27. januar 2015

Skog 22 – Nøkkelen ligger i politisk gjennomføring

I går la strategigruppen bak SKOG22 frem sin rapport. Oppdraget for rapporten var å utarbeide en strategi som skal omfatte forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling for å bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi. 
 
ZERO var tilstede under fremleggingen, og Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig for industri og bioøkonomi i ZERO mener rapporten peker på mange viktige ting. 
 
– Rapporten trekker frem hvor viktig det er å bruke skogen som et virkemiddel i klimasaken. Skogen er en viktig del av klimaløsningen, og norsk bioøkonomi er sentralt i dette arbeidet. Jeg savner allikevel konkretisering av mulighetene, kommenterer Kåre Gunnar Fløystad. 
 
– Nå som strategirapporten SKOG 22 er overlevert landbruksministeren er det myndighetenes ansvar å legge til rette for at det utvikles markeder for biobaserte produkter. Den første prøven for politikerne blir om de tør å satse på et marked for bioplast og biodrivstoff. Med små tiltak kan vi oppnå store og viktige investeringer, slik rapporten viser i dag.
– Her følger jobben med å konkretisere og gjennomføre potensialet. Dette må ikke ende i en diskusjon om skogsbilveier og eiendomsstrukturer i skogen, men hvordan skogen skal være en del av løsningen på klimautfordringen, sier Kåre Gunnar Fløystad. 
 For ytterligere kommentarer, kontakt Kåre Gunnar Fløystad på 951 80 221.

Se framleggingen i opptak her: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/skog22-rapport/id2363734/

Alle rapportene fra SKOG22-arbeidet ligger på nettsidene til Innovasjon Norge: http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/skog22/nyheter/skog–og-trenaringen-kan-firedoble-omsetningen/#.VMchtk10zIU

ZEROs kommentar i Nationen, 28. januar 2015:

Fagansvarlig for industri og bioøkonomi i miljøstiftelsen ZERO, Kåre Gunnar Fløystad, mener Høyre ikke tar tak i de viktigste problemene for norsk skognæring.

– Jeg er redd for at vi ender opp i en diskusjon om skogsbilveier og eiendomsstrukturer i skogen, når dette ikke er den viktigste utfordringen for at vi skal klare å ta mer av skogen i bruk. Det blir å satse på feil tiltak. sier Fløystad.

En kursendring for norsk skognæring krever noe helt annet enn skogsbilveier, sier han.

– Når det i dag er mer lønnsomt å sende norsk tømmer utenlands enn å videreforedle det til produkter her hjemme, er ikke det på grunn av mangel på skogsbilveier. Det er utfordringer knyttet til industri og marked, og dette bør være regjeringspartiene hovedfokus.