fbpx
Vi jobber med

Energisystemer

Halvparten av energibruken i Norge er fossil. Dette gjelder blant annet industri- og transportsektoren. Klarer vi å erstatte dagens fossile energibruk fra kull, gass og olje med energieffektivisering og fornybar energi fra sol, vind, vann og bio, løser vi klimakrisen.

Elektrifisering er det viktigste tiltaket for å kutte utslipp, og krever mer fornybar energi. Derfor må vi først frigjøre energi og effekt gjennom energieffektivisering og fleksibelt forbruk, og bygge mer produksjon. Vi er nødt til å prioritere riktige arealer til produksjon for å ta vare på naturen og biologisk mangfold samtidig som vi bygger ut ny fornybar energi.

Derfor jobber ZERO for utslippsfrie energisystemer

For å kutte utslipp i alle de største utslippssektorene kreves en storstilt elektrifisering. Alt fra motorsager, biler, busser, lastebiler og cruisebåter skal over på strøm, og vi skal bygge ny industri basert på fornybar energi. Da trenger vi mer energi over tid, og mer effekt når for eksempel kjøretøy skal lades raskt. Dette setter energisystemet vårt på prøve.

Samtidig som vi trenger mer produksjon av både vannkraft, landvind, havvind og sol, ønsker vi ikke å bygge mer kraftledninger og fornybar energi enn nødvendig. For at ikke mangel på energi og effekt skal bli en barriere for det grønne skiftet, må vi gjøre energisystemet smartere og mer fleksibelt, samt utnytte alle energiressurser optimalt.

Norge og Europa

Nesten all elektrisitet som produseres i Norge er fornybar, men vi bruker mye fossil energi i transportsektoren, industrien og til olje- og gassproduksjon. Til sammen er ca. halvparten av energibruken i Norge fortsatt fossil. Alt dette skal erstattes med fornybar energi. Det kan vi få fra vindkraft på land og til havs, bygge ut solkraft, ruste opp vannkraftverk, og vi kan spare mer på energien vi har gjennom å energieffektivisere hus og bygninger.

Norge er koblet til det europeiske kraftnettet gjennom 18 mellomlandsforbindelser (de såkalte utenlandskablene). Disse er viktige for effektiv utnyttelse av fornybar energi. Etterhvert som vi får mer og mer uregulerbar fornybar energi i Norden og Europa, vil et tettere integrert marked være viktig for å kunne utveksle kraft og utnytte fleksibiliteten i energisystemet i Norge og kontinentet.

Systemsmart energibruk

ZERO er sekretariat for prosjektet Systemsmart energibruk, et samarbeidsprosjekt mellom blant annet nettselskaper, fjernvarmeselskaper, energiselskaper og Enova. I prosjektet ser vi på hvordan vi kan utsette eller unngå utbygging av for mye infrastruktur ved å gjøre tiltak på forbrukersiden som fleksibilitet, energisparing, økt bruk av varmesystemer og lokal energiproduksjon. Målet med prosjektet er å fremme alternative tiltak til å bygge nett og foreslå politiske endringer for å utløse tiltakene. Les mer om prosjektet på www.systemsmart.no.

Selv om Norge er blant de med høyest andel fornybar energi i kraftsystemet, er mer enn halvparten av norsk energibruk fossil.

Kilde: NVE. 

Dette gjør ZERO

ZERO jobber for et utslippsfritt energisystem som eksisterer på naturens premisser, med nok energi og effekt til klimaomstillingen og nye, grønne næringer. ZERO jobber opp mot bransjen og myndighetene for at Norge skal energieffektivisere og bygge nok fornybar energi og kraftnett til at vi kan fase ut all vår fossile energibruk. En viktig del av dette er å jobbe for:

Rammevilkår som utløser ny produksjon

Produksjon av ny fornybar energi er avgjørende for å nå klimamålene. Vi trenger forutsigbare rammevilkår som gjør at det er attraktivt å investere i ny produksjon i Norge. Kommuner som stiller areal til rådighet for fornybar energi, må tjene mer på det. Samtidig må vi ta bedre vare på natur, og vi må prioritere strengere hva som skal bygges og hvor det skal bygges. ZERO jobber for at vi skal få nok ny produksjon slik at vi kan gjennomføre nødvendige klimakutt. 

Zero jobber for å utløse mer:

  • Vannkraft
  • Vind på land
  • Havvind
  • Sol på bygg og bakke
Riktig og nok areal til fornybar energi og infrastruktur

Prioritering av riktig areal til fornybar energi og tilhørende infrastruktur er essensielt for å få bygget ut nok fornybar energi og samtidig ta vare på natur og biologisk mangfold. Den grønne omstillingen er areal- og kraftkrevende. Areal og natur er knappe ressurser og må prioriteres, og der areal brukes må arealtap restaureres eller kompenseres. Prioriteringer og løsninger for restaurering er avgjørende for å sikre en grønn industriutvikling og utbygging av ny fornybar kraft, og samtidig ivareta forpliktelser i den internasjonale naturavtalen og forpliktelser om netto nullutslipp i arealsektoren. 

I januar 2024 hadde ZERO-prosjektet “Trilemma” oppstart, som skal vurdere hvordan norske virksomheter og myndigheter skal forholde seg til strengere krav til natur i årene fremover. Prosjektets funn blir utgitt som rapport, og presenteres på Zerokonferansen 2024. For mer informasjon, kontakt hakon.tomter@zero.no.

Rammevilkår som utløser energieffektivisering og systemsmart energibruk

Vi skal ikke bare bygge ut ny fornybar energi, vi skal også bruke den eksisterende energien mye smartere. Mer bruk av vannbåren varme, energieffektivisering og fleksibelt forbruk er viktig for å møte den økende etterspørsel etter strøm. Derfor jobber ZERO for en smartere energibruk for raskere elektrifisering og bedre utnyttelse av eksisterende energikilder, samt å unngå overinvestering i nett og ny kraftproduksjon. Les mer om prosjektet systemsmart energibruk her som ZERO har vært sekretariat for fra 2021-2024.

Sikre nok nett til klimatiltak, i Norge og Norden

Et robust og effektivt strømnett er nødvendig for elektrifiseringen av samfunnet. Vi må doble nettkapasiteten vi har brukt hundre år på å bygge opp, på få år.

ZERO jobber for

  • Nettkapasitet til elektrifisering av landtransport, maritimt og industri
  • Mellomlandsforbindelser som sikrer god overføringskapasitet i Norden
Mobilisere idrettsbevegelsen og utløse mer produksjon og sparing på idrettsanlegg

Gjennom prosjektet energismarte idrettsanlegg jobber vi for at norsk idrettsbevegelse kan sikre seg mot høye energipriser gjennom systemsmarte tiltak for energieffektivisering og -produksjon. Med over 50 000 idrettsanlegg kan energisparing og fornybar produksjon på disse gjøre at idretten spiller en viktig rolle i å frigi kraft til klimatiltak. På den måten kan idrettsbevegelsen bidra til den store energiomstillingen som skal skje på nasjonalt nivå. Les mer om prosjektet her. Kontakt synnove.andresen@zero.no for mer informasjon.

Noen av leveransene i prosjektet er

  • Sjekklister for ulike anleggstyper
  • Webinarer og seminarer
  • Bidra til nye forbildeprosjekter for energieffektivisering eller lokal energiproduksjon
  • Kampanjer på sosiale medier
  • Innspill til myndigheter om forbedring eller nye virkemidler
  • Utspill og kronikker i media (eksempel her)

Våre fagpersoner på feltet

Rådgiver energi og prosjektleder for Zerokonferansen
Seniorrådgiver, næringsliv

Rapporter og publikasjoner

14. juni 2023 | ZERO-rapport

Zerorapporten 2023: Usannsynlig, men mulig

4. mai 2023 | Høringsinnspill

ZEROs høringsinnspill til Energikommisjonen

17. august 2022 | ZERO-rapport

Differansekontrakter for hydrogen