fbpx
Vi jobber med

Transport

Transportomfanget øker og sektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. For å lykkes med å gjøre transporten utslippsfri må alle fossile drivstoff ut av markedet og teknologien må skiftes ut i alle kjøretøykategorier.

Derfor jobber ZERO med å gjøre transporten utslippsfri

Biler, varebiler, lastebiler, busser og ferger står for store utslipp av klimagasser. Det skyldes i hovedsak at de fleste av dem går på drivstoff fra fossil energi som bensin og diesel. Stadig flere mennesker kjøper elbil, særlig i Norge, men samtidig er det mange ulike typer kjøretøy som må bytte drivstoff for at vi skal kunne kutte klimagassutslippene raskt nok. Målet er at nesten alle nye kjøretøy skal være utslippsfrie i 2030.

Dette gjør ZERO

ZERO jobber med alle transportkategorier som står for betydelige utslipp. Her er en oversikt over ZEROs arbeid innen utslippsfrie kjøretøy, luftfart, samt drivstoff- og ladeinfrastruktur.

Fossilfrie kjøretøy

Skal vi lykkes med å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren, er vi avhengig av å ta elbilrevolusjonen videre fra personbiler og busser til varebiler, lastebiler, anleggsmaskiner og andre nyttekjøretøy. Her trengs nye og sterkere virkemidler som funker for nyttekjøretøy, vi trenger at bilprodusentene får farten opp, og vi trenger at både det offentlige og det private etterspør klimavennlige kjøretøy og transporttjenester – dette jobber ZERO stadig mer med.

ZERO jobber for: 
 • Et CO2-fond for næringslivet med forsterket støtte til innkjøp av nyttekjøretøy
 • Forbedringer i ENOVA sine programmer for å få større fart på utrulling av kjøretøy og infrastruktur for fornybart drivstoff
 • Fortsatt fullt fritak fra alle kjøps- og bruksavgifter inkludert bompenger for utslippsfrie varebiler, lastebiler og busser
 • Klimaklasse i bomringer og andre bomsnitt der lastebiler som går på biogass og bioetanol fra avanserte råstoff, samt ladbare hybridvare- og lastebiler med god rekkevidde, gis rabatt i en overgangsperiode
 • Nullutslippssoner – ZERO arbeidet for at norske byer vedtar nullutslippssoner i sentrum, og med vedtak om skrittvis utvidelse av sonen.
 • ZERO arbeider for at CO2-avgiften på fossilt drivstoff trappes opp gradvis fra dagens nivå på ca. 500 kr per tonn til 1500 kr/tonn.
Utslippsfri bytransport
Byene har tatt på seg ledertrøya i det store skiftet til utslippsfri transport med elektriske busser, varebiler og taxi. ZERO samarbeider blant annet med storbyene og transportbedrifter for å fremme tiltak, virkemidler, innkjøp og prosjekter som får fart på utslippsfri varedistribusjon og utslippsfrie busser.

ZERO jobber for at:

Energi og drivstoff

Hydrogenbiler er et viktig supplement til batteribiler for å avkarbonisere hele transportflåten. Bruk av hydrogen i transportsektoren gir muligheter til å raskere omstille hele personbilmarkedet, lengre rekkevidde for tungtransport eller tog, og nok rekkevidde og kraft til ferger og hurtigbåter.

Det vil fortsatt være behov for flytende drivstoff i tunge kjøretøy skip og fly og her spiller bærekraftig biodrivstoff en avgjørende rolle for å kunne kutte utslipp raskt

ZERO jobber for:

 • Rammebetingelser for økt bruk av hydrogen til transportsektoren, spesielt for tyngre transport i Norge.
 • Rammebetingelser for økt bruk av bærekraftig biodrivstoff der dette er hensiktsmessig.
 • En grunnleggende fylleinfrastruktur for biogass og hydrogen for tyngre kjøretøy.
Utslippsfri luftfart

ZERO jobber for en utslippsfri luftfart. Elektriske fly er under rask utvikling og vårt kortbanenett med anbud muliggjør utrulling av utslippsfrie løsninger for flytrafikken på et tidlig teknologistadium.

ZERO jobber også for økt bruk av biodrivstoff i luftfarten, som per dags dato er det eneste tilgjengelige fornybare løsningen. Mot 2030 vil biodrivstoff kunne muliggjøre store utslippsreduksjoner i luftfarten.

ZERO jobber for at:

 • Norge blir den første nasjonen med helelektrisk innenriks luftfart.
 • Myndighetene stiller krav om reduserte utslipp for nye anbud på kortbanenettet.
 • Det innføres et omsetningskrav for bærekraftig biodrivstoff i luftfarten.
 • Myndighetene bruker avgiftene på luftfart for å stimulere til bruk av bærekraftig biodrivstoff.

Rapporter og publikasjoner

9. mars 2023 |

Elektriske varebiler i Oslo

26. januar 2023 | ZERO-rapport

Hele bilen til null

5. april 2022 | ZERO-rapport

ZERO 2030: Slik når vi klimamålene