fbpx
Vi jobber med

Energisystemer

Klarer vi å erstatte dagens fossile energibruk fra kull, gass og olje med fornybar energi fra sol, vind, vann og bio, løser vi klimakrisen. Derfor trenger vi å bygge mer fornybar energi så raskt vi kan.

Derfor jobber ZERO med energisystemer

Fornybar energi er grunnlaget for et samfunn uten utslipp. Men vi er langt unna. Bare rundt 11 prosent av energien som produseres i verden i dag er fornybar, og bare 26 prosent av strømproduksjonen. For å unngå skadelig global oppvarming haster det derfor med å bygge mer fornybar energi.

På verdensbasis vil sol og vind være de dominerende og billigste kildene til ny, fornybar energi. I Norge er det havvind i kombinasjon med sol, vann og landvind, som peker seg ut.

Norge og Europa

Nesten all elektrisitet som produseres i Norge er fornybar, men vi bruker mye fossil energi i transportsektoren, industrien og til olje- og gassproduksjon. Til sammen er ca. halvparten av energibruken i Norge fortsatt fossil. Alt dette skal erstattes med fornybar energi. Det kan vi få fra vindkraft på land og til havs, bygge ut solkraft, ruste opp vannkraftverk, og vi kan spare mer på energien vi har gjennom å energieffektivisere hus og bygninger.

Norge er koblet til det europeiske kraftnettet gjennom 18 mellomlandsforbindelser (de såkalte utenlandskablene). Disse er viktige for effektiv utnyttelse av fornybar energi. Etterhvert som vi får mer og mer uregulerbar fornybar energi i Norden og Europa, vil et tettere integrert marked være viktig for å kunne utveksle kraft og utnytte fleksibiliteten i energisystemet i Norge og kontinentet.

Systemsmart energibruk

ZERO er sekretariat for prosjektet Systemsmart energibruk, et samarbeidsprosjekt mellom blant annet nettselskaper, fjernvarmeselskaper, energiselskaper og Enova. I prosjektet ser vi på hvordan vi kan utsette eller unngå utbygging av for mye infrastruktur ved å gjøre tiltak på forbrukersiden som fleksibilitet, energisparing, økt bruk av varmesystemer og lokal energiproduksjon. Målet med prosjektet er å fremme alternative tiltak til å bygge nett og foreslå politiske endringer for å utløse tiltakene. Les mer om prosjektet på www.systemsmart.no.

11%

Andelen av den globale energiproduksjonen som var fornybar i 2018

Kilde

Dette gjør ZERO

ZERO jobber opp mot fornybarbransjen og myndighetene for at Norge skal bygge nok fornybar energi og kraftnett til at vi kan fase ut all vår fossile energibruk. I ZERO2030 beregnet vi et behov for 55 TWh ny fornybar energi frem mot 2030 for å nå klimamålene, ha mulighet til å etablere nye grønne næringer og ha et lite kraftoverskudd i 2030.

ZERO jobber for at:

 • Økt utbygging av fornybar energi i Norge. 
 • Stor satsing på havvind i Norge. ZERO støtter utbygging av hele Utsira Nord, Sørlig Nordsjø II og Trollvind. Nye områder må åpnes og lyses ut snarest, blant annet økt areal på Sørlig Nordsjø II. 
 • En storsatsing på solenergi i Norge. Vi mener det bør fastsettes et mål på 10 TWh sol innen 2030.
 • Kraftig satsing på energieffektivisering i bygg, med mål om at det skal utløse 20 TWh mot 2030. Her trengs støtte til energieffektivisering i kombinasjon med utvikling av mer markedsbaserte løsninger, som ENØK-støtte til håndverkere og energispareforpliktelser. 
 • En smartere energibruk for raskere elektrifisering og bedre utnyttelse av eksisterende energikilder, samt å unngå overinvestering i nett og ny kraftproduksjon. Les mer om prosjektet «systemsmart energibruk» her.
 • Utbygging av fjernvarme og lokale energiløsninger for å hindre store investeringer i strømnettet.
 • Forbud mot all bruk av fossil olje og gass i byggsektoren og i fjernvarme.
 • Fornybar energibruk offshore, enten gjennom elektrifisering med kabler fra land eller ved utbygging av havbasert fornybar energiproduksjon. ZERO mener en større del av kraftforbruket må produseres lokalt på sokkelen med havvind.
 • Utnyttelse av Norges komparative fortrinn innen offshore havvind, ved å utvikle teknologi, bygge opp en leverandørindustri og erstatte fossil kraftbruk offshore.
 • Høyere CO2-avgifter på bruk av fossil energi for å redusere bruk og skape konkurransefortrinn for fornybare løsninger.
 • Et robust og effektivt strømnett for rask elektrifisering av samfunnet.

Våre fagpersoner på feltet

Rådgiver energi og prosjektleder for Zerokonferansen

Rapporter og publikasjoner

14. juni 2023 | ZERO-rapport

Zerorapporten 2023: Usannsynlig, men mulig

4. mai 2023 | Høringsinnspill

ZEROs høringsinnspill til Energikommisjonen

17. august 2022 | ZERO-rapport

Differansekontrakter for hydrogen