gi store industrimuligheter og bidra til utvikling av teknologi verden trenger for å løse klimakrisen. Dette tar regjeringen nå på alvor. Det er bra og helt nødvendig.  

Skal vi gå fra fossile til fornybare energikilder, er det vesentlig at vi får en ordentlig satsing på disse løsningene. – Det er gledelig at meldingen har konkrete satsinger og mål for utvikling av hydrogen. Men vi kan ikke bare satse på teknologiutvikling og pilotprosjekter de neste årene. Det vi trenger nå er industrialisering og produksjon i større skala. Det er den raskeste veien til kostnadskutt i verdikjedene for hydrogen, sier Holm. 

Likevel tar ikke regjeringen inn over seg IEAs advarsler mot leting etter nye oljeressurser.

– Oljepolitikken ligger fast, selv om fortsatt leting etter nye ressurser i økende grad vil være et veddemål mot klimapolitikken. Det kan koste oss penger, tid og posisjoner i fornybarmarkedet. 

Viktig satsing på havvind

Energimeldingen inneholder en stor satsing på flytende havvind. – At regjeringen nå åpner for å støtte flytende havvind, er et nødvendig og godt timet signal om at Norge vil satse på å ta en posisjon i dette markedet. Flytende havvind kan bli et vesentlig bidrag til verdens fremtidige, fornybare energimiks, og Norge har alt som trengs for å bidra til den videre utviklingen, sier Jon Evang, fagansvarlig for energi i ZERO.

Regjeringen legger til rette for å bygge bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II.

– Sørlige Nordsjø II kan bli Norges springbrett for å ta del i den enorme europeiske havvindutbyggingen som vil skje de neste tiårene i Nordsjø-området. Området kunne med fordel vært åpnet for å bygge 6 GW havvind. Det bør legges til rette for at kraften herfra både kan eksporteres til Europa, tas til land eller brukes til elektrifisering av oljeplattformer, sier Evang.

Nødvendig å forsere nettutbygging

– Det er bra at regjeringen tar grep for å forsere utbyggingen av nett og legge raskere til rette for tilknytning av grønne industrietableringer og elektrifisering. Vi må unngå at manglende nett og kapasitet blir en barriere i det grønne skiftet, fortsetter han.

Mangler konkretisering på energieffektivisering

Meldingen legger stor vekt på energieffektivisering og smartere energibruk, men til tross for dette er det lite konkrete virkemidler, kun oppramsing av gode intensjoner, mener Evang. – ZERO mener vi så raskt som mulig må få en konkret oppfølging av 10 TWh-målet. Skal vi frigjøre nok kraft til elektrifisering, og samtidig redusere konfliktnivået i energipolitikken, er energieffektivisering og smartere energibruk avgjørende, legger han til. 

Veien videre for “Energi til arbeid” – en oppdatering 23.juni

Stortingsmeldingen “Energi til arbeid” kommer helt på tampen av en stortingsperiode, og muligens på tampen av en regjeringsperiode. Dermed rekker ikke nåværende Storting å behandle saken, og den først behandlet etter at nytt Storting trer sammen i oktober.

Men den blir på ingen måte lagt i skuffen, og både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sagt at denne meldingen er et godt utgangspunkt for videreutvikling av energipolitikken, dersom de skulle komme i regjering etter valget. Arbeiderpartiet la nylig frem en 100-dagers plan der et av punktene er at de vil sette ned en Energikommisjon, som vil komme i tillegg til meldingen og Nakstad-utvalget. 

Havvind arbeidet har fått nytt momentum. Frem til 20.august er det høringsfrist på veilederen, og gjennom høsten vil departementet utrede nærmere ulike typer hybride nettløsninger til havs, samt hvordan auksjonene – som har planlagt oppstart Q2 2022 – skal innrettes. ZERO kommer til å gi innspill til prosessen, og følger utviklingen nøye.

Nakstad-utvalget skal primært se på hvordan vi kan få en mer effektiv nettutvikling i Norge. Dette er viktig, for nettkapasitet er en barriere mot elektrifisering og grønne industrietableringer mange steder i landet. I tillegg må vi ta i bruk andre energiressurser, fleksibilitet/smart energibruk, lokal energiproduksjon og ulike energilagringsløsninger for både å få nok kraft til det grønne skifte raskt nok, og unngå unødig nett- og fornybarutbygging.