fbpx
Vi jobber med

Maritim

For å unngå skadelig global oppvarming må verden bli kvitt all fossil energibruk innen 2050, også til sjøs. Skal vi klare det, må noen utvikle løsningene nå.

Derfor jobber ZERO for en utslippsfri maritim sektor

Norge har en stor maritim bransje som allerede har bygget flere batteri- og hydrogenløsninger for skip. Og løsningene er tatt i bruk! I 2022 vil 72 elferger være i drift landet rundt. Da er vi på stø kurs mot målet om å erstatte alle våre rundt 200 dieselferger.   

Nå står andre skipstyper for tur, som for eksempel lasteskip og cruiseskip. I dag gjøres det lite for å få få frem ulike typer skip uten utslipp. ZERO mener Norge bør gå foran, og bygge skip som går på batteri eller hydrogen. Kan vi både utvikle skipene og ta dem i bruk selv, viser vi andre land at de fungerer og at andre også kan ta dem i bruk.

Skip har lang levetid, og skipstrafikken står for ca 2,5 prosent av de globale CO2-utslippene. Skipstrafikken er i dag en økende kilde til klimagassutslipp. Skal vi rekke å endre dette innen 2050 må vi starte arbeidet nå.

940 millioner tonn

Mengden CO2-utslipp den globale skipsfarten stod for i 2014
Kilde

Dette gjør ZERO

Vi samarbeider med dem i maritim bransje som vil gå foran og bygge utslippsfrie skip, og med dem som vil ta dem i bruk. Vi jobber også opp mot myndighetene for å få dem til å støtte bygging av utslippsfrie skip. Da kan Norge bidra med klimaløsninger til sjøs som verden trenger.

ZERO jobber for at:

  • Alle deler av maritim sektor skal ha klare mål for å redusere klimautslipp i tråd med klimamålene om minst 50 prosent kutt i maritim sektor innen 2030, og utarbeidelse av konkrete virkemidler som sikrer at det realiseres for alle deler av maritim sektor.
  • Fylkene kan stille krav om utslippsfrie løsninger i nye ferge- og hurtigbåtanbud ved å sikres tilstrekkelig økonomisk støtte i kontraktsperiodene.
  • Krav om utslippsfrie løsninger i alle havner innen 2022. Krav om utslippsfri inn- og utseiling innen 2024.
  • Innføre/øke miljødifferensiering av havneavgiftene og andre skipsrelaterte avgifter slik at det blir lønnsomt å legge om til fornybare og utslippsfrie løsninger.
  • Krav til utslippsfri seiling i alle turistfjorder så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026.
  • Framforhandle en avtale med næringslivet om et CO2-fond for maritim sektor, med forpliktende utslippsreduksjoner i tråd med klimamålene.

Rapporter og publikasjoner

14. juni 2023 | ZERO-rapport

Zerorapporten 2023: Usannsynlig, men mulig

5. april 2022 | ZERO-rapport

ZERO 2030: Slik når vi klimamålene

31. mars 2022 | ZERO-rapport

Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter