fbpx
15. august 2022

Differansekontrakter kan sikre fortgang for hydrogen

Differansekontrakter kan være et kraftfullt virkemiddel for å få i gang hydrogen som klimaløsning, viser ny rapport fra ZERO.

Noen fakta om hydrogen:

 • Hydrogen er en energibærer, som betyr at det kan brukes til å holde på energi for senere bruk eller lagring. For å produsere energi, trengs en energikilde, som sol, vind, vann eller fossile brensler.
 • Hydrogen er en nødvendig nullutslippsløsning i prosesser og teknologier som ikke kan direkte elektrifiseres. Det kan brukes som utslippsfritt drivstoff, og er i tillegg en nøkkelkomponent i alle andre alternative drivstoff som ammoniakk, metanol, syntetisk diesel/jetfuel og er nødvendig for raffinering av biodrivstoff. 
 • Hydrogen er en viktig klimaløsning for å avkarbonisere industri, landtransport og maritim sektor, så lenge det produseres med grønt eller blått hydrogen. 

Hydrogen kategoriseres etter farger, basert på opphavet til hydrogenet – grått, grønt, blått og turkis. Grønt hydrogen lages fra fornybar energi og produseres ved å bruke elektrolyse fra vann og elektrisitet. Blått hydrogen lages fra naturgass med fangst og lagring av CO2. Les mer om fargekategoriene hos Sintef.

Last ned rapporten her

Hydrogen er en nødvendig nullutslippsløsning i prosesser og teknologier som ikke kan direkte elektrifiseres. Slik er hydrogen en viktig klimaløsning for å avkarbonisere industri, landtransport og maritim sektor. For å få i gang og sikre etablering av produksjon og bruk av hydrogen, kan såkalte differansekontrakter være et viktig virkemiddel. 

Differansekontrakter inngås mellom staten og bedriftene, hvor staten deler prisrisikoen og bidrar til å finansiere mellomlegget mellom fossile og grønne løsninger. ZERO har sett på konkrete forslag til differansekontrakter for hydrogen og ammoniakk for å sikre mer forutsigbare verdikjeder til bruk i maritim sektor og industri.

– En felles barriere for mange store prosjekt som vil bruke hydrogen, er den store usikkerheten i merkostnad og pris. Differansekontrakter vil kunne bidra til å redusere dette betraktelig i et tidligmarked for hydrogen. For å oppnå de volumene som trengs for å klare store nok utslippskutt innen 2030, er det nødvendig at staten tar deler av risikoen sammen med næringslivsaktørene, sier hydrogenansvarlig i ZERO, Liv-Elisif Kalland.

Gode forutsetninger

Hydrogen og ammoniakk vil være en viktig klimaløsning særlig for sjøfart, i tillegg til i luftfart og tungtransport. På tross av flere vellykkede utviklings- og pilotprosjekter, tar likevel utrullingen for lang tid. Det finnes også modne industriprosjekter som kan kutte utslipp ved å gå over til å bruke hydrogen. 

– Norge har gode forutsetninger til å sikre verdiskapning i hydrogenverdikjedene, fra utstyrsleverandører og kraftselskaper til brukere. Men skal vi lykkes her, må det nødvendige virkemidler på plass for å redusere usikkerhet og sikre forutsigbarhet. Her må regjeringen gi tydelige signaler, sier Kalland.

Rapportens viktigste konklusjoner

 • Investeringer i storskala produksjon og bruk av grønt hydrogen vil ikke skje på kort sikt uten lavere økonomisk risiko. Differansekontrakter trengs i kombinasjon med allerede etablerte virkemidler for hydrogen.
 • Etablering av et tidligmarked vil gi grobunn for omstilling og nyetablering av underleverandører for komponenter og teknologi.
 • Konkurransebaserte differansekontrakter for produksjon eller bruk av hydrogen, med tildelinger basert på kostnad og eventuelt andre hensiktsmessig kriterier, vil være mest treffsikkert. 
 • Kontrakter til produsenter sikrer i større grad investering i produksjon og vil videre bidra til lavere kostnad for brukere. Kontrakter til brukere vil være mer markedsdrivende, men kan risikere å forsinke investering i produksjon.
 • Vi anser produktpris som mest hensiktsmessig som referansepris ved differansekontrakter for produksjon. CO2-pris er best egnet som referansepris i industrien, mens drivstoffpris er mest relevant i maritim sektor.
 • Utlysninger av differansekontrakter bør planlegges i et program som kan revideres i takt med endringer i markedet og endret behov for støtte. I de første utlysningene bør andre faktorer enn kostnad, som for eksempel lokale ringvirkninger og teknologiutvikling, inngå i konkurransegrunnlaget. 
 • Det er avgjørende at differansekontrakter for hydrogen kommer raskt på plass, og at de også er tilgjengelige for de som allerede har fått innvilget investeringsstøtte. 
 • Regjeringen må gi tydelige signaler på hvilke virkemidler som vil komme. Usikkerhet i rammevilkårene vil utsette investeringsbeslutninger. Det vil være hensiktsmessig å annonsere at en ordning med differansekontrakter vil innføres, allerede før endelig utforming er bestemt.

Kontaktperson i ZERO:

Liv-Elisif Kalland, hydrogenansvarlig (Mobil: 994 78 721)