fbpx
29. mai 2015
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Maritim strategi for grønt skifte

Pressemelding fra ZERO: Maritim strategi for grønt skifte
oppdatert 5.juni kl 14.20

Næringsminister Monica Mæland har i dag lagt fram regjeringens nye maritime strategi. I strategien er regjeringen tydelige på omlegging til bruk av mer miljøvennlig drivstoff for å løse skipsfartens miljøutfordringer med betydelig reduksjoner i klimagassutslipp og luftforurensning.

– Strategien er et steg videre i retning av grønt skifte i maritim sektor. Særlig viktig er det at det ensidige fokuset på å ta i bruke et nytt fossilt drivstoff, flytende gass (LNG), er endret. I stedet legges det opp til en bredere omlegging til fornybare løsninger som biodrivstoff og elektrisitet, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

– Samtidig kunne den vært enda tydeligere på skifte til fornybar skipsfart, og på den viktige rollen Norge kan ta innenfor utvikling av internasjonale spydspisser med nullutslippsløsninger for alle skipstyper, sier Marius Holm.

Det er flere viktige virkemidler som trekkes fram i strategien som stiller krav til teknologi for lavutslipp og nullutslipp. Blant annet det å lage en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i norske havner, endringer i miljøavgiftene for utslippsreduksjoner i skipsfarten, tilskuddsordning for å stimulere til overføring av gods fra vei til sjø, og vrakpantordning for miljøfornying av den norske skipsflåten.

– Strategien kan bli sentral i grønt skifte i maritim sektor hvis den følges opp med en klar prioritering og satsing på nullutslipp og fornybar løsninger i utforming av virkemidlene, som NOx-fondet, miljøavgiftene, og miljøfornyelsesprogram for flåten. ZERO ser nå fram til en rask gjennomføring av dette, med Statsbudsjettet for 2016 som et viktig startpunkt for avgiftsomlegging og økte midler til gjennomføringen av politikken, sier Marius Holm.

 

For mer informasjon og kommentarer:

Marius Holm, leder, tlf 95721632

Marius Gjerset, teknologiansvarlig, tlf 92656010

Kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf 93401382

Representantforslag fra Arbeiderpartiet om bruk av nullutslippsteknologi i ferger kan du lese her:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-126/

Noen kommentarer fra ZERO:
– Forslaget er godt, og Arbeiderpartiet utfordrer nå regjeringen på bruk av fergeanbud og for å utløse nullutslippsteknologi. Anbudene må brukes aktivt for å utløse ny teknologi, de er vårt viktigste virkemiddel for å få til grønt skifte i fergetransporten. Her har Regjeringen mistet styringsfart ved å la flere anbud passere.

– Forslaget er en konkret oppfølging av innsatsområdet i klimamålmeldingen («Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU») om å satse på miljøvennlig skipsfart. Norge har en mulighet til å ta posisjon innenfor bygging av nullutslipps fartøyer, men det må legges politisk til rette for det.

– Å peke på Enova som virkemiddel mener vi er riktig, forutsatt at de samtidig får tilført friske midler. Riktig også med virkemidler ovenfor fylkeskommunene, som er de største innkjøperne av fergetjenester.