27. januar 2015

Skog 22 – Nøkkelen ligger i politisk gjennomføring

I går la strategigruppen bak SKOG22 frem sin rapport. Oppdraget for rapporten var å utarbeide en strategi som skal omfatte forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling for å bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi. 
 
ZERO var tilstede under fremleggingen, og Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig for industri og bioøkonomi i ZERO mener rapporten peker på mange viktige ting. 
 
– Rapporten trekker frem hvor viktig det er å bruke skogen som et virkemiddel i klimasaken. Skogen er en viktig del av klimaløsningen, og norsk bioøkonomi er sentralt i dette arbeidet. Jeg savner allikevel konkretisering av mulighetene, kommenterer Kåre Gunnar Fløystad. 
 
– Nå som strategirapporten SKOG 22 er overlevert landbruksministeren er det myndighetenes ansvar å legge til rette for at det utvikles markeder for biobaserte produkter. Den første prøven for politikerne blir om de tør å satse på et marked for bioplast og biodrivstoff. Med små tiltak kan vi oppnå store og viktige investeringer, slik rapporten viser i dag.
– Her følger jobben med å konkretisere og gjennomføre potensialet. Dette må ikke ende i en diskusjon om skogsbilveier og eiendomsstrukturer i skogen, men hvordan skogen skal være en del av løsningen på klimautfordringen, sier Kåre Gunnar Fløystad. 
 For ytterligere kommentarer, kontakt Kåre Gunnar Fløystad på 951 80 221.

 

Se framleggingen i opptak her: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/skog22-rapport/id2363734/

Alle rapportene fra SKOG22-arbeidet ligger på nettsidene til Innovasjon Norge: http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/skog22/nyheter/skog–og-trenaringen-kan-firedoble-omsetningen/#.VMchtk10zIU

ZEROs kommentar i Nationen, 28. januar 2015:

Fagansvarlig for industri og bioøkonomi i miljøstiftelsen ZERO, Kåre Gunnar Fløystad, mener Høyre ikke tar tak i de viktigste problemene for norsk skognæring.

– Jeg er redd for at vi ender opp i en diskusjon om skogsbilveier og eiendomsstrukturer i skogen, når dette ikke er den viktigste utfordringen for at vi skal klare å ta mer av skogen i bruk. Det blir å satse på feil tiltak. sier Fløystad.

En kursendring for norsk skognæring krever noe helt annet enn skogsbilveier, sier han.

– Når det i dag er mer lønnsomt å sende norsk tømmer utenlands enn å videreforedle det til produkter her hjemme, er ikke det på grunn av mangel på skogsbilveier. Det er utfordringer knyttet til industri og marked, og dette bør være regjeringspartiene hovedfokus.

 

Det grønne karbonet kan brukes til så mangt.
Det grønne karbonet kan brukes til så mangt.