fbpx
Om ZERO

Vår metode

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som mener at å løse klimakrisen er vår viktigste oppgave. Vi ønsker å skape best mulig vilkår for klimaløsninger som fungerer i dag og i fremtiden.

ZEROs målgrupper

ZERO jobber for å møte klimakrisen med utslippsfrie teknologier og handlekraft. Sammen med vårt nettverk utvikler og fremmer vi konkrete løsninger som danner grunnlag for investeringer og satsinger i næringslivet, og politiske vedtak og virkemidler. ZEROs hovedmålgrupper er beslutningstakere i politikk og næringsliv.

Vi mener løsningen på klimakrisen er å erstatte den fossile energi- og materialbruken med det fornybare og utslippsfrie. For at klimaløsninger skal være effektive, må de være konkurransedyktige og tilgjengelige for alle. Politisk lederskap er avgjørende for å få til dette. Etter hvert som fornybare løsninger blir konkurransedyktige på pris og ytelse, er det politisk mulig å fase ut fossile løsninger gjennom regulering og beskatning.

Ved å skape marked for nye nullutslippsløsninger, utvikle ny teknologi i våre største næringer og investere globalt i fornybar energi, kan vår klimapolitikk bidra til globale utslippsreduksjoner.

Med Norge som verktøykasse kan vi skape global endringer.
Sigrun Aasland, daglig leder i ZERO, og statsminister Jonas Gahr Støre på Zerokonferansen 2021.

ZEROs metode

ZERO ønsker å være en løsningsorientert stemme i miljø- og klimadebatten, og fremmer utslippsfrie alternativer på bekostning av de som gir utslipp.

Tett dialog med det politiske systemet

Ved å ha tett kontakt med det politiske systemet, jobber vi for at beslutningstakere til enhver tid har best mulig grunnlag for å føre en klimavennlig politikk. Videre jobber vi for at Norge skal skape et marked for nye nullutslippsløsninger, og selv utvikle utslippsfrie alternativer innen områder der Norge har særlige forutsetninger for å gjøre dette. Når løsningene og markedet er på plass, handler det om å skalere opp for større og raskere utslippskutt.

Samarbeid med næringsliv

En del av ZEROs metode er dialog og samarbeid med aktører i ulike bransjer og sektorer om klimagassutslippene deres og hvordan de kan kuttes. Vi samarbeider også med aktører som ønsker å utvikle og fremme klimateknologi. ZERO skal være en naturlig samarbeidspartner når målgruppene våre engasjerer seg i klimasaken.

Strategiske partnerskap med de rette næringslivsaktørene bidrar til klimaløsninger som gir ringvirkninger. ZERO kan få støtte fra selskaper med store klimagassutslipp, så vel som selskaper som er en aktiv del av løsningen, så lenge de støtter opp om vårt mål om størst mulig effekt for klimaet.

Økonomisk støtte

ZERO får støtte fra både enkeltpersoner, bedrifter, stiftelser og offentlige institusjoner til vårt arbeid. Les mer om våre prinsipper for økonomisk støtte her.

Foto: Kevin Dahlman / ZERO