fbpx
1. mai 2023

Behov for etablering av differansekontrakter for hydrogen

Hydrogen er en nødvendig klimaløsning for at Norge skal nå sine 2030-mål, spesielt for å kutte utslipp i maritim sektor og industri. Det er ingen bevilgning eller ytterligere konkretisering som sikrer at det utformes en ordning for differansekontrakter for hydrogen i revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Uforutsigbarhet knyttet til tempo i markedsutvikling og etterspørsel, sammen med usikkerhet i priser for både hydrogen og de fossile alternativene, gjør at investeringsbeslutninger stadig blir utsatt i tid. Men prosjektene som skal bidra til nødvendige klimakutt før 2030 må komme i gang nå. Derfor haster det å få på plass forutsigbare rammevilkår.

En differansekontraktsordning vil gi nødvendig sikkerhet og få i gang oppbyggingen av verdikjeden slik at vi kan få til klimakutt til 2030. I statsbudsjettet for 2023 ble følgende verbalvedtak fattet: “Stortinget ber regjeringen komme med en plan om å innføre et system for differansekontrakter for hydrogen i løpet av 2023.”

Det er foreløpig ikke kommet signaler fra regjeringen om at det jobbes konkret med utarbeidelsen av en plan. Vedtaket burde derfor ha blitt konkretisert i RNB og det burde gis spesifikt ansvar for oppfølging slik at en ordning er ferdig utredet innen utgangen av 2023. En første konkurranseutlysning burde være på plass allerede i starten av 2024. Usikkerheten rundt når en eventuell ordning kommer vil også bidra til forsinkelser i prosjektering, og det må derfor komme tydelige signaler fra regjeringen på hva næringslivet kan forvente fremover.

Til Zerokonferansen 2022 lagde vi en video som forklarer behovet for differansekontrakter, se den her:

Fagansvarlig for maritimt og hydrogen i ZERO, Liv-Elisif Kalland