fbpx
Vi jobber med

Industri

Industrisektoren står for rundt 20 prosent av nasjonale og globale klimagassutslipp. Lykkes vi med et teknologiskift, kan utslippene kuttes til null. I tillegg er det industrien som kan realisere CO2-fjerning og levere negative utslipp der det brukes biomasse eller ved å fange CO2 direkte fra lufta.

I Norge er det kun landbasert industri som har kuttet utslippene siden 1990. Utslippene er redusert med over 40 prosent, og sektoren kan fortsette å levere store kutt hvis rammebetingelsene ligger til rette for det. ZERO jobber for å få på plass klimaløsningene som kutter utslippene i den eksisterende industrien, og spesielt med karbonfangst og -lagring (CCS), bioøkonomi og hydrogen, samt sikre bærekraftig utbygging av nye grønne industrier. 

Store industriprosjekter har lang levetid, og Norge bør gå foran i utviklingen av grønn industri for å sikre konkurransekrafti gjennom omstillingen av eksisterende og utvikling av ny fremtidsrettet industri. Det er ikke bare en stor klimamulighet, men har også et stort næringspotensial.

Derfor jobber ZERO for en utslippsfri industrisektor

Fossilt kull, olje og gass brukes til å produsere plast, ammoniakk, sement, stål, aluminium og drivstoff. De samme produktene kan produseres helt uten fossile innsatsfaktorer, og helt uten klimagassutslipp. Det må gjøres ved å effektivisere og elektrifisere, ved bruk av hydrogen og bærekraftig biomasse, og ved karbonfangst og -lagring.

Samtidig som utslippene skal kuttes, skal vi også bygge nye grønne industrier innen for eksempel hydrogen, batterier, bærekraftig produksjon av biokarbon til industrien, biodrivstoff og biogass til transport, og en ny leverandørindustri innen karbonfangst. Å øke verdiskapingen og eksporten fra norsk fastlandsindustri, er avgjørende for å omstille norsk eksport, som i dag domineres av fossil olje og gass.

24 %

Andelen av norske
klimagassutslipp industrisektoren stod for i 2021

73 %

Andelen av norsk eksport som var fossil i 2022

Kilde: SSB

Dette gjør ZERO

Vi samarbeider med industriaktørene som går i front og ønsker å ta i bruk ny klimateknologi. De industribedriftene som omstiller til utslippsfri produksjon, vil ha et betydelig konkurransefortrinn i en verden med strengere krav til klima – både fra myndigheter, forbrukere og investorer.

CO2-fjerning og karbonfangst-, bruk og -lagring (CCUS)

Karbonfangst og -lagring er en avgjørende løsning for å kutte utslippene fra produksjon av sement og metaller, og fra avfallsforbrenning. Karbonfangst fra biobasert CO2 eller direkte karbonfangst fra luft bidrar til CO2-fjerning (negative utslipp). Industriell fangst av CO2 kan også være en råvare til produksjon av nye produkter (CCU), og gitt noen kriterier for klimanytte, bli en viktig klimaløsning for å kutte utslipp i andre sektorer.

ZERO jobber for:

  • virkemidler som vil gjøre CCS til et lønnsomt klimatiltak, blant annet gjennom bruk av karbondifferansekontrakter og å skape marked for lavutslippsprodukter
  • virkemidler som sikrer tilstrekkelig tilgang til geologisk CO2-lagring, blant annet gjennom nasjonale mål for CO2-lagring og krav om karbonretur
  • rammebetingelser og prinsipper for klimaeffektiv CO2-fjerning, blant annet gjennom et separat mål for CO2-fjerning og et virkemiddel for å realisere dette
  • rammebetingelser og prinsipper for klimaeffektiv CCU
Bærekraftig bioøkonomi

En bærekraftig og sirkulær bioøkonomi bidrar til å erstatte fossile innsatsfaktorer, til formål som ikke kan elektrifiseres. Dette kan for eksempel være innen byggematerialer, kjemisk industri, bærekraftig biokarbon i ferrolegeringsindustrien, eller produksjon av bærekraftige drivstoff i den lengste og tyngste transporten. Økt utnyttelse av avfallsressurser til biogass er også et sentralt område. 

En bærekraftig bioøkonomi er med på å maksimere verdiskaping og klimanytte, og til å realisere CO2-fjerning.

Hydrogen

I industrien kan utslippsfritt hydrogen erstatte fossil gass og kull, og bidra til betydelige utslippskutt i for eksempel produksjon av gjødsel, metaller og alternative fornybare drivstoff. 

ZERO jobber for:

  • rammebetingelser for utvikling av en verdikjede for fornybart hydrogen i Norge, og økt bruk av fornybart hydrogen til erstatning for fossile råstoff og innsatsfaktorer i industrien
  • differansekontrakter for hydrogen til produksjon og bruk i industri og skipsfa
Industriell klimapolitikk

ZERO jobber for at det er forutsigbar klimapolitikk for å kutte utslippene fra industrien i Norge og bygge ut nye grønne industrier. Vi jobber for at rammebetingelsene skal sikre raske nok utslippskutt til at vi når omstillingsmålet om å kutte utslippene med 55 prosent i Norge i 2030, samtidig som vi når et langsiktig mål om netto negative utslipp fra industrien.

Klimaeffektive rammebetingelser for industrien premierer raske utslippskutt, stiller klimakrav i offentlige støtteordninger, og insentiverer industriell CO2-fjerning.  

ZERO jobber for: 

  • rammebetingelser for omstilling av norsk eksport og utbygging av nye grønne industrier
  • rammebetingelser som sikrer areal- og energieffektiv industriutvikling, blant annet gjennom insentiver for samlokalisering av industri
  • klimakrav i CO2-kompensasjonsordningen
  • program for punktutslipp, en ordning med differansekontrakter for karbonreduksjon som risikoavlaster og fremskynder investeringer i utslippsreduserende tiltak


Rapporter og publikasjoner

14. august 2023 | ZERO-rapport

Grønne industriparker

14. juni 2023 | ZERO-rapport

Zerorapporten 2023: Usannsynlig, men mulig

5. april 2022 | ZERO-rapport

ZERO 2030: Slik når vi klimamålene