4. april 2018

ZERO trapper opp arbeid for fornybar energi i utviklingsland

Dersom verden skal nå klimamålene, må utviklingsland dekke sine voksende energibehov med fornybar energi. ZERO trapper derfor nå opp arbeidet med å bedre rammevilkårene for å kunne mobilisere norsk kapital og kompetanse til investeringer i vann-, sol- og vindkraft i utviklingsland. 

Utviklingsland har enorme behov for mer energi dersom de skal kunne arbeide seg ut av fattigdom. Dette behovet er nødt til å dekkes med fornybare kilder dersom vi skal unngå ødeleggende klimaendringer som vil ramme de samme landene hardest.

– Norge har kapital og kompetanse som gjennom investeringer i vann-, sol- og vindkraft vil kunne gi viktige bidrag til å løse klimaproblemet og bekjempe fattigdom, samtidig som vi styrker norsk næringsutvikling og får god avkastning på kapitalen vår, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Fallende priser har ført til at vann-, sol- og vindkraft nå i utgangspunktet kan konkurrere med fossil energi i de fleste markeder. I slike fornybare investeringer tas imidlertid nesten hele strømkostnaden før strømmen er levert. I utviklingsland er finansieringskostnadene høye, og derfor vinner likevel fortsatt ofte kull, olje- og dieselkraftverk med relativt lave investeringskostnader, men høye driftsutgifter.

– Det er avgjørende å øke tilgangen på risikovillig kapital, og vi er nødt til å få på plass virkemidler som kan bidra til å håndtere risiko for å få ned kapitalkostnadene, sier Holm.

Som en del av dette arbeidet, har ZERO nå signert en samarbeidsavtale med Scatec Solar. Vi mottar også midler til dette fra Norads informasjonsstøtte.

 

For mer informasjon:

Per Kristian Sbertoli, Fagansvarlig fornybar energi globalt: per.sbertoli@zero.no / 930 89 103

Ingrid Aaasaaren, prosjektleder fornybar energi globalt: ingrid.aasaaren@zero.no / 482 05 210