fbpx
1. mars 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Kabler med vannkraft fra Norge – dobbel klimaeffekt

ZERO mener at tilslutning til ACER er en fordel og at mer integrering og felles spilleregler er en forutsetning for vellykket klimapolitikk.

Med mer utbygd og regulert nett trengs det færre kull og gasskraftverk i reserve. Kabler fra Norge har dermed en dobbel klimaeffekt. Kablene brukes til å eksportere fornybar energi som erstatter fossilt. I tillegg kan vi eksportere energi når det trengs, når det slutte å blåse eller sola går ned. Det gjør at nabolandene kan bygge ut mer fornybar energi (som sol og vind) enn de ellers kunne ha gjort, og enda mer kullkraft kan fases ut.

Norsk vannkraft kan erstatte fossil energi mer effektivt gjennom samarbeid med EU

En stor andel av EUs klimagassutslipp kommer fra til fossil produksjon av strøm. En forutsetning for at Europa skal nå sine klimamål er at disse utslippene fjernes. Dette krever velfungerende kraftmarkeder, mye ny fornybar kraft, mer kraftutveksling og samarbeid.

Norge er tett integrert i det nordiske og Europeiske kraftmarkedet. Norge og Norden har vært foregangsland i å deregulere kraftmarkedene, skille kraftprodusent og nettselskap, bygge ut mellomlandsforbindelser og sikre felles regler og like forhold for alle kraftprodusenter i et felles marked. I realiteten betyr tredje energimarkedspakke at EU tilnærmet seg systemet vi har i Norden.

Hvem skal produsere utslippsfritt når det ikke blåser?

Sol og vind er variable kraftkilder- produksjonen varierer med vær og tid på døgnet. Utbygging av nettkapasitet i og mellom land er derfor avgjørende for å flytte den fornybare energien dit den trengs.

Dette gjør vi alt i dag. Vi importerer stadig oftere dansk vindkraft, særlig om vinteren, noe som da gir lave priser i Norge.  Vi skru ned effekten på noen vannkraftverk- og lagrer vindkraften i våre vannmagasiner. Når det blåser mindre eksporterer vi den tilbake.

Norge sitter på en formidabel ressurs: utslippsfri og enkelt regulerbar vannkraft. Med utbygging av stadig mer uregulert sol og vindkraft i Nord-Europa blir denne regulerbare kapasiteten stadig mer verdifull, den er rett og slett en viktig nøkkel for utfasing av fossil kraftproduksjon. ZERO mener derfor at det bør bygges flere utvekslingskabler- slik at denne kapasiteten og ressursen kan utnyttes enda bedre, og kutte enda mer utslipp.

Kabler gir dobbelt klimakutt

I Tyskland reguleres kraftsystemet i dag i hovedsak med kullkraft, som skrus opp og ned ettersom fornybarproduksjonen svinger. Tysklandskabelen som er under bygging kan levere 1,4 GW strøm. Når den brukes i stedet for et kullkraftverk når det slutter å blåse, tilsvarer effekten fra en slik kabel et CO2 kutt på lag 1500 tonn CO2 i timen!  Den totale klimaeffekten av en slik kabel over ett år vil utgjøre mange millioner tonn CO2.

Norge har vært pådrivere for samarbeid på energiområdet. ACER opprettes for å få til et sterkere samarbeid mellom de nasjonale reguleringsmyndighetene for elektrisitets- og gassmarkedene i Europa. ZERO mener det vil være uheldig dersom norske myndigheter velger å ikke sitte ved bordet, og dermed ikke delta i diskusjonen og den videre utviklingen av EUs framtidige regler for regulering av kraftmarkedene.

Samtidig vil vi peke på at tiltakene i kraftsektoren i EU er helt avgjørende for å nå EUs klimamål, slik at den den tette tilknytningen til EUs klimapolitikk taler for mer samarbeid og integrasjon.

Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (ofte forkortet ACER fra engelsk Agency for the Cooperation of Energy Regulators) er et EU-byrå.

Byrået fremmer samarbeid mellom EU-statenes energi- reguleringsmyndigheter, og sikrer at det innenfor rammene av EUs energipolitiske mål oppnås markedsintegrasjon og harmonisering av regelgrunnlaget.

Det diskuteres nå om Norge skal slutte seg til byrået.