fbpx
8. april 2022

Lite klimanytt fra olje- og energiministeren

Fredag la regjeringen frem et tillegg til energimeldingen. Eller var det egentlig noe tillegg? Her er våre reaksjoner. 

Foto: Adobe Stock

ZERO har lest tilleggsmeldingen til energimeldingen som regjeringen la frem fredag. Det var ikke oppløftende lesning når vi vet hvor mye fart det grønne skiftet trenger nå. Det er heller ikke et tilstrekkelig svar på energikrisen Europa står i.  

Bra med mer vindkraft på land
Regjeringen åpner for å gjenoppta behandling av vindkraft på land dersom kommunene ønsker det. Positivt, mener ZERO

– FNs klimapanel peker på vindkraft som en helt nødvendig løsning, og vi klarer ikke det grønne skiftet uten mer fornybar kraft. Det ligger mange krevende avveininger rundt vindkraft, men målet må være å få frem mer fornybar energi med lavt konfliktnivå og høy lokal aksept, sier ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

Trår vannet på havvind
– Hurdalsplattformen sier at det skal settes mål for havvindproduksjon, men når det ikke kommer i denne meldingen, når skal det komme da? Et mål ville bidratt til å gi retning og forutsigbarhet i norsk havvindsatsing, sier Aasland.

– Norges beste svar på energikrisen i Europa på litt lenger sikt er å bygge mye havvind. I alle scenarioer vil etterspørselen etter fornybar energi øke kraftig, men skal Norge spille en rolle her, må tempo og ambisjoner opp, understreker hun. 

Regjeringen holder fast på målet for elektrifisering av sokkelen.

– Det er bra at olje- og energiministeren slår fast at målet om 50 prosent utslippsreduksjon på sokkelen ligger fast. Men vi mener flytende havvind må brukes i mye større omfang for å nå klimamålet, og hadde ønsket oss mer offensive signaler her, sier Aasland.

Tynt på grønn industriutvikling
Samtidig som industrien i Norge er bygget på fornybar kraft, er både ambisjoner og ny politikk for denne industrien tilnærmet fraværende i energimeldingen. 

– Regjeringen legger med dette stort press på den ventede stortingsmeldingen om grønt industriløft, og batteristrategien. Energimeldingen mangler politikk og ambisjoner knyttet til både industriutvikling, CO2-håndtering og CO2-fjerning, sier Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO.

– Norsk fastlandsindustri kan bidra til å omstille norsk eksport i en grønn retning, men er svært kraftkrevende. Det er i tillegg stort behov for fornybar kraft til ny grønn industri, hydrogen og petroleumsindustri. Derfor er det avgjørende at det gis insentiver for grønn industribygging som en del av energimeldingen, sier Post-Melbye.

Tilleggsmeldingen nevner heller ikke differansekontrakter for hydrogen, et overmodent virkemiddel for å fase inn og øke etterspørsel etter hydrogen i industri og transport. 

Puslete om energieffektivisering
Energieffektivisering er et tiltak som kan settes i gang raskt, og gi stor gevinst med noe økt virkemiddelbruk. Derfor er det synd at også dette skyves ut i tid.

– Det er bra at regjeringen har som mål å utløse 10 TWh energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse, men forslagene til regjeringen blir puslete. Vi trenger ikke flere kartlegginger av barrierer. Vi har nok kunnskap, sier Aasland.

Solenergi mangler
Regjeringen skriver de vil komme tilbake til mål for solenergi i forbindelse med Energikommisjonens arbeid.

– I en situasjon med høye strømpriser og stort kraftbehov, er solenergi på vanlige hus- og låvetak et tiltak som kan gjennomføres raskt. Derfor er det dumt at målet for solenergi skyves ut i tid. Solenergi ville rustet vanlige folk for kommende høye og skiftende strømpriser. Potensialet på næringsbygg er enda større og mer lønnsomt, sier ZERO-leder Aasland.

Strømprisstøtte er bra, men…
Å unngå at folk flest får skyhøye strømregninger er viktig. Men fremtidige ordninger bør ha en annen innretning.

– Fremover bør strømstøtte i større grad være knyttet til gjennomføring av ENØK-tiltak eller installasjon av sol på taket, sier Aasland


Kontaktpersoner:
Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (mobil: 971 72 650)