fbpx
Vi jobber med

Transport

Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge, og den største bidragsyteren er nyttetransport. Skal transporten bli utslippsfri, må alle fossile drivstoff ut av markedet og teknologien må skiftes ut i alle kjøretøykategorier, både på land, på vann og i lufta. Elektrifisering, hydrogen, biogass og biodrivstoff trengs for å komme i mål.

Det er også avgjørende at Nasjonal transportplan planlegges og følges opp i tråd med klimamålene.

Derfor jobber ZERO med å gjøre transporten utslippsfri

Biler, varebiler, lastebiler, busser, gravemaskiner, bulldosere, ferger og fly står for store utslipp av klimagasser. Det skyldes i hovedsak at de fleste av dem fortsatt går på fossilt drivstoff. Stadig flere kjøper elbil, og i Norge ligger vi an til å nå målet om 100 prosent elektrisk nybilsalg i 2025 for personbilene. I tillegg kjøpes det stadig flere elektriske og biogassdrevne lastebiler.

Mange ulike typer kjøretøy og maskiner må bytte drivstoff for at vi skal kunne kutte klimagassutslippene raskt nok. Målet er at nesten alle nye kjøretøy skal være utslippsfrie i 2030. Kombinert med bruk av biodrivstoff, får vi da kuttet over halvparten av utslippene fra transportsektoren.

Dette gjør ZERO

ZERO jobber med alle transportkategorier som står for betydelige utslipp. Her er en oversikt over ZEROs arbeid innen fossilfrie og utslippsfrie kjøretøy, anleggsplasser, luftfart, samt drivstoff- og ladeinfrastruktur og Nasjonal transportplan

Fossilfrie og utslippsfrie kjøretøy

Skal vi lykkes med å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren, er vi avhengig av å ta elbilrevolusjonen videre fra personbiler, varebiler og busser til , lastebiler, anleggsmaskiner og andre nyttekjøretøy. Her trengs nye og sterkere virkemidler som fungerer for nyttekjøretøy, vi trenger at bilprodusentene får farten opp, og vi trenger at både det offentlige og det private etterspør klimavennlige kjøretøy og transporttjenester – dette jobber ZERO stadig mer med.

ZERO jobber for: 

 • forbedringer i ENOVA sine programmer for å få større fart på utrulling av utslippsfrie kjøretøy
 • utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for ellastebiler, biogass og hydrogen i hele Norge, først langs de mest trafikkerte ferdselsårene og på knutepunkter
 • fortsatt fullt fritak fra alle kjøps- og bruksavgifter inkludert bompenger for utslippsfrie varebiler, lastebiler og busser, og innføring av engangsavgift for fossile lastebiler og busser
 • rabatt i alle bomringer og bomsrekninger for lastebiler som går på biogass
 • at CO2-avgiften på fossilt drivstoff trappes opp som planlagt mot  til 2000 kr/tonn i 2030, uten at det kompenseres med nedtrapping av andre avgifter
 • at alle offentlige bestillere skal stille krav om, eller premiere, utslippsfri frakt av varer og tjenester. Det er også viktig at private aktører etterspør utslippsfri transport når de bestiller varer og tjenester.
 • å samle framoverlente aktører langs hele transportverdikjeden, Statens vegvesen og fremoverlente kommuner i Forum for nyttetransport
Utslippsfri bytransport

Byene har tatt på seg ledertrøya i det store skiftet til utslippsfri transport med elektriske busser, varebiler og taxi. ZERO samarbeider blant annet med storbyene og transportbedrifter for å fremme tiltak, virkemidler, innkjøp og prosjekter som får fart på utslippsfri varedistribusjon og utslippsfrie busser.

ZERO jobber for:

 • omstilling fra fossil til utslippsfri varelevering i byene
 • nullutslippssoner – ZERO arbeider for at norske byer vedtar, og får lov til å innføre, nullutslippssoner i sentrum, og med vedtak om skrittvis utvidelse av sonen. Samt tilgang i kollektivfeltet for utslippsfrie nyttekjøretøy
 • en storskala overgang til utslippsfrie og fossilfrie busser i fylkestrafikk, ekspressbusser og turbusser
 • en raskere omstilling til utslippsfrie drosjeflåter
 • utbygging av ladeinfrastruktur for nyttekjøretøy i og rundt de store byene
 • storstilt utrulling av klimatiltak og klimaledelse i kommunene. Les ZEROs sjekklister for lokale klimatiltak og klimaledelse her.
Energi og drivstoff

Hydrogenlastebiler er et viktig supplement til biogass og batterier for å avkarbonisere hele transportflåten. Bruk av hydrogen i transportsektoren gir muligheter til å raskere omstille all nyttetransport, med lengre rekkevidde for tyngre biler og tog, og nok rekkevidde og kraft til ferger og hurtigbåter.

Det vil fortsatt være behov for flytende drivstoff i tunge kjøretøy skip og fly og her spiller bærekraftig biodrivstoff en avgjørende rolle for å kunne kutte utslipp raskt og på lang sikt.

ZERO jobber for:

 • rammebetingelser for økt bruk av hydrogen til tyngre transport i Norge
 • rammebetingelser for økt bruk av bærekraftig biodrivstoff der dette er hensiktsmessig, med omsetningskrav og frivillig innblanding
 • en grunnleggende fylleinfrastruktur for biogass og hydrogen for tyngre kjøretøy
Utslippsfri og fossilfri luftfart

ZERO jobber for en fossilfri og utslippsfri luftfart. Elektriske fly er under rask utvikling og vårt kortbanenett med anbud muliggjør utrulling av utslippsfrie løsninger for flytrafikken på et tidlig teknologistadium. Fra 2030 vil elfly og hydrogenfly kunne sørge for store utslippskutt i luftfarten. For å få til det, må vi alt nå jobbe med teknologiutvikling, nye samarbeid og infrastruktur.

ZERO jobber også for økt bruk av biodrivstoff i luftfarten, som per dags dato er den eneste tilgjengelige fornybare løsningen. Mot 2030 vil biodrivstoff kunne muliggjøre store utslippsreduksjoner i luftfarten.

ZERO jobber for at:

 •  Norge blir den første nasjonen med elektrifisert innenriks luftfart
 • myndighetene stiller krav om reduserte utslipp for nye anbud på kortbanenettet, samt får på plass pilottesting av de første utslippsfrie flyene i kommende anbudsperiode
 • omsetningskravet for bærekraftig biodrivstoff i luftfarten trappes opp til 15 prosent i 2030 og inkluderer e-fuels, med en ordning for frivillig innblanding på toppen
 • myndighetene bruker avgiftene på luftfart for å stimulere til bruk av bærekraftig biodrivstoff, e-fuels og utslippsfrie fly
Utslipp fra produksjon av kjøretøy

Vi skal til en verden uten utslipp. Dette krever en massiv elektrifisering av transportsektoren, Skal vi lykkes, vil det kreve en mangedobling av kapasiteten for batteriproduksjon. På vei mot null må vi også kutte alle utslippene fra produksjonen av kjøretøyene, ikke bare fra bruken. Det er derfor avgjørende at ny batteriproduksjon, og batterienes verdikjede, bygges opp med fornybar energi, uten menneskerettighetsbrudd og ned mot ingen utslipp. Derfor jobber ZERO med hva vi kan gjøre i Norge for å få utslippene ned fra kjøretøy som settes på norske veier. 

ZERO jobber for

 • at alle som kjøper inn kjøretøy skal bidra til åpenhet rundt utslipp i produksjon
 • at bilavgiftssystem når alle vare og personbiler som selges er elektriske skal bidra til å incentivere biler med mindre utslipp i produksjon
 • at Norge skal ta en rolle i batteriproduksjon, basert på fornybar energi med tydelig krav til miljø og arealbruk
Anleggsplasser

ZERO har i mange år jobbet med å kutte utslippene fra anleggvirksomhet. Utslippsfrie anleggsplasser har for lengst vist at det er teknologisk mulig å kutte de direkte utslippene fra anleggsmaskiner og massetransport. Flere veistrekninger og systematisk jobbing med klimagassbudsjett og regnskap for infrastrukturprosjekter, har vist at det også er mulig å kutte halvparten av utslippene fra materialbruk. Ettersom en svært stor del av utslippene i anleggssektoren kommer fra arealbruksendringer og materialbruk (betong, stål, asfalt osv.), blir det avgjørende at vi klarer å kutte også disse, og at det skjer raskt nok.

ZERO jobber for:

 • at alle offentlige bestillere skal stille krav om utslippsfrie anleggsplasser 
 • at Statens vegvesen og Nye Veier og Bane Nord skal gå fra piloter til utrulling av utslippsfrie og fossilfrie anleggsplasser
 • forutsigbar og tilstrekkelig offentlig insentiver og støtte til utslippsfrie anleggsmaskiner og tilhørende ladeinfrastruktur frem til det er kommersielt lønnsomt
 • at det skal være lov å stille krav til private om utslippsfrie og fossilfrie anleggsplasser
 • tilstrekkelig tilgang og effekt til lading på anleggsplassene
 • at det kommer på plass klimabudsjett for Nasjonal transportplan, slik at alle infrastrukturprosjekter som bygges ut kutter sine totale utslipp (materialer, maskiner, arealbruksendringer), og at utslippene fra bygging av vei og bane kuttes med 55 prosent innen 2030.
 • at Nye Veier, Statens vegvesen og Bane Nor stiller krav om utslippskutt fra materialer, maskiner og arealbruksendringer i alle sine prosjekter. 
Nasjonal transportplan

Transportbehovet i samfunnet øker stadig. Det mest avgjørende for utslippskutt er teknologiskift for kjøretøyene. FNs klimapanel antar at et rundt 70 prosent av utslippskuttene vil komme fra elektrifisering, hydrogen, biogass og biodrivstoff i transportsektoren. Men vi er også avhengige av å planlegge bedre, og legge til rette for mindre transport, smartere transport og ikke legge opp til stor økning i transportbehovet. 

Nasjonal transportplan legger rammene for utviklingen av norsk transportsektor. Det er derfor viktig at planen er i tråd med klimamålene.

ZERO mener at:

 • de prosjektene som bidrar til at klimamålene nås, må prioriteres
 • utslippene fra bygging av infrastruktur må kuttes, gjennom å få på plass et klimabudsjett for alle utbygginger i NTP
 • transportens energibehov må sees samlet og på tvers, og det må legges til rette for at transporten får den fornybare energien den trenger, der den trenger det, når den trenger det
 • teknologimålene i Nasjonal transportplan må oppdateres slik at de er ambisiøse, og i tråd med klimamålene. Virkemidler for å nå målene må være en del av planen.
Forum for nyttetransport

Nyttetransporten står nå for den største andelen av transportutslippene på vei. Teknologien er tilgjengelig og markedet er i gang, men det trengs en målrettet satsing for å få rullet ut nullutslippskjøretøyene raskt nok til å nå klimamålene. 

For å akselerere overgangen til utslippsfri nyttetransport, samler ZERO Norges mest fremoverlente virksomheter og byer i Forum for nyttetransport. Forumet skal være en pådriver for erfaringsutveksling og informasjonsdeling rundt kjøretøy, infrastruktur og virkemidler, og gjennom dette bidra til at det kommer flere utslippsfrie kjøretøy på norske veier. 

Ved å jobbe sammen med å overvinne hindringer og finne nye løsninger, har vi fått gjennomslag for viktige politiske seire som øker tempoet inn i nullutslippssamfunnet. Selv om vi har fått til mye, trengs det fortsatt innsats for økt tempo i utslippskuttene. For å klare dette, inviterer vi private og offentlige aktører fra næringen til å delta, og til å bidra med finansiering.

Rapporter og publikasjoner

14. juni 2023 | ZERO-rapport

Zerorapporten 2023: Usannsynlig, men mulig

9. mars 2023 |

Elektriske varebiler i Oslo

26. januar 2023 | ZERO-rapport

Hele bilen til null