PM: Må stille krav til fornybare løsninger

Regjeringen la mandag fram plan for fossilfri kollektivtrafikk, som oppfølging av stortingsvedtak om nullutslipp- og fossilfri kollektivtrafikk fra 2015 og gjeldende regjeringserklæring.

– Det grønne skiftet i kollektivtrafikken er godt i gang og er den delen av transportsektoren som nå først kan få til et fullt skifte til utslippsfri og fossilfri transportsektor. Men for å få til det, trengs det forbedrede virkemidler, kombinert med finansiering og krav. Vi hadde forventet mer konkrete, nye virkemidler for å få dette til i handlingsplanen, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Fossilfri kollektivtrafikk i Oslo og Akershus

– Søndag startet Norges største bussanbud opp på Romerike, hvor hele 463 busser ble skiftet til fossilfritt med 39 elbusser og resten på bærekraftig biodrivstoff med totalt 86 % klimagassreduksjon. Hele kollektivtrafikken i Oslo og Akershus blir fossilfri innen 2020. Flere andre byer og fylker gjør det sammen. Dette viser vei, og regjeringen må nå sørge for en tilsvarende utvikling i hele landet gjennom sin virkemiddelbruk, sier Gjerset.

Kollektivanbudene har normal kontraktslengde på 8-10 år. For å oppnå fossilfri kollektivtrafikk innen 2025, må det stilles krav til fornybare og utslippsfri løsninger i alle anbud som nå utlyses.

Ikke tilstrekkelige virkemidler

– Det lyses fortsatt ut nye bussanbud i flere fylker med utstrakt bruk av fossil diesel med varighet helt fram til 2030. Dette viser at dagens virkemidler ikke er tilstrekkelige. Finansieringen fra staten til fylkene til kollektivtrafikken er samme beløp samme om fylkene kjører med gammelt materiell og fossil diesel eller nye nullutslippsløsninger. Flere fylker ønsker å gjennomføre dette, men mangler finansiering. Dette må regjeringen nå endre på, slik de tidligere har signalisert at de vil gjøre, sier Gjerset.

Handlingensplanen har med ett nytt virkemiddelet om at regjeringen «vil vurdere krav til fossilfri kollektivtrafikk».

– Det er bra. Her forventer vi at regjeringen nå vil raskt vil sette i gang prosessen med å forskriftsfeste et slikt krav, avslutter Gjerset.

Kontakt:
Marius Gjerset
, teknologiansvarlig i ZERO, tlf: 926 56 010

PM: Handlingsplan mangler handlekraft

Mandag morgen la regjeringen fram Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transport. Planen inneholder blant annet 13 punkter som skal bidra til etablering av enda bedre infrastruktur for alternative energikilder for transportsektoren i hele Norge.

– Det er veldig bra at regjeringen har fokus på den helt nødvendige omstillingen til fornybar og utslippsfri transportsektor. Handlingsplanen burde ha gjenspeilet alvoret i situasjonen hvor lite tid vi egentlig har til rådighet for å nå våre klimamål, og hvor raskt tempoet må økes i utbygging av infrastruktur for fornybare drivstoff over hele landet, sier fagansvarlig for transport, Christine Holtan Bøgh.

Ambisiøse mål, lite konkret oppfølging

Transportsektoren står for rundt 30 prosent av de samlede klimagassutslippene i Norge, noe som tilsvarer ca. 16,5 millioner tonn CO2-utslipp 2018. Regjeringen og Stortinget har vedtatt ambisiøse mål for nullutslipp i transportsektoren fram mot 2030. Disse innebærer blant annet at;

  • Klimagassutslippene fra transportsektoren skal halveres innen 2030
  • Alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025
  • Alle nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler skal være nullutslipp innen 2030
  • Varedistribusjon i de største byene skal være tilnærmet utslippsfrie innen 2030

Etterspør konkret oppfølging

– Planen bærer preg av hva regjeringen skal følge med på, ikke hva regjeringen faktisk skal gjøre. Det vises til Granavolden-erklæringen, men dersom regjeringen skal levere på de mål som er satt der, så må denne planen snarest gi konkret oppfølging av de 13 punktene avslutningsvis i dokumentet, sier Holtan Bøgh.

I handlingsplanen peker regjeringen på Enova som statens virkemiddel for å støtte utviklingen av infrastruktur for alternative drivstoff i den tidlige fasen hvor det er behov for offentlig støtte.

En viktig forutsetning er da å sørge for at ENOVAs støtteordninger innrettes på en hensiktsmessig måte, og fungerer like godt for næringslivet i godstransporten som et CO2-fond etter NOx-fondsmodellen ville gjort.

– Det viktigste for næringslivet nå er at regjeringen leverer en konkret og langsiktig politikk for hvordan utbyggingen av kapasitetssterke lade- og fyllepunkter for både lette og tunge kjøretøy skal se ut og hvordan det skal finansiereres med statlig bistand, avslutter Holtan Bøgh.

Kontakt:
Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport, tlf: 915 82 971
Dennis Klausen Fjellseth, kommunikasjonsrådgiver politikk og næringsliv, tlf: 408 31 760

PM: Handlingsplan for grønn skipsfart: – Farten må opp

– Å halvere utslippene fra maritim sektor innen 2030 er et av regjeringen Solbergs mest konkrete klimamål. Da burde denne handlingsplanen vært tydeligere. Ofte tar det lang tid å få frem nye utslippsfrie fartøy innen ulike kategorier, så vi har dårlig tid, sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.

– Jeg tar for gitt at fylkeskommunene nå trygt kan inngå langsiktige kontrakter for lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåter og ferger, når regjeringen sier de vil komme med en støtteordning. Å fullføre det grønne skiftet for ferger og hurtigbåter må til, når ambisjonen er å halvere utslippene fra maritim sektor, sier Marius Holm.

– Krav om lav- og nullutslippsløsninger til fartøy i petroleums- og oppdrettsnæringen må komme raskt på plass. Dette er fartøy som samlet står for store utslipp, til sammen 1,4 millioner tonn CO2 av Norges årlige utslipp på 53 millioner tonn CO2. Nullutslippsløsninger her er et naturlig neste skritt etter at bilfergene og hurtigbåtene er elektrifisert, så her må Regjeringen handle raskt, sier Marius Holm.

Mer informasjon og kommentarer:
Daglig leder i ZERO, Marius Holm, tlf 957 21 632
Teknologiansvarlig, Marius Gjerset, tlf 926 56 010
Kommunikasjonssjef, Jon Evang, tlf 93401382

PM: Marius Mollum fra Plan til ZERO

I ZERO vil Marius spille en viktig rolle for å sikre langsiktige inntektskilder gjennom å inngå partnerskap med næringslivet, som støtter opp under ZEROs arbeid med størst mulig effekt for klimaet.

Alder: 42 år
Utdanning: Sivilmarkedsfører
Arbeidserfaring: Markedsansvarlig Safe Bil AS, Corporate Partnership manager Plan International Norge
Interesse: Sykkel og Aksjer
Fun fact: Har drukket av samme kaffekopp som Tom Cruise

PM: Mangler penger til utslippsfrie hurtigbåter og ferger i fylkene

I revidert statsbudsjettet som ble lagt fram i dag bevilger regjeringen 25 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter. Men det trengs mer penger dersom regjeringen skal nå egne mål.

I løpet 2019 skal flere store hurtigbåtsamband ut på anbud. I Sogn og Fjordane gjelder dette 18 hurtigbåt-samband. Dette er kontrakter for hurtigbåtdrift for de neste 8-10 årene, og valget om nullutslippsløsninger for disse anbudene må derfor treffes nå. Fylker med fergesamband trenger avklaring for midler for hele kontraktsperioden nå for å kunne stille krav til nullutslipp i anbudet – i tråd med det Stortinget har vedtatt og regjeringens mål om å kutte 50 prosent av utslippene fra maritim sektor.

– Teknologiskiftet til utslippsfrie ferger er en av de største suksessene i norsk klimapolitikk. Det voksende antallet elferger gjør at det blir en global klimaløsning og nasjonal næringsmulighet. Slik er det for alle skipstyper og teknologier. For ikke bare kan vi skape globale ringvirkninger gjennom grønne maritime teknologiskift og kutte egne utslipp, vi kan også skape ny næringsutvikling i en bransje som står sterkt i Norge, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Regjeringen foreslår ingen endringer i den store finansieringsordningen til fylkene til ferger og hurtigbåter, som fortsatt er slik at alle samband får samme støttenivå uavhengig av om de bruker gammel diesel eller båter med nullutslipp.

Regjeringen skal nå snart legge fram handlingsplaner for grønn skipsfart og fossilfri kollektivtrafikk og infrastruktur for fornybare drivstoff. Disse handlingsplanene er svært viktige for å fart på utslippsreduksjoner og teknologiskiftet. Her må flertallsregjeringen vise handlekraft, og sikre nye virkemidler og tiltakene som trengs for å nå klimamålene, forpliktelsene fra regjeringsplattformen og viktige stortingsvedtak.

Kontakt ZERO:
Marius Gjerset, teknologiansvarlig, marius.gjerset@zero.no, 926 56 010
Jon Evang, kommunikasjonssjef, jon.evang@zero.no , 934 01 382

PM fra regjeringen: «Mer penger til klimavennlige hurtigbåter»

PM: – Norge bør bidra til ny Verdensbanken-satsning på havvind i vekstøkonomier

Verdensbanken lanserer nå ny satsning på å få fart på utviklingen av havvind i utviklingsland. ZERO utfordrer norske myndigheter og næringsliv til å bidra til satsningen.
Verdensbanken vil hjelpe vekstøkonomier med å vurdere deres havvindpotensiale og gi teknisk bistand til å utvikle en pipeline av prosjekter som er klare for investeringer fra energiutviklere.
– Offshore vind kan gi enorme muligheter for å bygge en fornybar energisektor i utviklingsland med sterk vekst i energiforbruk, som i dag i stor grad dekkes av kullkraft, og veksten i kullforbruk må stanses raskt om vi skal unngå katastrofale klimaendringer, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans i ZERO.
Regjeringen har i Granavolden-plattformen lovet en ny satsning på å «bidra til utfasing av kull». Verdensbankens nye initiativ er en del av nettopp en slik satsning.
– Ved å bidra til å bygge dette markedet, kan man også åpne store muligheter for norsk maritim industri som er godt posisjonert til å bruke kompetansen fra oljesektoren til ny framtidsrettet virksomhet innen havvind, sier Sbertoli.
Utviklingsland er helt avhengige av mer energi for å arbeide seg ut av fattigdom, og en satsningen på havvind bidrar dermed også effektivt til å bekjempe fattigdom.
– Mange av landene med størst energibehov har også utfordringer med å skaffe til veie nok land til storskala sol og vind, og det er ofte knyttet utviklings- og omdømmerisiko til landrettigheter. Det gjør havvind særlig interessant i disse markedene, sier Sbertoli.
– Flytende havvind åpner særlig spennende muligheter for både masseproduksjon og bruk av havvind i nye markeder, og der er Norge særlig godt posisjonert, sier Sbertoli.
Se Verdensbankens pressemelding her.
Mer info:
Per Kristian Sbertoli
Fagansvarlig finans i ZERO
Tel: 930 89 103

PM: Lite drahjelp til klimastatsråder

Lite drahjelp til klimastatsråder

– Klimaminister Ola Elvestuen og klimaengasjerte statsråder fra de fire partiene har i ny regjeringserklæring få konkrete forpliktelser de kan slå i bordet med når regjeringens prioriteringer gjøres opp internt, sier leder i miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm.

– Jeg vil advare regjeringens klimaengasjerte: Nå har dere flertall. Heretter får dere liten drahjelp fra Stortinget. Det er opp til dere nå. Vi i ZERO skal gi dere ideer og forslag, men nå må dere selv vinne sakene i regjering, sier Holm.

– Regjeringens klimasuksess hviler nå på om de klarer å omsette gode klimaplaner til konkrete tiltak. Her hviler det et stort ansvar på statsminister Erna Solberg for å sikre konkrete teknologiskift og klimapolitikk som gjør en reell forskjell , sier Holm.

– At ambisjonen øker fra 40% til 45 % kutt i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 er bra, men ingen garanti for flere effektive klimatiltak, sier Holm.

Full fart for grønt skifte til sjøs
– Et klart lyspunkt er målet om å halvere utslipp i innenriks sjøfart innen 2030, som gir Elvestuen solid ryggdekning for ny strategi for grønn skipsfart som er underveis. Norsk maritim bransje kan gjøre en stor forskjell globalt, og samtidig styrke seg som grønn og lønnsom næring for Norge, sier Holm.

Bevegelse for oljefondets mulighet til investeringer i fornybar energi

– Det er positivt at det skal legges frem mandat for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi under miljømandatet, selv om det gjenstår se hvor stort Regjeringen vil gjøre dette, sier Marius Holm.

Utslipp skal koste, men ikke fra biler
– En økning i CO2-avgiften på 5% sender et tydelige signal om at det skal bli dyrere å forurense, og vil bidra til å understøtte viktige teknologiskift. Men at vegtrafikk i praksis er unntatt ved at vegbruksavgiften senkes tilsvarende, svekker incentivet til omstilling av tungtransport, sier Marius Holm.

For mer info kontakt:
Daglig leder Marius Holm, tlf. 95721632
Kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf 93401382

 

Dennis og Caroline nye kommunikasjonsrådgivere i ZERO

Dennis Klausen Fjellseth og Caroline Dokken Wendelborg er ansatt som kommunikasjonsrådgivere i ZERO, og er allerede godt i gang! Dennis skal jobbe med kommunikasjon opp mot politikk og næringsliv, og Caroline med digitale flater og sosiale medier.

– Jeg er svært glad for å få Dennis og Caroline på laget. De har spisskompetanse på hver sine felt, hvor vi trenger å styrke oss for å sikre viktige klimapolitiske gjennomslag, sier kommunikasjonssjef Jon Evang.

Bakgrunn Caroline: 
Caroline kommer fra Monday Sport/ Eurosports digitalavdeling, hvor hun jobbet som Social Media Manager og med innholdsproduksjon av foto, video, grafikk og tekst. Hun har også bakgrunn som informasjonsrådgiver fra Norges Idrettsforbund og innholdsprodusent for Strømsgodset Toppfotball. Caroline hadde blant annet ansvaret for dekningen av Norges deltakelse i Paralympics 2016 i sosiale medier, og som Norges eneste fotograf som var til stede under lekene, servet hun alle norske medier med bilder. Hun har en bachelor i PR, kommunikasjon og media fra Høgskulen i Volda.

Bakgrunn Dennis:
Dennis kommer fra Codeloop, hvor han har drevet med myndighetskontakt/kommunikasjon for industrien og avfallsbransjen, samt tilpasning av digitale flater og mediestrategi. Han har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver fra Høyres stortingsgruppe, hvor han blant annet dekket Energi- og miljø fraksjonen. Han har også jobbet med kommunikasjon i Norsk Industri og VESAR, samt vært journalist i TV2, NRK og Avisa Nordland. Dennis har en Master of Management fra BI i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon, og bachelorgrad i journalistikk.

ZERO kåret til årets beste arbeidsplass i ideell sektor for 3. år på rad

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Miljøstiftelsen ZERO er kåret til Norges Beste Arbeidsplass for organisasjoner med under 50 ansatte i frivillig/ideell sektor for tredje år på rad av Great Place To Work. I sin årlige benchmarking måler de tilfredshet på arbeidsplassen over tid.

– Vi er veldig stolte over å skille oss ut som den beste arbeidsplassen i frivillig-ideell sektor hos Great Place To Work, sier nestleder i ZERO Dagfrid Forberg.

– Vårt formål er å bidra til en moderne verden uten skadelige klimagassutslipp. Vi er et bredt
sammensatt team med høyt kunnskapsnivå, fra ingeniører til samfunnsvitere og folk med lang
erfaring fra medier, politikk og næringsliv. Vi jobber for å skape endring, og for å lykkes har vi satset
mye på å bygge en god organisasjon, kultur og godt arbeidsmiljø.

ZERO er en uavhengig, ideell stiftelse med oppgave å sikre en praktisk og raskest mulig overgang fra
klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger – det grønne skiftet. ZERO har i dag ca 25 ansatte, og
har kontorer på Youngstorget i Oslo.

– Under et tydelig felles mål om null utslipp, er det stort rom for å bidra på sin måte, med hele sin
kompetanse, til løsningene. Vår arbeidsmetodikk krever at ekspertise fra ulike fagfelt innenfor energi
og klima, teknologi, politikk og media omforenes til gode klimaløsninger. Vi har en
prosjektorganisering som gir stort delegert ansvar og myndighet til de som har størst fagkunnskap på
hvert område. Det gjør at vi blir effektive, slagkraftige og at hver enkelt får stor frihet og mulighet for
å påvirke sin arbeidshverdag. Vi er også opptatt av å legge til rette for balanse mellom arbeid og
familieliv, og tror på at det lønner seg for å oppnå gode resultater over tid.

Kontakt oss for mer informasjon:
Kommunikasjonssjef Jon Evang 93401382
Nestleder Dagfrid Forberg 99637338

Hvert år måler Great Place to Work® over 6000 virksomheter og samler tilbakemeldinger fra over 12
millioner medarbeidere verden over. Dette danner grunnlaget for de årlige rangeringer av de beste
arbeidsplassene i hvert av de nesten 50 landene vi har kontor. Great En fremragende arbeidsplass er
en arbeidsplass hvor du har tillit til de mennesker du arbeider med, er stolt av det arbeidet du utfører,
og føler fellesskap med dine kolleger.

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

PM: Biogass viktig klimaløsning

Biogass viktig klimaløsning

I dag åpnet Norges første fyllestasjon for flytende biogass som drivstoff til tungtransport på Furuset i Oslo.

– Dette er en milepæl. Biogass er en viktig klimaløsning for å kutte utslipp fra transport, med stort potensial for bruk i lastebiler. Logistikk er avgjørende for å bygge et marked for biogass, og tilbud om flytende biogass er et gjennombrudd, sier fagsjef Kåre Gunnar Fløystad i miljøstiftelsen ZERO.

– Åpningen av Norges første fyllestasjon for flytende biogass til tungtransport er et viktig første skritt for økt bruk av biogass. Nå trenger vi å få på plass flere stasjoner og flere kjøretøy for å utnytte potensialet, sier Fløystad.

– Det må være lønnsomt å ta i bruk og produsere biogass. Her kan det offentlige bidra gjennom å etablere en klimaklasse i bomringene med rabatt for alternative lastebiler til diesellastebiler, gjøre fossil diesel og gass dyrere og stille krav om reduserte utslipp fra transport, sier Fløystad.
– Vi tror flytende biogass fra bærekraftige kilder vil være helt avgjørende for at Norge skal kunne oppfylle sine klimaforpliktelser. I tillegg kan vi skape ny grønn industri, sier Fløystad.
For mer informasjon kontakt:
Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef, tlf. 95180221
Jon Evang, kommunikasjonssjef, tlf. 93401382