fbpx
Vi jobber med

Transport

Transportomfanget øker og sektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. For å lykkes med å gjøre transporten utslippsfri må alle fossile drivstoff ut av markedet og teknologien må skiftes ut i alle kjøretøykategorier.

Derfor jobber ZERO med å gjøre transporten utslippsfri

Biler, varebiler, lastebiler, busser, anleggsmaskiner, ferger og fly står for store utslipp av klimagasser. Det skyldes i hovedsak at de fleste av dem fortsatt går på fossilt drivstoff. Stadig flere kjøper elbil, og i Norge ligger vi an til å nå målet om 100 prosent elektrisk nybilsalg i 2025 for personbilene. I tillegg er også en voksende andel nye lastebiler el og biogass. Samtidig er det mange ulike typer kjøretøy og maskiner som må bytte drivstoff for at vi skal kunne kutte klimagassutslippene raskt nok. Målet er at nesten alle nye kjøretøy skal være utslippsfrie i 2030.

Dette gjør ZERO

ZERO jobber med alle transportkategorier som står for betydelige utslipp. Her er en oversikt over ZEROs arbeid innen utslippsfrie kjøretøy, anleggsplasser, luftfart, samt drivstoff- og ladeinfrastruktur.

Fossilfrie kjøretøy

Skal vi lykkes med å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren, er vi avhengig av å ta elbilrevolusjonen videre fra personbiler, varebiler og busser til , lastebiler, anleggsmaskiner og andre nyttekjøretøy. Her trengs nye og sterkere virkemidler som funker for nyttekjøretøy, vi trenger at bilprodusentene får farten opp, og vi trenger at både det offentlige og det private etterspør klimavennlige kjøretøy og transporttjenester – dette jobber ZERO stadig mer med.

ZERO jobber for: 
 • Forbedringer i ENOVAs programmer for å få større fart på utrulling av kjøretøy og infrastruktur for fornybart drivstoff
 • Utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for ellastebiler, biogass og hydrogen i hele Norge, først langs de mest trafikkerte ferdselsårene og på knutepunkter
 • Fortsatt fullt fritak fra alle kjøps- og bruksavgifter inkludert bompenger for utslippsfrie varebiler, lastebiler og busser
 • Innføring av engangsavgift for fossile lastebiler og busser
 • Rabatt i alle bomringer og bomstrekninger for lastebiler som går på biogass
 • CO2-avgiften på fossilt drivstoff trappes opp som planlagt til 2000 kr/tonn i 2030, uten at det kompenseres med nedtrapping av andre avgifter
 • Alle offentlige bestillere skal stille krav om, eller premiere, utslippsfri frakt av varer og tjenester
Utslippsfri bytransport
Byene har tatt på seg ledertrøya i det store skiftet til utslippsfri transport med elektriske busser, varebiler og taxi. ZERO samarbeider blant annet med storbyene og transportbedrifter for å fremme tiltak, virkemidler, innkjøp og prosjekter som får fart på utslippsfri varedistribusjon og utslippsfrie busser.

ZERO jobber for at:

 • Omstilling fra fossil til utslippsfri varelevering i byene.
 • Nullutslippssoner: ZERO arbeider for at norske byer vedtar, og får lov til å innføre, nullutslippssoner i sentrum, med vedtak om skrittvis utvidelse av sonen. Samt tilgang i kollektivfeltet for utslippsfrie nyttekjøretøy
 • En storskala overgang til utslippsfrie og fossilfrie busser i fylkestrafikk, ekspressbusser og turbusser.
 • En raskere omstilling til utslippsfrie drosjeflåter.
 • Utbygging av ladeinfrastruktur for nyttekjøretøy i og rundt de store byene
 • Storstilt utrulling av klimatiltak og klimaledelse i kommunene. Les ZEROs sjekklister for lokale klimatiltak og klimaledelse her.
Energi og drivstoff

Hydrogenlastebiler er et viktig supplement til biogass og batterier for å avkarbonisere hele transportflåten. Bruk av hydrogen i transportsektoren gir muligheter til å raskere omstille all nyttetransport, med lengre rekkevidde for tyngre biler og tog, og nok rekkevidde og kraft til ferger og hurtigbåter.

Det vil fortsatt være behov for flytende drivstoff i tunge kjøretøy skip og fly og her spiller bærekraftig biodrivstoff en avgjørende rolle for å kunne kutte utslipp raskt og på lang sikt.

ZERO jobber for:

 • Rammebetingelser for økt bruk av hydrogen til tyngre transport i Norge.
 • Rammebetingelser for økt bruk av bærekraftig biodrivstoff der dette er hensiktsmessig, med omsetningskrav og frivillig innblanding.
 • Grunnleggende fylleinfrastruktur for biogass og hydrogen for tyngre kjøretøy.
Utslippsfri og fossilfri luftfart

ZERO jobber for en fossil- og utslippsfri luftfart. Elektriske fly er under rask utvikling og vårt kortbanenett med anbud muliggjør utrulling av utslippsfrie løsninger for flytrafikken på et tidlig teknologistadium.

ZERO jobber også for økt bruk av biodrivstoff i luftfarten, som i dag er den eneste tilgjengelige fornybare løsningen. Mot 2030 vil biodrivstoff kunne muliggjøre store utslippsreduksjoner i luftfarten.

ZERO jobber for at:

 •  Norge blir den første nasjonen med elektrifisert innenriks luftfart.
 •  Myndighetene stiller krav om reduserte utslipp for nye anbud på kortbanenettet, samt får på plass pilottesting av de første utslippsfrie flyene i kommende anbudsperiode.
 • Omsetningskravet for bærekraftig biodrivstoff i luftfarten trappes opp til 15 prosent i 2030, kombinert med en ordning for frivillig innblanding over det.
 • Myndighetene bruker avgiftene på luftfart for å stimulere til bruk av bærekraftig biodrivstoff og utslippsfrie fly.
Utslipp fra produksjon av kjøretøy

Vi skal til en verden uten utslipp. Dette krever en massiv elektrifisering av transportsektoren, og skal vi lykkes vil det kreve en mangedobling av batteriproduksjonskapasiteten. På veien mot denne utslippsfrie verden må vi kutte alle utslippene også fra produksjonen av kjøretøyene, ikke bare fra bruken. Det er derfor avgjørende at ny batteriproduksjon, og batterienes verdikjede, bygges opp med fornybar energi, uten menneskerettighetsbrudd og ned mot ingen utslipp. Derfor jobber ZERO med hva vi kan gjøre i Norge for å få utslippene ned fra kjøretøy som settes på norske veier. 

ZERO jobber for at:

 • Alle som kjøper inn kjøretøy skal bidra til åpenhet rundt utslipp i produksjon
 • Bilavgiftssystemer skal bidra til å incentivere biler med mindre utslipp i produksjon
 • Norge skal ta en rolle i batteriproduksjon, basert på fornybar energi med tydelig krav til miljø og arealbruk 
Anleggsplasser

Bygging av vei, bane og bygg må også bli fossilfritt. ZERO begynte å jobbe med å redusere utslippene fra anleggsvirksomhet i 2012, og har jobbet mye med krav i offentlige anbud og med å realisere de første fossil- og utslippsfrie anleggsplassene. Transporten inn og ut fra anleggsplassene, samt transport av masser, skal bli utslippsfri. Vi jobber også med utslippskutt fra materialene i anleggsprosjekter, dette kan du lese mer om under vårt fagarbeid på Sirkulær økonomi. 

ZERO jobber for at:

 • Alle offentlige bestillere skal stille krav om fossilfrie anleggsplasser med så stor andel utslippsfrie maskiner og transport som mulig.
 • Statens vegvesen, Nye Veier og Bane Nor skal gå fra piloter til utrulling av utslippsfrie og fossilfrie anleggsplasser
 • Det skal være lov å stille krav til private om utslippsfrie og fossilfrie anleggsplasser
 • Utvikling av gode systemer og løsninger for lettere tilgang på strøm og lading for utslippsfrie anleggsplasser.

Rapporter og publikasjoner

14. juni 2023 | ZERO-rapport

Zerorapporten 2023: Usannsynlig, men mulig

9. mars 2023 |

Elektriske varebiler i Oslo

26. januar 2023 | ZERO-rapport

Hele bilen til null