fbpx
4. mars 2022
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Systemsmarte løsninger til Borregaard og Nedre Glomma-regionen

Systemsmart energibruk-prosjektet skal se på hvordan ulike løsninger kan muliggjøre elektrifisering av Borregaards industriproduksjon, samt dempe presset på strømnettet i Nedre Glomma-regionen.

Borregaard har kuttet sine CO2-utslipp med over 30% de siste 10-15 årene. Nå har selskapet mål om å ytterligere halvere klimagassutslippene sine innen 2030. De har kommet langt med energieffektivisering og andre tiltak, og neste steg er direkte elektrifisering. Dette kommer til å øke Borregaards effektuttak med omtrent 70 MW, noe som i utgangspunktet krever en forsterkning av dagens strømnett. Men nettforsterking er tidkrevende og tilgangen på kraft i regionen er knapp. Dermed kan manglende kapasitet i kraft og nett forsinke elektrifisering og utslippskutt, hos en sentral industriaktør med ambisiøse utslippsmål og som leverer viktige klimaløsninger.

ZERO er sekretariat for prosjektet Systemsmart energibruk, som sammen med flere aktører i Nedre Glomma-regionen skal se på hvordan ulike løsninger kan tilgjengeliggjøre nok effekt og energi til Borregaards elektrifisering og dempe presset på strømnettet i regionen.

– Energieffektivisering har vært – og er – bærebjelken i Borregaards klimaarbeid. For å kunne ta størsteparten av de gjenværende klimakuttene raskest mulig, er vi avhengige av direkte elektrifisering og økt nettuttak. Borregaard har samtidig infrastruktur som videre kan tilrettelegge for alternative energibærere i situasjoner der strømnettet er anstrengt, og dermed avlaste strømnettet og utsette nettinvesteringer. Slik utnytter vi eksisterende ressurser på en mer samfunnsøkonomisk og systemsmart måte, sier Knut-Harald Bakke, energisjef i Borregaard.

Målet med prosjektet er å se på hvordan ulike løsninger i samspill kan sikre rask og rasjonell elektrifisering i regionen og av Borregaard. Dette skal vi gjøre ved å se på løsninger som forbrukerfleksibilitet, tilknytning på vilkår, lokal energiproduksjon- og lagring, energieffektivisering og økt bruk av termisk energi.

Aktørene i dette prosjektet er Elvia, som er netteier i området, Borregaard, Akershus Energi, Østfold Energi, Viken Fylkeskommune og ZERO. Prosjektet pågår til september 2023.

Problemstillingen er ikke unik for Nedre Glomma-regionen og Borregaard. Mange nettselskaper og industriaktører står overfor tilsvarende utfordringer i hele landet. Et sentralt formål med prosjektet er å identifisere barrierer som gjør at systemsmarte tiltak ikke blir tatt i bruk i tilfeller der nettkapasitet og kraftmangel forsinker eller stanser grønne industriprosjekt og klimaløsninger.

– Selv om vi fremdeles skal bygge og oppgradere kraftnett for mange millioner kroner, er vi nødt til å ta i bruk alt i verktøykassa som kan frigjøre både effekt og energi for å sikre at overgangen til nullutslippssamfunnet ikke forsinkes, sier Erika Stadler, rådgiver forretningsstrategi i Elvia.

Systemsmart energibruk er et samarbeidsprosjekt for smartere bruk av energi – for å nå klimamålene med minst mulig kostnad og naturbelastning. For mer informasjon om både dette delprosjektet og Systemsmart energibruk, ta kontakt med tone.svendsen.endal@zero.no