fbpx
Vi jobber med

Finans

Veksten i etterspørselen etter energi i vekstøkonomier må dekkes av fornybar energi dersom vi skal stanse klimaendringene.

Derfor jobber ZERO med finansiering av fornybar energi globalt

Elektrisitetsproduksjon er den største kilden til utslipp av klimagasser. Det er også den som vokser hurtigst, særlig i land på vei ut av fattigdom.

Kullkraftverk står for den største andelen av utslippene. FNs klimapanel har slått fast at om vi skal nå 1,5-gradersmålet, må kullbruken kuttes minst 60 prosent allerede i 2030.

Heldigvis er ny kullkraft er i ferd med å bli utkonkurrert av billigere sol, vind og batterier. Men det tar lenger tid før det er lønnsomt å stenge ned eksisterende kullkraft. Det planlegges over 700 nye kullkraftverk i verden. 90 prosent av dem i utviklingsland. De som bygges de nærmeste årene, kan bli stående i tiår og gjøre det umulig å nå klimamålene.

En viktig grunn til at kull fortsatt er billigst i mange markeder er at fornybar energi krever større investeringer, og i utviklingsland er finansieringskostnadene høye. Økt tilgang på kapital og mekanismer som kan håndtere risiko er derfor avgjørende.

Dette gjør ZERO

ZERO arbeider for at norske myndigheter skal lede an internasjonalt i arbeidet for å gi utviklingsland bedre alternativer enn kull, og bruke offentlige midler på en måte som utløser private investeringer i fornybar energi i disse markedene. Vi arbeider også for å få mer privat kapital inn i slike investeringer.

86 %

Kostnadsreduksjonen for solenergi fra 2009 til 2017

ZERO jobber for at:

  • Norge skal ta lederskap i internasjonale initiativ for å stanse bygging av ny kullkraft i utviklingsland gjennom å tilby en pakke av virkemidler som gir rimelige fornybare alternativer.
  • Det skal komme på plass en egen garantiordning for fornybar energi i utviklingsland der bistand brukes for å utløse større investeringer.
  • Oljefondet skal få investere mer direkte inn i fornybar energi, inkludert i vekstøkonomiene, og fase ut resterende investeringer i kull.
  • Norge skal øke energibistanden og overføringene til Norfunds investeringer i fornybar energi.
  • Det skal utredes et eget klimainvesteringsfond etter modell fra Nederland og Danmark for å mobilisere privat kapital inn i fornybar energi i utviklingsland.
  • Norske banker, finansinstitusjoner og andre investorer skal se mulighetene ved å investere mer i fornybar energi i vekstøkonomier.

Rapporter og publikasjoner

12. september 2022 |

Kan garantier få fart på fornybarpengene?

31. mars 2022 | ZERO-rapport

Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter

24. september 2021 | ZERO-rapport

ZEROs klimaplattform – jukselapp til ny regjering